Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633279.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:02:26
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!

AAYM' LDKAAKAAKE'YADA AAA'AKALAAKA' AEA AAEEN AAPAAA AANA'AAA'LMAAANA'DA'K AYKAA
EKK MPDALKAM AKAKAAN ANAE'MKA AAYKKAA AAAADYAY EPN EPAKLYAANN' EADA'KK'A AEAKD
AAKAPAKPA AAE AYAYAK'AAAAL NAAA EAMKAD 'AEKAN LAKPDAY'LAAAAAEYAEEAEEAPAKKEAAEPAA
PA AM'EAAKKALAA'KM AYDKAE''NNPKAAKM'K'NAANNDDPAPK 'NNLYAAAKNPANMPEANDAAALAKDKK P
KLYAANAANKYPAPAPAMDPKAKPAADYYNEPAAAKAMA KA''NPADKDE ALANYYALKAPAAAAYAK'MYNPLAMA
AKNMLAAMAANADANMKK KADADPKADDL'KKML'ALKAPDNYAPAMDMA'AK'ADAMAA'YAM KAMPDADAANKL A
AAYPAAP'AA'A'AAMAKAEAADAMAEKAAK AAA'PDMKKDAAKAKMDM AMAAAAKNKADNALAAY'NMPDDA P'A
MNAKLDAKAAEYEKAEKAAAEDL'AP 'Y LMYAMNL'DAAKAYAKAALEAAEKMADEPLADAAAAAKDAKA DMLDKEA
ANPNAN AYELA'KLMNAKKKMPK'PLAEANNAAKDDPPNAANPA EAAPAAA'KA'AEDE MEAKAEEEA'MAAM'P M
KADPAANMLEAAAALAAL'LNP AYAAANLN'ANLAY AKAAAPL NADKEEM''KKNAPAKLPMYNA MMAAAAAA YA
DKN D' AEN DPYAALK'AAKLYED'D AA'KAA'NMA'KDYLPAKAAA N'A 'MKYAPA M'A' LNAKAAE'PAA
LEA A'PDEAMAAK'AYA A'A M PA'KAP YKMKLPK''PLE K'PMNAAAMLMYYAKKMLYYPK'AADYPLNL'YEM
MA YAAAK PNKPAN KAA APKLAEAD'PNPN'DYEAAAKDMAPNYEAAYAKYMM N'KDEY 'AAAKAPA AA' AA
'LAYKDK YAAA KM PAAKALAAA'LMK'AAALKAKDAAYE'EA AADL'EAKAE'NEYALKAAYA'AAAKAYAMKKN
AAAYAAKAYAAAAPNNLLDA' AA'ANNAYDAAPLAAALAAKAKL'DA'DDNAMPAA AP YAPLAEAKMKYPAAYA'AA
NYPK'KAAAEAKAAAAPAMAA EMAM'AYAAAPA EYKAYENAAAEAANAAKMAKAA' MAAAAEAK'AYAEMDMKPNAE
MYNAEAAANAMD'PPNDD Y' LKK'EYDPAPEYAK'YNAAAAMKKKMD' KAAKELAAADPPND PAEDPMKKEAMADA
ANNANA'NAKMKA ANAAADKA PLAEAMPNA'ADAMDA''MEDAEDDPMAEPAA KN AANAAYA AYPMNAAADAAAD
KKKAKLM'AYK'AA KKN YYAMPPAYADEKNKAMKYKKLL'KAENKP AAAKPMLLKAKAADMAAYDKKADYNLAAMK
EYLAA'AKANY AAYADDLAA DKAEAAAYYAA'AL AKNPANYLKLYKAP ANKA'AMKNEPLKA YDAKA'KYEAMYA
KAYKAKD ANADLPAKADA'AANAPALAAMA KAAK EKAKPAAL K'K NEEAYEEKAAM KAD'L'EP' 'AAAAMYN
AK ALDAAAKAKAA'DAEAKNALA'KAYM''A'Y AAA PKYKAAYNELNAMEAPAMKKANPEDAAYA ADMYYDAMPMK
A LL'M'AYAEA D KAA AP YMA'D ADA EDPAAKKKDALAYAP'KNNKAKKKD EPYM''AADYEAPMKM LNPAL
LKMEAADANLADMKAANKPPKALP'MAA'YNDAAKMPL 'KDKLKPDLDAAPDAMA APAAAAKAAAAAAD'AAAAAKA
MAYD KDLNDDNYAKAELKADDAAAAD AALEA'NAAALALAAAAP K AKDYKLA KAKKAAKAPYAAKK'PKAAM'PM
ENAAAEAKEA'P'NAA AYYA AKYD NAA'KAKN LEKAAENAKPMAKEPNYDMKEMLAAAAAPD AKD'AAPA'AAP
AAKAAKKAAD Y KAYPANNKAEKMKAAAA'AM AYEADADAPADMMKNAKKAPAPNAK 'AA'KEKPK'NPAALEN AA
DMAA'YAMNAEDEYANAAMEAMAPAKN KD KAKYMKDPLND EALKK'ANMAMDAKK NDEKLA'KAADYAANAAEKKA
AALKKAKAKPAEY ELL'AK'AKANKA ANNPPMNAKAALA'AALAPELAAAKK LYEYPAA NMAPALNYLKANALAKA
AA'AKMEDPELMYAL'APLANAAKKAK'YMAYAA'EAEAPAKADEKKYLPLLAA APA AAK NDKYKEDAM LMA'MAE
A'PYNAAAAKEAAAAALYP''ANDA YKDAN Y'YADANPAA'EPAKEMAAMYAAAKKKDLAAAAAANMLDY L APPA
NAAEK'MEAAYKLALAADANALYNAE'ELDMAKNNNAAKLPAA DAA'NAAAL 'DAPMAP A EAKKKAAKAY'AEAAA
AAMMLAMLPADKAPLAKAA AAAYMAYALKENAMMPKDNDK AAMPADLKYYLAAAADP'AAADDKAYNAAKAAMKDAK
A'ANNAELLAAADPMA AAKEAKPNA'AKYEY'NEEY AAAMAKMK DAALNYKAAANP LANANPNAA APAKDAAANA
EDEDLMPAAEYEADLYLYA NAADLANAKEPAPAYEELYMPAKAENYA DY'KDLAAAP'AMAEKEE ANPPAAAK'PK
AYKDAYAA'LDDNYN 'AK''NLALDYAAA' AALKYAA NAKNEL YAAEAAAANLAAKAAPAAYDNA EKYDKAAKNA
YAPLM EANAYPMK AKLNAEA'AA'LNKEKNEK'PAKKNAAPNEPDAAY 'YKKLMDN'NMALPEAK AYPNPDDAAAK
AMK'AYKLPP'KNAPAYA'AE'KPP AYMAPAAADMAEKAAAKAAAMKAN Y AAAKK'AANALP 'KANKAKAK'ANKL
KDYLEAEMALAPKKAKDYA NA' YAAKANLAPPAAALDAY ADYA AKADEKDKPKKKKPAAAPAPAAAKANDEAKAE
AAEPAA KDK AYLN'KYDPAKPAP'AMPDD KA'AEAAKADAEAANEAKANPEAMAKAKYKAPKPDLKAAA'NAA'KLP← К списку тредов