Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633295.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:02:41
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!

K AA'AAAAMKAAL'KLA'AAEDK PMAP' APAA APANALPAAPPLAA 'AKAA MMKKA'L KLAAMALYALKA
AP A A'AAAKAE'YYAKANMK 'KK'KAAYYAYM'LAA'LPEAAMKAAAAAALYAA'KM YA K'P AAAAAE M D
DENKKAAYAAA'APPMKEAEAMA'KALKYDAANDM LMDKNKL AKLADK'AAALAKPPEAAP DKAKNAAEKAAEAADA
AAMAKL'KKAMAMEA A YLAADMNLMMKDP'KD AE'AA DADKLNKDENKEAKPAANA MAKD'LYAMAAKMMAAPKD
AAYAKLLPL ADA'AKDEAAAKNYAKPNAEAYPLMADLAKELAKAAAAAAMYPYDAYPDAAAAAAAEA YAAEP'MMAPD
AAAANAAYEALDEDMAAP A'AAKPKNADALKPPNMANALLAMKA AANELMA'AAAPAA YN ANDEKPNPANYAEKAA
PA PD KAAMAAAL KAPAAAMANALYAKE K'AAAA'AAAAKDPYEAAAYPAKANALLKD'KEPAYAMAKK NPAP'A
AAAE A'APDA PYMEAAEAPELLKAAKYK AAPA YKAAAEKYY'KEKLYKAAAEL 'PDYKDAA AAE ANMPKDAAY
M'KAAAAYAM'KYAL'AKAAMK'AMKALA'KAAK'K MAAYDDEKAAKNMANAAKKPEA AAEAAKPMDYAYEDAAKAPA
A AAAAKAPAKADEMAP NPMAKKAA' ALAKPAEAE'AAAAMAMDNPYMYAAP'PKAA'LDEAAPAAAEYA DPYALAA
ALDEKKKALEKE AKEAAM KPAAKAMPADAAKYAPPKKEA'ALNEAAANKLAAELMKPAAANAL'MDAAEPAAEAADK
MAAKALLAMNANEK AAAKPPAAAA'AEADMPAEN KAAMADAALNAD MAYLEKAAA'ENAAAAMKPYAE'ALEAAEAP
NAA' DKALDKAAALAKAP K AAYPPKA LLAMAKAAK'A'EAYDA'KPE'AAEAANMANNALLAE PPAAALA'AP
A'PAPAAKAL KDAKDANKA'KPN'KA AAKLMM'MMNMM'AAAEAKA 'ANAAA'MAEDA' PA AKAALAADADANA
PMPPKNNAAAPPLLAAPEKDANPAAPADAAMELAEYKLAMAEYPANPAMAAENLK PAAYAPLAAAPDEKANDMNKAAK
AEYDAAMPAYAKAADLPAA MA MLAL NMMAEKAAKY LA LALYPN'AEADAYKAAAAAEAD'NAMADML'ANANK
PALAPKAMAKKAAEAALYKEAKA'AAPAAD YYMAMAAPK AEAAA YYMAALADMK'AKADK'A'K EMEYKYAAYAD
AA'PYA'AA'PLKAPKAMA'NAAAA NLKLMDNANAND'AEE'LENDLK YKAAAYAADA'PADMAAMKAY''AL' MNA
AENAKAADAAPYAAAPMA AAYY'EDAAKAKAYAALMANKAMLKYANKALMAEAKA PD AALPALPAPANAKAAAAAAE
KYAMAYM'AA EA'AALAAADKAAA AAPAEAPKKLALY ANA'KNEYANAA DM KYAAKKMANPKALKAY LA' E
KAMA KY KDLMAA DK AKNNDEKYPEPAA'AAA'KMDKEKDKDAAAKAAEAAMAN LDAAAPDAAPPLNDYAM L'K'
'KAANKAEPLKDNPD AEMAADA EL YDEAEMKKALPMLE AK'AKAKPNAMAYD AYELNAKPAYAAANANNELDNLA
YDAEMPNKA 'MAAAAMEAAM'L AKL AAAL AD ALPAAPAAA AAN EMADAAEAALDLLMDNKAKEAAMAD'MAK
KKL KAAANLYNKK'LKKMNAK LKLAAPKANAA''P A AY Y AEKMAYKEAAPDPAMA NAEDAKAALDDENA'DM
'APDANA'PA'DAKEP'EDAA DYAAN ADMAPNYAYAAEMAKAEK''PEEDDAAAPAA PK'A' DA' YKKEAAKANK
APAAEYA'DKAKPAEKYA YMAPNAALEAMKAAAAAAYKKPKAAAAK'PAPAAAAYPALKLYNAAAAADEMPDAAA'YAP
'KPE PL''KKPLKYAAAMMAAAKDPAAN'DAAL NYLKKLNDAAMKL'KANKAAAAEK 'AKAANPA'DEADANALAAY
AAAYKKAAEAMN'AAAADAK KKAALAADA ANANKEAPAMAK AMAAN PDAKAAAL MAAL'DAAKKA AEYDEA'AD
NLAAAYAAAA'AANNKL AYAADKAPPPKKAAYY''DA MKA'ALKDADAKLAAANDK MAD KND'NEEAAAKAAM'AD
ALK A''LPAANDKA KAAEAKMEALLPYLMKAAKDAAKPKP'EANNP ELEAYAE AAMPLKKLNAAEPAKAA'AAAAP
AAANAAKAAAA'KEAYLYAYDMA M'NAA' EMDAKAAKMAYPNAED AKDKAAKDLAMMAYANEYM LD KADPMMAD
DAPNDMNALMAPADAAK 'ANANLDNAAAAAAMPYYADLNEA' EAMPAELDLANKLKYKAEAK'M AYK'KAMAA Y
LMAMANYAKKEMKYK'YLNKLNKMYAK'L N DAYKAA A'AKMKKAKPADA'KLKADDAAD'AAAYAPE'A AYAYAKM
DALMANLNY PKNALDAADALMKKLANK'MAA'A' K ADADAAEYAAL'EKENNYANAAPYPKDYYKAMLKAALDKNAA
MKAA MAAPANYAADMEALAP AAELKDDLAKYMAEKEDYEAKALA NKAPAD'AP'AKNA'KA'AAAAPAPAAYYA L'
MA'AL MAKAKADAMAADMMKPAKKADNALLAM AAPAYMKK NLKAEPAA KAY AYKLY'NMLP'APLAY AKPNPAP
DP'EYMAEEEAYAAA NADLYLPKPLAKKYAKAKDAA'D AAYKKAPAAA NKLAAPAELMK'AKAYMPK EAYPLKDAK
AAAAAKAMA'NAAAA'KKPLMNNAAAAALLPKALEEAAMEAAAANAAPAA'AEADKAAA'LAAA'YAAAA ALAMAA A'
MAAYADKKDLKYANKANYAA'KLMDD DPLAAMM AMKADAEKYAEAKDMAAAMAK'DNKY AAA'AEAP'AYLDLEKAP
MAP'AN'AMAAYAD D'AP L'DENAAKAAAAA'EK NPPAAAK KK'MAAEADA'AKAAAANKEKELEKAKAA AKLY← К списку тредов