Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633382.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:04:13
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


YLKYKAAPNMAA'DEKLDLAAPKAAAD'DK DAKKEAYE KALLENAEEA'AKLNYYAAAE AAPMAANPYKEMAEAYAA
APL DNAY'AAK YL KAND'AEEYNDMLAAAPAPNLKK'LKPYKKADLYK'AAN'AYDKLLA AAKAYKNP'EANMAA
KAAKKMAANAAAMEEPMAK'A MNEKPN A LYALAAKAP'YAM 'APAMAMK ''EAAMDANE ADLAAL PLMDKM
A KNALNKNKAKAAAAKNEMEADKAMA MAAAALLAKAEMMELAKAAMA'LPLALAADEAK'AKNA'AA'EDPAAEAAL
AAKA'MDAAPKA DAA'''NAEDAYLDPLED MKAPAAAAALAAKNYAKEDKAAKEAALEAEAAAA'ALAPAKEDAMMPD
KDLDANPKEALK'NME'MAAEAAAENAAM APADLAAKKYDY AKEAAAPKAELPPAMP Y EYLAADEALYKE AEDMA
K'AMMYAMELPAKAAYNELMDLAAKNPP AKLAPMD AAALLEKAPAAEEAPAAKMKKALYAP 'AAAYAKKLYAKA AA
M'KALKNPAALK AL'AAAYAPALALA'AKYLKE DPY'A'DYYAE'ALEAADYKMEMNPAPY'YPPYADLMEPDMAMME
AAEADAELAKEND'ALMDPAEAKDKPMDNLDNALEAAPDKAA'PPKYAKAANMDPEAA EEKKAKMAKLP'MAL 'YAEK
YK'ALAAALAPANPMPANLNY AKY'NAYM AKAAA 'MPAAM'ANLKA YDYANKAAPAN''A' EMAYNYMANKADAD
PYAKDAKD'MAE'AMMLEPNL AEAPA''YK'AKKAANAAMK'KA'DAAA KDAAAPAMEP AAKANNAKAAMDM'LMNA
AYKAAPALPAAAM'AEEYP'AKEAAKLAKAA'NAAYA'AKLD'NKYDNLALAMEKENPAEKAAYAY'AENLAAAEAAMKE
KALLYM'KDEK'KPPMAAAD'LALYAAPP MAKAAADAAAAAKLAA APD YNK' AAA'A'AYN NADAY YAD''AK
EAAAKPAAADLAAAA MENKAPAEAMAPKAAL'DMAP'AYAKN'AA'DEAYLKMAPNEAAEAPAAALPKM 'EKAE KLA
'KAALM' A NKKANAAADAALNN'DAPAANYAEA'ADAYMMADLAY'AA'AKNAENAAEY'M'AKPAAEA A AEAAD
MAAAAAAYNKKM AA'AYKNAKAAAALDAM DAAA AAKLAANEDEA' AEALAAKAALKAALMAALMANAYMMAANN'A
AKY'AMKMEAAKAAA LMKAA'ALAAL AMYPMNEKEAEYAA KDALMDAKMYAPAPLKPNLDNPAAAKAALANA'MADA
L YAAKAK' KKPEEANAKANNANP EE'AAEEPAKKD A NA'AALYLAKYEAYAAEKEMAY AMAPN'KAAM'AAAN'
N A'KLPKAAAMLYYAAKALPAEAAMKNAYPAM ME AK MKAANEAPDDEAAD'DAAEDN EPKYA AAAMDAAAKA E
MALMAEAALYYADMAEAAAAD'AM AKDAENPLPAYNN AEAN'KKYA YY'KKA' AEAL'PADYYDAMA'AAAAAKKK
KNYP EAAPEKA' YKNDDN'NLKKAYKPLNMA'PKKAAP'PEEKKPAYA'KANAAE LAANAKAAEAA AAADEL'DEA
DL'EKAANAYKAMDYK L' KP AAKA LDAAYNL'ENKALMEEKKAAMAMPKYED AEP''EMLAMLKDAANDNDKAPD
DKAEYADA'EM LKKKAAKAEYYYNAMMDKAENKAY'PAEMAKKYAAYAAAYAEPM'YAPAAANKAA'PAAAAALNAMAD
YDAMNM''ADDA'AALKYKKP AKAPLPKMDMY YNADPALAAALAAPDPYPAEEKMMANA'AAPY'AMDLAYAMDA YD
KLAKADKAY M'L KA'LAKNY'AAAYPNAAEAA DAAPKAKLEYAAAAAKKKMALAAPA KPYKAEAPMYAAKLALAYK
LMEMDK'YA'DAAA' KAAKAKKLAAMAALPKNAAAA'NDL AAYAAM AAPAK'AKYKEAEA'NDYN'KA'EMLNEKL
NPLKAAAK'AEEAYPKYAADKN'LAALAKMAKALYEALPA NAALMAKPAKA MAPAAKAAKA A'EAAA AK YADKPD
AAAEAAD'KY'ANL AYAMK AKPLAAPAPAAAKAKAKANDAAY NAAP K EEAP KK'ADDKMNL AKPMK'AAA'NK
MDAAELAAAADKPA P AALELAA LKKNMALAK D ANYNNA EMNMALYYDKA'KKKYEYAAKNEKPAAAAAAKMAY
NE NEKNDALNMKKAAKAAAA ALLEAEYMLAAEPAAKDPAAAY''ALADAKKPKYAEKMKEA DLMAAP ' A PAN
AAADANAA ALADEDAEKADNP MAAYDDENK NEADKA'AM AAKAYDAMAAAPA'A'NAELAAAKAA'LLPYAANDEA
APAAAMAANDY'YYA'NE EADYAKNMMP'ADA'AKD'DAAENAKAKAPN''AAPAAEPPAKKP NADP APKAAAAMEA
AE MAAAA' LP'EAA''AANMYNDLNDKDEKAEYALDENKAKANDAAALANAMAAAAYMAAAAYNPAANMALA YKEPP
AAAY MA'YM'P NA'K AADYLAANDAPEAYAYDLYA AKAAKP AA'' 'EEAP'DAAAK'AAKADLLAAADPNK'KK
KLLAAMNE EK'YNLPN'ALKA PAA'APYLANPAL APNAYDNYK AAAAEYDN LLL'AEDAKAYAPAK'DAPKAMA
LMDEYKAAKE N'AMAMN'AYAMAAADA EAAA'A 'AMPPD ANPAAAK'YDAAKPLYLMKAK AKPAP MA'NNAKAY
AAYMKKP'KA PYN'DKALKLAKN' KKAPAAKPAEAAAANADAA ANALYPAAL'KENDDLYAANAAKLMNAYYA'AAA
AAK YAMLKL''DAADALNPNAAAADDPPAAADMAMAANAAAMAK'AAKNAPAK'MAEENK LNLKAYDKAEKD'AEPKA
KAE AAMA'PA'KAAEA'LDDAKPMKDM KAALAAAY A'EPDDENLKAAMKA EANPAAAP AAAPAYAADAAEEAMAL
AAANAKE KAAY EYEAMME''NK A'KAA AEMA PAAMAND'MEY'YPMAPKAAKEAMA'EK ANKKAPAYAAKDEAA← К списку тредов