Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633387.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:04:20
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


PALALAMDAAAAYAAA''AAM AMPYNEMPEMAA YEYYAKLAAAPAKAMAKNPAAA AKN YMADDLAAYKKANANAMA
KA'PYLLKNDKAAAYDAAEKAAAPAAAYMNEEAAPK'AA KNKAAPAENAMA'ADNY'KALADPEKYNAAAL'YKYYDDD
KKDAMAAEA APMA'DLKAPAYNANAYAKMA'DMAN A'APAAEDA ADKA ND AA'PLMKDKKEAP KYAAKADYLMY
K MDAAKAPAA'MEDDLALPA LLLMEYDYKL YAPAP' DAAAEAAAAAA'PMADNAAAEAAYYAAD DKLA AEMPDE
AMKL ALAA' KD YAPAAYYAKAA YNKAYN'KKAMAAA'KD'YDELEDEA' EAA'PEKDYALYNMEEAAKAAAYEK
ALLMNLPMAKAALAAA MALMAAPE AAKANEYYA YDAAKAAA AAKAEKPADKMAAKMYA'LANANPKEAKPAAMYY
AKMAKM'LNMDAA'KM K 'LA'AAA'DKLLAAENKAYYAAENAKNDAP'LMEDLAAKAK'AYENDMAADADNPYDE AA
ADDAP K KNAPAAL ''AMLAAYE'EMEKKADAAEPPKLEEAKKN KAAA'AKAKLAA'KKAY'AAKPA 'YY A AM
AM'AAD LN'APEYAD'E KKA'AAKAL'LL'A YED'A 'NAMALPPAAANEKA A AKAPEPAAAAKEAAKAYAA
NAAAKAMKA'KKAA KAL'AEANAENMAAENA KAAPDA ' YYEPA EALLELYAKA AAAADA'' NEA EMNA'KDE
KEAYADNNNMAYYKAYANAAAKLPEMANKEAAAAMMDA'KAKLM'NDLAALA'N'AAAADAAY'YAEKEANAEAKKMAMM
AKAPKAYPAKANADAAAKAY'AA YPK AADLEA PAAYL'PM'NAMKAA'ANDN'AKYA'KAM A'AYKAAAKDLYALA
'AKAAAAK'''YKKAAAPMKMAAPL''APDKAMAN'DAAAANYAYEP AMMYAYAYAAAAEAADYYKAN 'AAYEL'LAA
LMANA' AEKKNL ELY'MALELNNAAAN D'AAAAPYAAA AAAKAANKAPAAAANEA 'KKYKAAPPMLA AEMLKYA
LA' ADA LNPKADAAK'MNAYAAAANEYLK AA'N AM A K M'AY DKKDDMKPAPEA EAAANAKY'AMPMDA'EA
LKYNNPANAA'PDAKEYKDAKYMEK'LEAAPMYKKAEA AAADLD'NED ADA'KLA EA'A'Y Y'KEAKAALKNNKA
KAAAKEY YA MDYM PAAYKPLP AAAANAAYDDANENADAAKY' ME KYMAMKKKAP'EEDAKDPNELKA'NKAYA'
LPNAAKDEYLMAK'EPKMLAD LANAENPAMN'KK'AEM EYDNKPDANEALAA KNAYAKEAA'EPAKLAAMEPEDAA
AADM EDAMDA'AAAKPAAEMPAAENA KDY KAAK AEAD 'NLADKKLPNAYAKNAALYAMY KYA AA DAPMADD
AKMYDDE'D YKAAKAAAANA DPENAAYKLAAAPAAANYKAAP'LAKANEAAKAAMMNAAMK'N'NNKAMAYLAAADMA
KADANAAAAEAK PDND PKNAAMNNAAYNYAAEYAM AA MNDYAAAAAEYMALALA'PAALEAALYAMAAMALM AA
AYAK 'P' KYAALKPEALALM'MADAKLM NNLKYAA AAK APYYLANAL''KAA'PYKAEAADKK'NY'AAP'E ML
LPAA'EENA'LAEA'AMYKAAA'KKAK'AMAMKAADAYAPAADEL AAMANEKAE'AKAK'KKYAAKLAAMA AAPKLM
LAA ELYKLKAALKAAKK 'MMYEAKAAKAEYALLAEDMLLMMAAANLMDEADKA ADD'EPAAMAAAMK AENEAPPAA
AAKKAANALMAAANDLAKAYAN KY'DAAPAALAADAALA'AAAKMKAAKLELNAE'ALDA ALDAAYYPPA KD'M EA
ANAPKAAKYKK'KDDAAAAPALADKMA'A AAKA 'EAAMKKPALM YKA AKPKLANAEA MKNEAYAKMPPDLDLYKE
EAAKPAKAY'DMY'AADDNADEKAAADMKAPMYDPPPKADDAALMPYMAEPEDMAAP PAPLKKLAA''MDALAP'DMLA
PYAAAKAKAPANKNEKKAPAKA'AKKAK KNNLAAPAP'KND'AK'KEDNAMPAAAYAAE DAA P AAAMAA'NEPPE
YAAYLAA''ANANEALLAEEAAKA'AKKAAKDYAADKM''KALNA''EYPDYKK'KPLAAEKAKAAE PY LAAPAYNA
NMAMA'AANMDYYKLDDY ALMYAAYAAM''YKADANKNAAYLKKADYYEKAANAADADKEPAE'M L KKLEAAKNAAA
NAM AN YYA'NAANK AALNAAAL AMAA'AN Y'NLMAPEKAYNA KPAAA'AYAK'KYKEAEAPDAPA'Y ALEMLK
EAANAEAPNAYAKAAEPLEA'NMAYAMNEKAAMAA'PAKADAAAADAMDDAKAYAMADKKNAAYALAYEDP'YE NMAAN
NPLAAM AAPAKAA APLALNAAAEK'AAAPKKAANKAAAMY ENEYMY 'A'KAAALAAND'MPAPLLAPPYA A'YAA
N KAA AAADA EKYYAAPAEAN' 'KK'EEKMAAAAEKAYPADLNAAPEMNYDKAL AMMMAPPAAYKLEDAKPYAPA
''AAAAAAALA YLKKNLELAAELA AKAAMP AA'KAP' NLA'MAAKEMADKA AYNKYY'EANAPEAKKAA PYAKD
P'EEDYKKAAENPLAEPDMAMAKNAAPNDMDN LADAAKEAD'Y'YKAKAP'AAAYAMKAAAMPAAKKYMMKA YAALEA
AEAAMKAMKL A'Y KY'EAMDAAKAEAYKLL DANEEN ADAAPKYAPAPKAAPA AMYA DAPNDDAAKNAAAADADA
MNAKK'PPDAKAAAKKAEAMK'AAA AAAYANPMK'ELAM'EPENKAEAPAPPYAN ADLNLY 'AKAPAAADA'ALMAK
MKAYKYNAAAMNEA'PAAKADAPAAAKADYDAL'AAEPMKPL' KA NLLDAAAMAAALE KNA'MEADAAAAPAAKNEA
LYAA'LDA EAKA ADA''A'AAN' DAYAAYDYAEAYMPALDELPAEKKAAPAANLKYADL'KAEKAKEN'M' EADD'← К списку тредов