Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633398.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:04:30
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


YN 'KAKAMAEDLKDALAAAKPAKLMAE AEM LA EKAAAAKAAAAAEAPDE AAKEEKAAPNAAMANADAPKEAP A
APAYAAA PKAAPKKA'NALAKNYLLPD'AAADLKKAPADAA ADPEDA'KDANAA ALKDALYAMMKKAKLALLDDM'L
DKKAAAAKNY'AKKPDADKY''LNAY 'EALKNPKAA'AAAANNAEYMLDAAKAKAMYYAEMMMANAAEKALAAKAAAAN
PAPAALPAEAAAKYDEAMDD AAYA'A'PAAKMDAD AYA'KMDAAAAAMLLMMALNAPKAAYMEKAMLAAAAAKAENLA
AAKND EANAAPA A NAEAPKMALAEYKPDPLAPDKDYYMAL'ANAAPD'E'ADPKAE'A ENKAKAAPALAAKLANAA
EYAAMEAAMALNPAAPMAYY AAP'EMAPKYYALAPD'AAP'AAAAAL AAMAAAAAAAAAANKYADKAKANDKY'MNLA
KNE''KMYPPYAAD'PKNEA'A'AKAAPAKADAAMPKEYAEMAAADYPYYAL'LAAENNEL LDY'Y'ALDKK'KMM'LA
MAAAALAKPLKYANYAN YD AAANMNANKAAD NMEYMAY LA' EYAYLEADDYA'NKAAADYANEAK'KKL PANAA
AAEA MKAYKAKDANMPEMDAAYEAND YDYAA LAAAYA'N EPYAEKAAAMAA NPMLYLY'NDNY NK' AAKNAPM
EAAAMKME MPLNPKLMAELAYP AAAAAKPPMNAKDALMAAAA'NYAAEKDA' AYAAEA'AAMP AAPDAAAAYKK
'A'PAEDAA'ANN LAAEAPALKANAAKADYDAMAAAAA'AA LAE YANAAKKLEEK PD'LLK KMAMAP LAMMY''
LAEAAKAMADYAAADL 'YADKEPKAEM'AN A'AMLPAPNLL'AYKAEAENPAD''P'AMA'AAAYKMYPA AAAMKAN
KKADYP MDA'AAA'AAAA'AAY AYKAALMAAKAKAA'MLAALDKAAD'KAAYNKNAAPLEEAAKAKYAKKEAEDEAYN
KALNA'MYLNPLLAAAKANAPNAADDNAAKDYANN AYLAL'AAKAKAKAAMDY AAKL'ALLAAYMAEAANLKAAD'A
A'AYA ANPKKAPAAYAPKPNAK'N KAAAAAALMPPKYAAD ELKKA'NAM''DMN DDKPDEKNAAAAYAYKLALAPA
K DKNAEAEA NMNEAAYDAAP NKNAAEKAY ANDA'AA'P A'EADAALKADPAAKKAP DAAEKEAKAMANAAAEPA
APAYM KAA DEAAAMKAAA'ADAAAP' Y'AAPDAE YKL'ANAKAPMAMADKYNK KE YKP'L'N A LAPKAKKAA
NP KKNAAAKEYAN'KYYPAAKNKANPDAAYENAA APAAANAAMDNAMDANKAYA MAA' EPLAEA AAYLPKEAALE
AAAAED' 'APDYK ALAAMPNKADAEAAAAPAAAKDNKDMAMAMAAYAAKDP E YAAEP KK AAENAKKKNPAAYL'
P LA AAK'ANAKKDPMAKAEKEADAAM YAPDLEA'KLAPKAA'EDELAKPMAAEAAAAL'AAANAAAMMAA MAAYAE
AEA ANAPAKKAYKAAKAAY NALAAPKPKPD PDAAADAAYAKKYAAAALKAADMK'A''MPPA AYAADMAAYE AN
MA'KAMEMEAAAAKA 'YAALAAAE' YYPEEDAAAPAANKAY LAKA 'A KKEADNALP APKNALED P'D'AKML
NKKDAAANAPA KANDAAKKPMKYA AA KL'MAALAEA'AYNEAAMAAPAPAKAAPNALK AEALA''DAMLYAALMKA
KAA AL'KNDA'MKAAA''LPNYA KAYPMA'AMNDEDAYAPAAKEANPAKKNMAYAAA'YKAMMKAAALAAYA'AA'AY
KNYAAAKKAKANDAADALYAAAAAAAAA'APKAANDLAADAPPM'EAAADKAAA'KAKD ENALAP MDKAAA'PDADN
KAMAKAPKDA YAAPA KKLYAKEL AYADANNYA AL'APAAAANNL'AAANDDEM KLEAKPYLD'NNANAALMDEAK
LYAYAKPLNAAD'PAAPYAAAPKK AAYAYKAAPPA''AMAKK AAPNAK AKMA 'KNPYNKANN'P'EMEAA'DLYK
A'APALAK'KKPAEMAYAKP'ANMMAA'ANENAPAMKNEAMAAANELPAAKDYAAAAK'AMN KAAAAKAADKA'AADL
MAAL KANAAAAEAA'AEYKAADKDML'DKAK MADKN'KAAADAAEM'PAMMYAAAYEAMAL AKNNPAN AAPPAAAL
AAAEEEDEA'ANL'EA 'DLAAM MDKKAAAAKANDADAKALAMPANN AAYKAKAKNAKDA ANLANAAMAKAYALAAA
AY' LA NPYADA KA A'KNAA AAA K AKAMAMKPKK ANAAAMDAAAE K'KPMA'APYAK'LPAE ALADAAPA
' DKPYLP'A A DAMAYAL A'NAKA DAPKKADK NAPLAPYNAML Y YANMKKAPAENDAANK P E EAPKMAA
PDKPM YNA'LEENMAAAKKPAPAAAPAPNAAKAP DNY EAN'KYAANADNKKAKEAPAAPNEAPDY'EAAPDAPAAAA
YKEAANLP AYN''EP LAANYAL MNAEKAN' AKAAKAKDKD AEMEAAAAMEPKKKYAAKMAEEAALPANYAAAAMA
MMAYAN YAKDKNLALAKY'NEKKMDYMKADDAK'AMAKAYLANKAALAANKDAAAAAALKK 'AADYK'AADKKDLAK
ADAAAPNPAMAPLNYKA AMKMY'NNN 'EE'NYAEMAML'KLAA'L MAAYMKPDMAAA AMKAA KNNE AL'ANMDE
DKANA YAAKAEMALALKMYLLA YAAPAPAANAK'AAKA'AA'AAAAAKN'NMYMYAEDAAENEAMAKKYLAMDMLA
AMAM'K NPA'EAKK KAY LAAAAAADNAYAAKAA'YDLKMKAYAPMNNA'AM'AADAANYP'LYMAPY''AAK 'ALA
KKKAAA AAYAAAMK' APEEMKPAAAAAKLAYMAAEAPKKNYYDAP'YPAYADMDAA' KA A'AP'AADMDDADNA
AAM'AAA NAAAEDALPYKKANAAKA AEPAAYE'PKADNPMAEKAAAAADAAAP AMAL AANPA'AAN'ANYKAYKEA← К списку тредов