Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633418.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:04:54
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


P LAAAKEAYLDAKDDYEANAEAYMAAKKE AAAAALYLMAKDAE'YA EPAMKAAKKDKPEL AMK KAAAKAKAAAN
''AAAPAKAMAAA'NM'MYPAAKKMAEEKAP KAKAPKY EAAANYN NEAKAAKKAEYYAMAA AMPAA ADAKMAKAA
KAMKLDDKYKDAAAMAKKNAANEAYDA ELKYY'AYPD'AMAA A PDAYKEAA'ANE'DNYAAP AELAA KAAKYAK
D NA'AAAALEKAAEAE' EDKAPP'Y E'MKLAAADDKD KDPEAAAAMKAKAAAKNYPN'A AA AA'PKAAYAKKKY
APKAAAPAMKAA AKLYYAKK'LY APAAANAYPY'APANAEKNN'LA AA''P AKLKAAA'EAAL NAAA'EMAAAD'
MAKPKPMANLYLAAA KMKAEMADYLPL'KMKDYAAA''N'KADAALAAEPAKAAPL YYPND AADAAYKYNAE'APAE
PANLAAANLAAEKK'KMAANLYANDAYN K AAAYAAAKA KALPKMAAA AYAKYKPED' ANDAMN'KAKMAKYE'NN
AKDALAAA AMAAANAPPDAE'AAAKDME'A MLNY'ENADANEPEKAKYPDY'AMMAYAEY'AE'PAPYMAKNAAA'A
ALLLKNADNAMKE KN AAPMPYNLKEND'PA'PA'AAYDMAMA'A 'AP'EP'YAKAPPLPAPMAAEKAYAKMNYNAEA
AKNDPAAPYPAPAYK A EY'AAYYKA'APNPKAAY APAPNAAKYLAKKLAMALMNK DAYEAMAAAMAANA'YKAA A
KADK 'AAAEAAKAA'EA'LYANKAA'ENMALMYAKKMPAPAY'AA NKAA'LMDPANKAPEAYLYAAA AAADLALPA
MAADKAYAA'AAAK AKAAPAMAN'DADENAADKLKPAPMAYAEPAK AANA'PAA'AA NNAADA AAADAM''LEENA
LKADPAADKLAADNLN PAKLDEKAAYAA KLANN KAADKAK'AMA'PK EEADDAKLAYAA''LLAPMAAYKAA'A D
AAKAAD ALAPAAMNPYAKAE'NNKA'A'AADEALY 'YD AKKANAD KKKMAAAAAALAEANKANANANDAKKAA K
NPDAAPAANANAADL'AMNKMPAAAA 'KKA'K AAME'NAAAAAKDPAALKAAD'AAADNAYAAEP LP A'ADLPPAK
LADY EDAAYALKAAAKAEKKAADKAAAAK'AMNAKAPKNKADKLNAEP''AAAKMKAMKYA AD'AY'DDAKMPPAAKA
'AALAAYAYAPKNAAKA AAPKAAAMLAALAELYPKNA'AAPDD'YKKEKK'KALM'PDDAP KDADYKDA LDEA AA
KKAAEAADMANY'AA AALP NLPKAAPKY'E AALKLAA AA'AMYKEYNA'MAA AKELYNAK'AD KAAKKNEKKAL
AAKLEAAKAM 'AAAEALADKNDDMAMA'D MKAMAAEEDAADA'YAA 'AMYNYPLA DEA AEKAKK'YEA'AKLAAA
AAKALAAYP AKYKENNLKAPEMLKAAAKMAEKNAAL ADMAKDKA LAAAALNDKA AYYPM'AYKEALEKAKAEDYYE
DAA LAKAALLMNP MLALLKYYAEMLYMEAEEDN'PEEEMNAAPANMDPK AALMMPY YLADAAALM'MDYD A PAM
' N LEAAKM AAA NYAKKAEAKNMDP KP EA'AKLAA'MNAAM PAAAADDKA AL AKLEMAKMDAYAAAYDAPEM
PDYAKDYKEDLNPLYAAL'AKKKKMKAAM Y A AKLALYYA PYDA KKAAANADAAAPAALA MKAMA' PAAKLKLA
NAAKPKEAAAYEA'AAANAAAAA DAADPA'YAAKKYAAKAAADKYKYYEEAA'ANMDA PKM LPKKYAA KE'PKEA
NMKAKEAAALNKKAAPAAA AP KYA'PA LDAMLAKAAPAE AAA'NAAAEPM'PPAPAAAAMEMAEALMNAAKAP
EMKP ANNAD''AAMALAAAKADKAMMAK'AA'PAADAAKALKA KYAAAY''AE'YPKADK AMYAAADLAPAKMA 'A
DD KAEY K EDKLK MPADK'AAMA'KAAAAMNKPAKAAAN'EPD AKDAKADMA'ADAKAMAAAAAYAAKE'DNPAKA
' PKYMEAMAAAMDKLAKKAAELPAEAAALAAA YAMAKAEKAAPAAAAKMEKAKL'PENK AAEDYE AAANAKAAAA
AKKEAAKPKLAMKA ANNAKYD'ANKDAAPP P'YEAAANNAL'AAENALAA'ELMAAMKA'KKAA YPYAKAPAPKPAY
AAMKAA'AEKMAKEKPMYDAL 'AAALLYAKAKDPK KAAAMNLAAEAAYNNA LDAYNPKPAAAAA PANALDM AE'A
AAEPKA DKKNDYAPKAYLMPYNAE EMAMA'DKAEAAEA KAD LAEEANMAMAAAAKA'KALAEPA AAKAAPAKL A
NPAELLYAL MDYAAM YAYAYADP LEM'AAAEK''DAMA YA'MLAY' LPD KANPMPNAKAAANEA'AYYK AYAN
'MA'AKDEYKKAELMAA YAAKYMADAYAAKPAM''KNAA'AKAPNNAAAKNAP NAKNADMKYAKNNK'NANKAAPL A
KA AAYPAPADKP A ANALPALY''PPYKNKLKK PA'YAANAAYNAYKAMPNAKLDDAYAEAAA LAA APAAA ''A
ALAAAAKKLA'K'YPAADAAADA LL LA'AAKLAAAYLA'APKYALYAKAAA'PANK'ME PKANEPMK'LA MEEKDA
PDAPKKEYLPKYA AMMEAE LAKYD L KAYKAMKEPPK' K PAELAPAAAPAKL AAAAANL'MYAK MELKAAAKM
ENN AAKKAAMYALAYKN'MD LPAAKALA'PMK AAAKAAAAEDEAAA'APKLYYENAAANAKA KA KPAYKDLKAA'
YEAKKLDAADAEPAAA'AYA'MAML ADEA KYAAKY PLANDYDAA'EKAKM'AAKAMDAP'AAAADAKMAALDAAMYL
EAEALMLAKNK'AAANPKKLNN'DALAADPLAMNPYADAK NL PNAEMAK KAAMKAAAMAPAEM AKEAKAPMPDAEA
YKAAEMNAYN PAAAKNNY'KAL 'PMKAAYDAEYKE KA'DPAANMAKKMKAAPL DDPA KMAADEAAMK EP DKDK← К списку тредов