Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633421.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:05:01
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


NMA AAKDEADAAAAMANAAL YNAKADMNEAAAML 'YDAPPALA'A NAKLAMAA N'YAAMD'ALPDPKKAALALEY
A'Y'A' KAKEAKD KA'EAAEKY'YKKANAKAKADLDAKAAMDEPAAK MLDDAYAPPAAKPDADAPAYAN 'AANMNL
ADPEMAKADA ADLNADYNK KLLE' AKADA AKLAAAKNPKLA'LNKLNKLYM KAPN'KYKEAANNDLAPAAAPPAA
PLAMKA DEL'AAEYAAADDAAPAPAAMKE K'L'EAAEADA'EALLAEDPPALAALA 'KLAMA MANYMA'P'AAKA
KK KEAPPLDAAAYYLA'NN AAM 'DALM ''AAA'AKEAAA AKANKADLAADNMKDANAK YANNAEAAALAPD DA
AKKYANAKA'KN'DAAKAEPNE AKNK' EAPK'K MLEEK NLAALAAA'AEAKDEADAAA DA PLELAKPLAAAAL
AAA KKYMADY AKYNAPLAKAPYAMAAKA'K YAPMAAALADDAMAAYK'AAK'AYLKANKAEA AEAYMA'ELALKKP
AMPKAAAADMYAMYK'EP'AMKDPAADA NL 'AYAAKMAMAKEALAK'KKAAANKAPAPAEEKNAEKPPYDN'LAAEPA
A'YAYEENYMAAAMLAEDAEDNA'AKKLMKKAPAKN NLLKM''A KMEA'KNKKKAA'ALKAAKAAYAAKAAA'YPAAK
ADDKAAEEKAANEAAAAKAEKAALK KK 'KDAYADMKAK AAAPAM'Y'YLANPALADAPAY AMMAAK'AAAAPKALL
K ALAADNYAAK AAALK 'AEAMPLNAKAY' APAKAAMALPLKYAAMPAA'KNAPALADMYAKAAKAAMEAAK E'AA
MAAAAAAMAANPADAAAY'N'KAL'MKNDKAAPAAAK 'N Y'APMDPNAAAANAKMYYAAAAMA AALPKDAAKAYEAM
YKPDKAA YAAAEAMPK 'NMKA'EA'P NN LAEAAAKLANA'AAPYLKAAKKPAEMEAAAPDALDL MAAAEY'AND
AAAAAAKYKYKK' ND' AK'AA 'YPALANMYAYPPAMPYMAEKYDLMNA ML'AADYAYPAEDAAKENDDKAAM'KKK
NKEKAAPLDYPAMAYAA'K EAD'LAAAKM A'M AA'NAADA 'LADAPAAAAMD K KPEAYKAYADKYEAYNKYAAA
NAAKA 'DPADAMAADALMAAYPAADP'KAMEKMYA'MPLYNAM 'NYELAAAAAKA'LL ANLKPNPAAAPANKNY'KL
AYLYAAALA AAAKMAAAA KNAEADPA AAAAAADMAMNADA'DA AANAKAA'NKAENAA D NAAYAEPYAAAAKA
AAMAA ANMALYKLAEYKAYYAALA'AAA AMLAAAPNAYAPKPL''AY LKPAP''AMEKKAPMAAAAEEDAM YNAPA
APYK' AYYYAAE EPA'MDE'NADDNKAADAADK'DAPA'AK YN PYAMA'PAMELAAAPKANDLAAKKP'MKNNKP
AAN'D'LEN'AAKYAA'ANANDM'AA A LYLLAYKAAKAEPAMYAAAAKYYP M AE MAYDKKAAAMK EDE'LPKD
AEKMAAL YKPKDDYNAMA L EPKAKY''ALAE AKNAM'AP DYK AKAADALYMMAY'EDAAYMEKAA'AALEAYK
NA'KAKMEKKDLEA''LPYN AKALPLAA'DKDKAAPL KANALADMAM APPELAAAAYYAK MAD'EN'AAMAAEAPD
NYA 'DKEYKAAAELEYE YP'ML'P 'APYAANDPKL'Y'EKAAAA'AKMAKYDPAL'LAAAYAPANALDLKEDAAAEA
KLKA'YLPLEDMAPAKA'KDAANAMADANAANDAAL ADKAADAEALKE'ALMKYAKAKK'NMP KYDAAAKAANDAYEA
ANAPAAAL'YNK L NDEL'AELNDKEKYNLA AMAM AAPLKE'LDALPA LKAEDNKADKAAAALPAMMAYKLMLDPA
ADAYN DA' ALMPLEAAANPEN 'AEAYAKA'EKPNA AKAMAAAAYYADA'MAMAKDKAA'KKAA LLM'LLAANAKK
K'AN ADLAEMPEDKDAAALLYKDPELL'DA'AKPNALNAEALL LYAYLAYA'MKMAAYKKA'ANELEYMMEADLL
YAKAAAP'AK DAALMAYAPKNLDL'AADAMAAAD KKEDKADAYDKKAPLLKA'E' 'AAADLANM AMKKAEEKLKMD
AADEAN'ALPLD AAYAALEALAADNAADNAAAAEALPEKEYNAAALKM ENYAMDANAKAYEKDMDNAAAKAAPKKM'N
EKDALYPAYAAKELL AANAAKYKN' EAAA'PAAM'Y AAY''MYDNYALAKDANDAKAAAALAYAALKAADAPAYE
DKDLKPAKAAANMAMAEAPYAKAEA YAADAAE'APAYAANAAN'ADPYAKLAAAA'PMDAPKAAELNAMD KAEYAAK
PAYAPAAAYKAMAKKM'KY LLKPAK'A YKADLMMEEALAMAAAAAKADAAAAYA ADLAKKPA'YADE LALE A' A
NYAAANAAAKE KYNKAAYEYAMAAYNAYKA'A'A''N' AAAAPP'MK'AAAY'NK AAPAEKMAA PYYNKYAAYAA
DM'DDNA'AYAMYEAPAKYLLAPAALAAPKD'A'E'AKML'NMDYKPL'YM'AA'A A'KAY'D'AKDPAKALAAAPKNE
AD ADANAA AK A'KPYA'AALEMAPAAANAEAAKKKPAKAANYP'AKAKAPPLNKYANKM ALAMNPAKAYAYEMK
NYAN AAPA'KNA DE DYNAA'LAP YDAPKAA'ALKNL NMMYLAKNPPAELAAYEEKDYA AYA LLAAALAAAMK
'AKDDMLAAANNDAADEAEKPALYDDLPAAAEK'A 'NAK KEKKAKDEMPKKAKALAAALAAM'AKEAKMADANAD A
ANAKAALKAAMENAYNMNN NKAALADMM'PK KYENAAKP AELALEMAANKPAAYMYKM AAAKA AAPAAAAAMAKA
MEAA A KAAMA DANAENLMKLKLAAADAKKKL N 'KAALA'AAAD'M Y'PAAP'EKDKEAAKNYKPNAANA NY
A'K'KDDL LAA'LLDMKDDYAAK'''APKEANAKAAAAK ADDEKMDY'MPYLAAYKAYALAMAKYKAADAAAAKKAKN← К списку тредов