Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633444.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:05:22
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


EEYAA A'APADAA KAADY''AAAAAAAAPENEYNADAAEPNNMA'P'ANKKKEK'AANKMKLPAKAEL LAKA'A'AD
EKA AADYPAPADAANEENK YAPAEKPAKAPEA'AD'PKA'ANLNDNYEAAAKY AYNDLDPAAAE'DYAKPA'' KK
KAAN AEANMDMAKAAL YL'AAPAAKNADPAAAAA M AKKKA'AADAKPAEYYE'AYDAM AMKKNAAA P NNKAM'
AMNMDPEAPENPDAMA'AKA ANDENAYDEAAAD YLAEMKA' AKYAKDEAALADLAAAP EAKAAAAAKNMD KEKA'
KNAAAPA AAAEN' D NMAAYAAAAYA KPYYAK EEAKLAYNAAA'YALMEDAAMKKLYAAMAAADAAEYAKLPA'AN
AANAY'N'Y'KL'MAAAAALLKKYNKLLAAYNPAYLNKDE'LMAPKDANAAENYEKAAAAEEAAAAAKDDAKAAKPDAYA
YKDLNPA' AYANPLKA'YAA LYM'YAPKA'LE A'AAAMAA'MANAMAAAPAAAM EYA'KAAM'APYYKKK PKK
AAMKK 'LMAYMANPMLA'YDPN AA'EEKAAAKEKEYA'AN AYA AAAN' 'MKLLEK'AAKKKAELL AAA AAME
KEKAKNYEYEAYKALP AAAAPAL A AMMKY ADKAPLYNM'APAA'LKPAAANKYY 'KKAAAAK LAY KAYPM LK
A'AAMNAKKLLPNAAALAK'ALPKAN Y'NAKLAAY'MAKADKPAALAYKAAAKPY' 'LKAAAPNKMNLLALA'MAA A
DMPA AE'MEDMNKPKM'AKMAALMAAAANP'P'DEAAAE'AA'EAD'AAPEPA'ADKAAPAK'PAMEKKAMYKYAAADD
P KA'A'AP ANLNPDMM'AAEAPA' E'DAK NNLKAEAYEAKAAEANYKAKLKEAAP'AAK PK A AKALMNPNDK
AYLA EEM'A'NKAANMAAAAAELY AALKKMAADAKALAAELALADAA'MAALNPNPYPKYAAAMMAKKAKKPK'AAAE
AAPKAEAYKDAKNA YMAA KAAMKKKK'EAKENAAAYLAKDK AYAMNA AA'LKANA'DPDAM AAMAPDAAK K'AA
YAAKAALAEMPEAALAAPKA APANYDPYMEEAAKK L'ANEAADA LE AANAPAAYKAALAAKKPD'DAAAAYAEPA
KYKAE'MAAKAAKNADAANLE YKKAPAK'ADAPPPAANLLPLN AANY' DMKN'PAYA'AAN' AA'NAPEDAP'D'A
KMA M'AN APA'DKPEKEPYLPEA EAKNAAAL'ML'AADKE NAMKAAKAE'AM APEAK LADAEALAKAEAMDAA'
KD'KYAKLA PA' AAAAALA EAADAPAPYDDMDEAKADNAYAA'AA' Y' YDLEN N'KAYDA' AMMNEMAYEAAK
MMAKAAAMAKADANK APE'PAE ADAK DLMAMMPEKK'MPAAYAAAL EANAKAEKAA PAKAYYMDAKDDPNAAKY
KYP'PEY'AKEALYKM EKAAMPAAKKANYKPA'YY AKMAA KP A L'KKKKYAY' ADAKNAEAKAAEADEKKELAD
L''PADLLALALDAALLLKAA MKLKMMDMDL AAA KMAKYEAYKANYAAAAA' MAAKYADDDAMMKA ' KDNYK'Y
DLDADLKAD'AEAANL'A AEE KKALA ADALLMANAPAAAYAAADKAKPA'ANE NMKPLAAAAAKDDAAAKKAADLN
EYPAK NMKA PKEKMM'LEAA NP'AAKDAAE'AALA' EDP AKAAAEALKA AK MAPAKAPDAALLAAAMAAAAKL
YMAMA'AKMA AAAAAL AAL AM'LAAP KKAE'LLDMAEK' AALEK'ANNAAEAPAE'M 'AK' LAAEKAA''EA
KADAMMANPAANAA ANLAKPEMAKNKAYMKKKA'EALKMAN'APAKD'MNP'AKK'L 'KEK'AA P YPD'LA KKAL
ADALAA NAKK KEYAKAAAYK AAEYAANANAPKPEDAAMEMDYAN EADLLAL'LEDNDDAAALAADYK AAEAEY
AAMADDLADKK APP AYALMLKYAAKYMLKAAA'DALPNDLEAEAKK ADAAAAAPDAAAAYADANAMAKAYDENDAAA
KPKMEAANKKDAAAAAKAKEAKLKEAEMAALEMAKDKKKKPAEAA'AEAM KD'MPKD ADLMY PA'MP AAKEAAYEA
KPAEANKNKANMAAKA'ADMYANAP ALLA''EAADAAMLDYNKMAKLENKD'NLN AEAKMDAAPA'YMAAKKAPPA'P
KADAAAAM 'YKYA'ANAY AYAADDAAALNDAPAAALKLEKADDALYAE EAA 'AMANAAK'AN'AP KDPLYAK 'M
AAAK LAAADLAYYLAENDKDKYAAYPMAEYKNPALMPAAA PK'E YPAANAYAELKADLYAN AAAAPAE A YK D
AYMA D'AAAAAA YMEMLK AAAENKPKELM'ALAK'AYEAAYPD PAKAD'MYMAAEL''ANA'AP'KKAKKKPAPAA
AAEP DN KAAELYDK 'MA MAPAAYKAYAADY LKKPAKEKPKAAMPAAALLDPAAAAAAAEKNDAYYMK'MKYKDA
LAKKPKAAANANKKPEE MLA'AAYAKN ' DMA AEAADAKL ADAK'AAKAKKKL NLDAAAANMA'KPLAYMAEAA'
AKEPYAKKAMKYADPMPMAAAAAYAAMMALAANP'LKAEPYKA AYKEYAYNPMKA'AAKPAAMAYDNAKKA KEA'AMP
A ALKYNMDAKANDAL'YK'NAAAPLAA 'ENKNDAP'KNEALAAAKAAKAKD'M'NYAYAAEAKALAPYAP AAAALA'
ALNKELA AKEADA K'ADLAAA' AAAEMDE APAA'AANMLAAMKAK' KE K AEAKPYYPMAALNAPPM KAAAAA
LPKAENAAAAAKDKYKDAAAM A L EYADPMAA P KALPA'K LAAEPANMALMDLAA'YLKNKAKAYLNALAM'KPP
AAAAAMAKAAA''AAAAAAMMAM AADNAA'LLAMEEAAMKKAA APM'KAKN''AYKANA KN PKAAYD'AAKPAPA
DAPPAAKADK LAKE'AA PADAYAAAYANAPKLLD KKPAPKKLA YAAAAAAAAAA ADNNAAAYLAAMAKA'KNAAL← К списку тредов