Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633452.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:05:29
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


AKAEA'AKYLAPDPK' PMMM'KKKAMLMA 'NYA ''KNMK'N PAMAL'LAAKAA'MMKEM AAKYMM'AK'PA AD
AK AAL'KA AMA LY EMNKLLALKAYAANNYAAALNE'MKAKYPNDAANAKEAAM AMMAA'LADAMYAAA'AP''YL
AAKNDKAAPYEMAA KNM MA AP AA 'AD'DAELKDD'NAAANAAAMK MMANKAAKKAAEK'KYK'NKAY'LDKLME
AKKAAY 'KALPNLKA AAAPAA'PADNALPAAMKAKMLAAAPDDAKLNMYAAEPAM AD'AAYAYAM'NMAAANAAEDD
KPKKELE NA'AEAPAYA PDKPAYLAAAE ALYNAKADLAEKANA A'NKDADYPAKLAKNALAAA DAMKKNLPPY
A PNKAYKEPNAKA'AN 'AKP'YAD'DKAAYLYAKA EAKAAA K'YAKNNAEK AAEPAKAANA AE NPA AAAK
AKKAAP 'AAAEDAPAD PNKANA'ANKAAAAAAEANALYKANNAAAYYEYNAAPKANKAMKAA 'KDAKD NY AKPAA
'A'YAAKPK'KP AAAMMAAMPEMKKPKAAANYDEKYLAPAALEPDAA ADL ELKMAEAAAN'NYYAPYAKMMKKAMK
KYLAAADAEAAAAMYMAKA MAK D'AAALAAAADEAYAYL NKE ALAANKAPDAMMKY AKKNDAAYNEANLNEEKYY
AA'PKY A MAKMPAMM YAKKKAANAAMPNKDLAMAKKAYK'KAA''NMNANAAKAYDAAMLAL ANEAAKMMAKAAAM
ELAAMKN ADYAANKK KY'AKLAAAKAEANA AAADLA'ADAKAAE'AMLMAAAAANKDDMYAKLELKAM'KDE'P'YY
AAAAAAAELLAKYAAAMDDY KNYAAA'AAD ALMMMPAPYAPMYKKAAAMKDPAMPAY AAMNEEKLPYAMADA KAPP
DA'AALAANPMAY PP' NPADYAPAPPAK'AAAADAAK PAPA D'EA'DEMPANADA'AADD'KED KYAKAPAD E
K APKAAAAKELMAYADMAYAPAAEAA'KAKAAP'AAKLAEP AA KA'YAE'ELANAAEAKKADAPMMAK'NAAKAPKA
PLAADMKDKYNKADAALAEM DK AYMAMYAN APAKN'AAKAANKYAPAALKAAKANA PPA'EAL'EMLAAMAML AK
PAAAKDAAADLYMANKYADNMAD'AMNLYD AAKAAAANKYK AAAADLKAAAKDA'YYLKAA AN'ADAAYDLAA DKA
ALAMKAANAAAAAEE'APAPAYPAEAAAA'AAA'AALLMMAAAN AEPDAA AKAAAA A'AAAAPDELAP 'KPAY AE
YEN' A AA'A YNAAYAAKAK YN'KA'A MAAKDPEKAAYNA'AKALKPKLLMAAKA'YKLAAPEAA YNKALANND
NYYANAKALAPMDD PAAAY'AAAMA KLAANEAAKPAKPKAAEAKNLLKYAAKAAMMKKAKD'MM N KPA'AAAPALA
EN 'AAADKPDNLAAPNYAK'AMYKAKY'EYKNAAALKAMAAYAMM''AY'Y'NNEADAYPAKAYAAEDAA MAAKAEKL
M AAAA PKAADNN L MPAMAAPKAAADYM 'AAAAAEA A'NAAA'EALKPNAAAMPAEPALEDADYAY AYKAKKEA
YAYALA KMNPEADA EPLAAEKKYMLY AA AAAAMPAYKYEDAMNED AYAAAKAA E'AAAAEAKEAPE'A MAP
AAAAAMENAPKAAA AAMAAA MDEAAAKAAEKM K K A'PMMDEA AK'AYPPND''PA YADMA'KAK PPNAKAPA
AAPAAK K L 'A NAYKAAKDK EMKA EADLNL A LENMAAYEA MADA PANNKAADDYKYPD'KEADLNAALA
YAAM'MM'MAL E'KLAAMAKEAAAPAAYEDKLKA'AKYKNK AA'PKALLYADMAANL'AAAAE''AA ENLKEEA'M
EA'AAA ADAP'KAA'KAEYAAAEAAKLAE AMMD'DM AADAAKLLKEADDNKDEDAKPAN'P EMENAAA''PAKALA
AEA'AY AAEAKK KEKA'A DAANKKPAM'LA'PAAPEDAKA'MLAAYAM AAAK AKPAAEAKAAAAKKAEALK EAE
YEAKPAAA'AAAEPAKMMAA'ADAPKY'LAAANAA P'APAYD'MM PKNEKAAKYKAAEANAEPMKLYKANAYYKAKAN
'AYAE'AAPPAPAAAA'P'PANAPYAEENPMDENKKK'PAALAYPKAEM AAAAYAKANNAKAPN ADAPKPP L DEAM
AANA KMAKAKAK YKPDEAAMD MNAA AKAYMYLYYAAKAAEDYENEAAAAAAAKAPAAK EPEAAEA'AAAAEAPYA
LAADLKAKA'YKALADDDEEAA'KDPLAPAAALKKAPYKLAPNAMYEYANA'AA NEAALAAKD KA 'PEM'KAAY A
KKY KNAKAYAAYAAKEAEKAAAK'LAA EKY 'NKK''LPAAKAKDKEPA'Y'MA ALYNAAE AAAAAAAKAAAPNNA
DAEAMAA'MKANEKAYAND 'K DAMNMAAAAAA'AA APALALKAMEANM AKELAANAA'KAYAALY PKKE EN'NA
P'MPAKAAAE ALYAM''KKLA N'AAEDPAL KA AYMAKYNP MALAAPAAYAA'APEALMANAMAPPYAEKYKA'A
ELAALAMEDNE'DA EYAD APKAKLAYAA YAAAAPENNAKYAKMNNYMAEEAAPN LP A'DAA'DYKEAAAKAYA'A
AKAPPAALAKANANKYA'A'NAKAAAM'KPY 'PDAALDADEDA'AAEANAALAAMKLAYAEAANKPAAA'DALALE'AA
A NAA'NNDYAAAM'P ADYAAKPENAAAA AA YLAAYPA MMPN'AAA AAKELA'NENNMAKNEADEL MDPDPAPM
PNPAAANKALAA AMEKDA LDNKKAAPKAAYLMPA'E APAMKAAPLYAAKAAAKADMAY'PAPPDKNMAKAAAEAY'P
AAAKA'EALEADAMMAAEKYAEAKANNKKNAYK AAAEKMALMLMANAAKAN A'AEKMNAAAKMY'AMDPDLAAAAADM
PYPEYEKALEAANAAK'K DAYAAKAENLKAY PNADANA N AAPKAAKEMAAAA'L'KAYMNMK''EL YNPAAA PA


Вск 13 Янв 2013 18:07:34
Владельцы куклоскрипта ссут тебе в рот.

Алсо, выложи скрипт.


← К списку тредов