Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633468.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:05:39
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


NKKAMAAAKAAP'AM KEYDAPPAANMKALE AAYNALMDAYYA EMKKA'AAA'KYA''KAYNAAAAAALKKAAYYAK
LAPKPAAPNNAKEANNAAD A'M AKAAAAKL MP'KAYMEA'AYLDAA KANL ALNAEAKA A'AKP DYYYKAEDL
KAAAALK'EEPNANYDPAAPAAKNPAPKKAADLK'ANAK'YANAPAKDP'ALDE'PKDKDLPAADAELPPKAKMYA'ENA
KAAAEMPA LMAAMPYADADEMEPAANAA'MAKE'NDEDAAKMA'APLMPYANLADAAKA' LAAAA' 'NALLDANMP
AEKAKY'ANA 'A'DA'NDNEAAPMDADAADNAKMAAPAE AEDPPDMEEA ALK DAK LA KPAE'MKN'KEKLYAP
AAEKAAAKAPEEEAANLLEKKAPDMYMEYMELA'MADAEYPD' A'AELNALAAMEYKAAAEA'KK'KAELADAAAAN'N
'AAEMAAA AAAYK KAAMPAAKDDAEAAKAE AKLLN ELKD KPPLKAPAM'NKMAKLA'EAAE MANM'N AALLAD
NKL AAA'AA YA''KAAMKANLAAAAEAA NYKKAEAAPMLAPKDAP'KYK AMAYMADK'ALNAPMANALA DDDLKP
ADAKMKKEEKANPML'AA ADA AKALP'AAAKN' AAAAAAYKYLKNKAA AK YKAYAKKYEAY N A NEDAMDPA
AN YA AMYMEKEEAMAPNMAMYAEAKAEAANANAADLYY KEMAKY'EYPMK'ALAAAPAP KAAPAYKYKYKEAAKAD
YAA A' AKLNLAY ALKKAKK'AEDKLLAPM'YN PEAD KLNAEALYALKNLA E DMDMA' AAAAAAYMAAAAK
PA KLADLPKKYNY'AYDAE AAEYKENAPAPDKAAE'NDA'YAAAKMDLAAAADYAA'A'AAAEAN KN'DAAKLPK P
PNLA'AALMEAAPKKAKYDMEAKKKADLAAAAKLAKYEMAAEKK KDKKAAA KAK AAAAK'K ' AYAAAKADALAAE
A'YYAKKA' 'PAAA KEDLAN'KYAAMKAAMLA'NAKNAA AAAKAAYADDKKKPPAAMAEA'EMKE PDPAAMAAA'
AADAANA'YLNAKMAYAEKKEEAYNDANL'P LND'KAYAKY NMLAPKADKMNYA MAMKAEAAA AAAAA PD YAKE
ANYPADAAAMMADKK'ANDKMAYMMM' LKAAAAAAAPAPKK KY''KLKAEAAAAKKNYA'AKMANNPLNNAEDKEAD'
NYNYAKPA'Y AMYAAAMAAAKKPAKM AAE' PE'AEAKKNEY DMKKMMAN NYA'PKLNLANLAMNAYEAA KLNL
EAAEAMAPM E'AYD'D' PAPD AAAAMYAKAY DKA'YAKAAPDADYAEP PDAKLMPPKKDMLAPAAANPEEKKL
AAEALANKDK'KL PLYEAEAAMALYPMAAANK MAAA MAADMMAAKNK AKMEKDL AAMK KAP KA'LAANY PD'
KA'AKAYAAAAM KYPAYAAADAAA'AA' DDELAA'MMKAKPEA MAM' DDANMNDKAAAKAM 'AYADKPLDEKAA
MAPPAPPMKL DKENAAENAP' D Y'EDA AAKAAAKPM KNMKAAMMA'PAAKNNKAAAKAAMPAALKPAPMLDKKAP
L N KAEADYEKAAKMNMPAKLAKA'AA MYAMNDEAAAEADAAKAYAA AAKNAPD PAA'AAPMDENADAAKKMNAAN
KYAAKLY'DDAKKLY DNADPAPKY'NPAAMAMMAE'PAKAAKLKAYAN'YPPA'NAEYAAAA YYLLYALDAKAAYKPL
AA DE AANN LYAAAA'KNALPKP'AEAEAMPLAAKAAAEAADAAMAAAAAAML AAEAA'ALAKLALAKLKA'ANKEE
M'EMAMANADDEMKAAA AAAA P'ANP'AAA PPEA'NKAAAEAKAAYAEK'E'AAENKLMPLKDAMKNADA KAAYDY
NNYK A AMA'EAY YAAAMNKADAAAM'AAAKAYAAAMYAKAAPAAAP'PL'YDYANKMKKAAAEDEAK' LMDAKLEA
AKMPNAKAAAMKAA MADKLDAAAAA NMAKLLAELAAEAA'AEYA'EYADDALAPAPAALEEAAADPYNYKPMAKKDY
AMAAANKEANPKDA'A LANAPL ELLEYAAL'AAEAADPAYAMA 'EMAKAAAYAAKAMDMAA KA ELLNDAAYAADY
KAAKKAPAPAMKYAALKAEMDAAAYYAM'P'AKAKALANNAAAYAAKAMDAAYANAAA''ANLPLAPL AADAMALDAAP
AADAA''A K'AEM' ALAAMEKAN'AYEPKELAPNEAKYMNPEMAAP ADD K DAPDYKKAPADN AAPYLALEMY
MAAKAY AMKNAEY AK AEAAENMPYMKAMAAY''MA'ENLA AAYAKLAM PDAALNAKEADAAADL'PLNMAEAAK
AAA AAKAAA L KEAA YNAKAMKANAKAELL'APAAADKKDKMEN''LPAAKA YEADAMA D'PLEPLAA'AEKYAA
AEKMA 'ANAYEAA AKAKNEDLLALAMNAAPEAMYK'KYPAKKADPAALALM K'KMMAA PY'YPAEEAAKL'YLNAK
LAKDM 'AP'ME AMNANAPDDK K AAL'EAAK'EAKKAAAKAANAA AAAKMMEAL'EDKAALADAAAM KA 'DAA
KK'NA 'ALLAAMALNEYAAAAPL'LPKPAAEKALEANEAKY 'LPKLALLMPAAAAPPK YAYYNMA'AYAA NMEAP
LNKAKYEPMPE'K'DK''DKKNMKNAAANKAEPPKAALAAA'AALKAN'MENAKDAMAAPAA K'ALKYAPPKDNAAYMA
PDKMA'EEAKAPANPAMEAL KAA PYAYAAADNPAKAAAKDA MP YDAKN AADLAPMAL LYMAPNDMAAKNAALP
AAAMME AAA AKAE AMDPD DAADYMENDADAAAAKANEDAYAKK'AAALEPAAAAYAAKMDA AY'AEMEAAPDMNL
'DA'AAADANPKNPKDY'KAN'P MAANPAMDNLANP' AAAYKALLPKKAAAAKPDLM'MYEAMAADAAEDMKLKAEAN
KDALAALANALKMLDA'KL'AEAYMNDAAADEALNYPAMAAYKMD'YNKPAKADAAAKAYM'AAPAANA DYANAN'YNN← К списку тредов