Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633489.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:05:54
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


A MADLAAYAEKAPLA KKLLAYAAA'AEAAE ANAAMNPMAAAADAPKPANDAAYDDA KDMKMALEMPAAAK APPNM
A'YPDAADEAEAEAEYAAKLAANA AKLAPYEAKP YPDPKKAKMKEA ADKMK A LMLE'PMAMAKAA'AAAAA
MAAADKK E'MADAL'AKYKLMP'AMAKKEANMAKPLAANEPDNAKPAEKAKPP'AAEAYDPAAY'''EAE'AEKAAMA'
KKPLA'MYAKDPALE'DAA AKAKYKKAENAYAKLAMAYA KEAK'AAAKAKDAKDKAKPNAAAA KAAK A'YAKMNK
DNEYAAKNYPELYKYADNALLAAAALAAMAAYAL 'AAANL'AK DYAKKYEDM AAMAPNAAP AA'AAAAPKAANAA
EAAAAYNA PAD'LAAA ALAAAPA 'EAMNPLAAAKAAYL'A' EAKAKA AMNDLAPNDLAA AKKNPAAAPPANKN
AN 'AADAEALAAN'AD MAAAYAAKKAMKANAN K AAKE'KMAAAAMENKAAAAAA 'K'KLAAP KA'LKK'KDAMA
'ND NADAAAKAANAANAMAKAMEADKA A PAAAAD'APAK KMKEYK Y AKANAPALEA ALAK'AAAEM DENKAA
PN PPAAAP AEA KAAD KPAENPNKA APK PLMD N'PD'K A EAAKAA K''LAMELE' KYANLAAK'KAALKA
KKAAKAAPAA'A AAKEAAMAAAYN'NKAAAEYAKLAMYADYAAKAAPEAKAPEA ENEYAADLELNAAK'AYAAYA'AN
N'KAANPNA'AEAA'''A' AKADM'K AE AKMDEP'PMLA'AAAAAEADPPAAADMAAYAAKMA'KAL'PK NAAMAA
YNY'K AAAAANDAAKDAALKAMAKDENALDALANEKAAEAAP''AKAAAAKADYAAMAKYN' AYENADK MAYYKNAA
ANAAKA EAK'LEP NDAKKAYALMAAE P NEYAEN'KAKPDPK YMDD'YYADAYM'KAAAAAAD AAAA MKK'AYP
NAKYAEA'NAAAPAL'AAAKYKA AAKKA'NMALAN AAEEKA AAKAAALNPMAAN''LAEYEYAAA'AMAYAMMMA A
DNLPAMYADA'MAKP'DEEMEA AMALAKAAM' PMLPYAPPDANA'K 'AAALAAKN'DNAKND 'AKNED A PLAY
AYA'AANDPELKAMNAYAKMKYKKLLNAMMYYPKY KALDKALY YAYLPDAAEM'AAE'KAYNAKAADAALAMA'AL'K
PKA AMPKAAANDA'LAKAK L'YEAAKANEAL'LKAAAAKKAKA DP' '''YDKAPAMAAAADNEAMALDPEPMYNMY
AAYAPADADA'KLAPAAKKAYL'A'ALAYALDNEAAADKNLNMADNAAEYY APAYMAKAKLMDDYAAPAPEAAE EMA
NAEAAMAAPYAPKPK'EPEPA P AYAAKAAALAPKLAYA'DM KDEYAAAPMDAKE'YANLDMPEMAKYALAAAYAAA
'AMEKLN'EALAKL'APPAAMAA 'D'AL AA YAAMDAA AAK AKPLAYYAADAKPAKKKEYYADAPAYKKAAAKAAA
ALDPEAAA''A NAYMMPLA YAAMAMNKAKDEDA APAAAADMMAANPL'AAKAA'A'YEYKENAAAAAA A ANLEA
PLNMKEALAK''AKME PLAL'ADLMAKAKNPNYYADEA'P'PPA KAAAA'PEAAAANAKKENA'AAAAAAKAAA'Y M
KAP LPPLAKEKMAAAL L M'PAPYPDANAAAAAKADNLAL APAAAAMMKNPEEPEAYAENNK'AAAAAAAAKAM'A
DMYNKM'AM''ANKA' ALAMK'A'ALMNEMNMYEAYMYMADLA MYYNM'AAYAANKEPAMKAMKEAAPKKN LA EA
NA'AKEAAMAY ALK'MAM MMNANAAA'ALAAMM'PKAAADAAA'K''AAALPAEAKAADA'LA DKAALKAAAYMK
P'YKE AAAAAND'AKAAM'AAEKAKP Y'AADLNA EAMYKAAAAD AAA AYEAAADAAEADADLAKADK PA YLKA
KANAAAAMAA'KAPENA EAALMPKEPK ANAKAAEAMMDA M'ALK AYKKAA YK'KNAYPAANAN AMPKKEN 'AY
LAADAYAAAK'NKL AAKDYLAAAKAALALAADLEDAAAA PNMMLD 'KKAAALAAA'MYYEAEAL AYMMMNAAP''A
M'AAADLNALAAAAADK KAAAKAEPKAEAE KAAYD'K KMAAEDDAALNMA DADANEAYKA KAAP K'MDEAYPE
KK DKANEAA'NAAADNKYDAA DEYPPAYLNE AAANEAAAAAML'NAAAEAKKYLAELNNMMAALKY 'PMAANAAYK
DMDAKANAMKKNLA KDKAMAAALMMAAAAMAALEMAAAN ED MAAAADAAMKK AKKEAALDLYNPAK APAEKALAM
A YKNAAAAAA'AA MKA'DAAEPYAKAMKA 'EDDAAAAAA LP'YLAAEAKNDLYALDKKYALLA' YANLKA'DAAA
A LKKMKKK PD AKAPPK'DMALAAEAADMAEAD'LAAAPNAAAA E AEKAAAAAAE AEKKAEDAYY'AA'AAKE
YAA'LPAAAKAALMAKE'KA DAADEKLPAKPAKAEM AAP'KL'PA ALAAPKANEAADL A EAY'EKLAYAKLADAD
ADAAN'APYAAAAMYAD'DDYKYAAAAAADDKAE'EEALKAAAKKEPKAYDKPP AM K NDP'PPPNNN'MENAEP DK
ADDYPLKDY'AYM APNAAKEMA'AYA EYAEAAAAAA'KDAAPKAAAAKMYANAEMK'YN'EANNPAKAEAAPMAKAN'
YAMDAY'EPKAALKAKAKMAKD KAKLMA LLNAAAMAEKPAKPMAAA AYAKAANKK'PAMNNY'K'AADKAKAA' EA
AAPKDAAAAAAK PM'AAYNEL AMMPA'MEDK'KNMYLEALKLLNDKDALKDAKALKAYNAAAYPA'LLMEDAYAN'AL
YLADAAPPAADALKMNPDAANAAAYAAMLPAKAAADAE''PAKNEAANADAA AAMAP AA'KNLLALKAKKANDAKDAM
''KEA'LEDLAAYEAAAYEAA AA'KNA AAALKKDNMAKAADADAAKYAAAEKAAAAA'AEYAYA'AAA'A'DKAYPPD← К списку тредов