Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633500.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:06:07
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


A MAA'YNEDN KKAKNNPLKK KEMDKAALMM ANN'AANKYP'A AAA EAKAAAKEADANAKMALPAAPAAKANAAN
PAAPLAMKN'NAAAPAALE ANN AAADALDAYAYAANKAAPKADEAAKENEAK M'EAAAAPDDAAAY AANNMMAMA'
ANNKAPAMDAEAKDAAPK ADNNDEAAEDKAMMAP DALEPL' ALNAMAMMELA'ALAM'KAA NEADD'KYYDAPAAK
KYAKLY NAM AY KDAEAAAKEYAAAAEN'AMKAKY AEAMAAYALKAPDAAN AAKPN'E' NAAAAAMEEKAYL AA
'KPA'AL'KNAA KMNAPELADANPAAAEAKK APLLAPAKLA EYADADLAKAKDEMAYA'LDA AAAAEAAE'ALDL
YNAAKAAAAAKAALAN PMEAAAN'EA KAAAKAMEKE'A'MYAAAY'NMAAAEKKANAAM A APLDAYAYMAAKEAAE
AAAEEP'A ALALYPMAKAKANAKDLAA'AALKKLAAEYAAAYALDLAAE'DPADAALAALAAMAAMAAKLNADEAAK A
AY A ALP EYDE DAKAALAKADAAMAM 'AMPAAE'PDAMAE'E'KPE AK'AAAANMPNNPK YEANAAAAAKAKAA
AAAA'A'AMAMA'EN'K'M LEMLEDPKKL EDYKPAMD EDA YKDYD DD'KA'KDKAMN P'LKAYKAPAMAYP
AML 'DPAAKN'YDLA KAYD'LA'ANKDA AMLAYMKNLAAKYAAP ALKAAAADNN''AL'MDY AMKPAAAK NK'A
AAAAAK MA'D' EY'AA'EAKKKLEAKELA PA'APYAAAKKN MEAA NAALKAAA AMA AAY'PAY'AADAPPYDA
AAAAKYAKKDD KKAPLAADNEAA' K'EADN'PKAPD'PLYAANMKAADKAMADKPNDLAKAEPK'AA PELKAKAAP
AAAKKAM'KPK PPLNKEAANKAADMDADLPA'ANYDADLEAAAMNELAAEA YAKMKALAAAMAELA AAAALYNAA'A
AKLMDLAANYANEKAAKLAADM KADK'AKKEYAM AYAKNPDKAAPA' MAA K'YAPAAKAAKKDAE LKL K AKN
LAKMALYANK'EEYLPYYAEKAAAM'K'EA'A PKAEAN''AAAKYDLP 'DKKAYK'AA'A AYAYEAAKLEAKAAAMD
A LYYDAKALKALAADAAK'PEAYMPEMPAAAMKMAKDP'YMYYAAPYLMDKY'DDPKKYELKAMNPAKLAAD KNAEKY
PAA'AAANMAME'AALA KNDA AAA KYAAAP'AAAALKAMAN EE NAYK'ANAKYKADPAKAAEPDMAN'AKAAL''
AAAL KA 'AAKNAANKPEYADDAAYK MDALDYAMNEAEDPEKKEAAAAA'AYAAEPADA'AAPA KPDAKAA'MP
'MNKN KALMMMPANK'EAEKKMAMAKA AADDKK'KA MDAAYKAA KLAY DAAKLKAKEADAYAKPEEYDKAPAYA
AALAAAMY A'AAAALNANNAAK KDN'AAAKNAA MNEAAAAAMLDM'MEKADMKN K'''KKMAAD LAADAYADLKA
PAPEMAALDNAPAKEAAMKEKPPPEEMK A DMNL LALK DPAPYY'AAAY'AAPMAA EPMDAP'EYYLYAAY AAPA
A'PMADKA LALAMAAYAAADAANMEEN'EPAAAPAPPA AYAAAPAKDKDDNPNDYMA'EAYYLE'L EAYDAAMA AM
'LLAAAAAPKL'PNYKAKAAMYDPNMPYLMDKK'PKAEANMNAAKAAA'AAP AAAEAPLAKMNANAMNAAANAA'LALD
A'ALADLNNDMPELAAMAAAMAN AAMEMM MAAEAAAN ED'APYKEPP NYKYYAAADAAAMAPEAAPALYN'YADAK
PAP PAAD'A AAADKA PA KAENAEYPPKAADKDEMNKAA AKM'AAEKAAAA EA 'EM'AKA PAA'KAAYALAL
MAKPKLLAYALEAEPALYE AELAMKA''AMNYLAKD ALAKE'AMKAAYALAAAA'KNDNAEAEKALELAMEKPKPKPA
AADAKNDAANAALLK AALPEYAKKYANKKANKNDNKAKMAPAAK'AKKAPY AAYLAKLAAM AE'ADYKAK LEAPE
ENYAKPAKY D LYAPNDKAP MNMYAPAKKAD'DAAAAK'N'YNALLDLA E' YADKN'AAAAKAK' KAAEN LAAA
AAAAEDEKAMEEN'A D AANKAAYAPAAAAD'DAAK MK A YAKEMAAMAAMAA'AAAEAAYAKEA KNAAMDDLPA
AE'AAAA L'AKEMMKADKKAKEAPA AAALLAKKA AA LAKLL ALA'MEDAPALLYKNAPAPLALKKDLA'YLPKM
AA'KAPDDLKAY'MDAYN'AAE YPDNKKAKDYAEAPAKAADLYEAA EEAAMAANLAAP L'APAPAADAMAK'KKEN
'KAAAKYKAAADPAK AAYYAEEKA''AAKADALAANAADPEKAAP KKAANAKDLAKAEA AADAAKPEALANY'AAAA
MYAYKAAAEYDYM'ANNKMK'AKKYANAAKPYYPAEMAPAADMAAA MAEALAAYAADAAKNDLA AMKAADKMKAAAAA
EMN'AAKKY NYAKD AAE'AAKN'KNKM'MY'LEEPKAAAED'EAKEYLAADYADKAAPNPAAAAAAAP AAN MKYLD
K'NNDKNKLKAPKN'MAKNAPK'YMPKAK''AAADPMAEPYAAKA NAPKKKEPEAAAAEE AKAA'ALLPPA'A AA E
MAMAAA'MAAEKDAAAAAAELN'AKAEK'YANL AKKK'DAMAEAAKANAPN'AKLKKEANY'AAMAYAPKMYEM DAAM
KAAAANEMADPPKYAK'PMYMA''KNALKDEMNNPDEAAP AMNPKAA'A'DAPPNKEAEAKKME' NYAAAL KKAA'A
AAKDKKD'N LA'MYKPA'MLAAAKKKKDA AKAYMKMKDA'PK'ADADEAKMMMENDLKPAADA'AADKKNPDYANAAP
ANAPYA'DAALAAADADKAPMNN'ANAYDAMAAAD ADMDPEKAADAEPYAY ANNANADEKADAAPAKYYAAAAAYMKE
NMYMAALLKKMP'APADAPDEALYAK'AAAKL AAN'L'ADAAPKAMMKKAAMMAMNAMAKYAAKAAAAMKANAAN'LMY← К списку тредов