Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633515.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:06:16
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


A AMADAKKEP' NM KAENPEADAANAA 'DLDALAAAKAAKAMALPK'AAD'YDKAKAANADAAPA NEMK'YY'EY'
''ANDYAA AMAMPY'MPKAKNNAKKAKPAMNYAAKKAAKEKPKNLLLPD EMAYKPDN ED KA'AD AYMKAAA'AK
YM KKA MAPYAMA AAALAE'DMA ALA'A 'KAY'AAD LEEAAEDPYKELADYKNLLNANYKL'MM' YMPAEP A
AAEKKAY' AAAAA'AKAADYAAYMA'NA'EA'MYNLPAANKMKLAMPN' LYAADN DAADD'MAL'AKAALAAAKYAK
A'AKMAAAA'PMK 'AANLLANPAAAAMMMLANAKDALMAAAA KKAMAAAALKAKLAPKA'DKPDLAADPYMA'PYAYP
P'EDAA AAAK AAA LEAKYDANY'AK ALKPPKYAPA'YAAAAA'KYMKAKAYAYA YKKA'AD AEAAADLLMDADE
PP'AMAK'YKPYNANMAMDEAEAPLAL AAAYAAYKYK AALAAAKAMAAMYAELK''MEALAMAYAAAYAEPLKANYA'
A KKDAMY' ADAALKAEPAAPAN' AAAAYKANNAYKYAAAANKEKYPAE'A NMANAAKE'AEAAAD'AYAEEYYNAL
MAAAMANEPMEENAAKDALD E'AYAKNAAAYALAKYEKKN'AAA'DAA''YEL AAENAADAADEDNLEPNK'LKYD
ALYAYMAM LA NAYAKMA APNYELYMY'NANAMDA' KDAAKA AAK'YAKAAAAPDLAAD'KALKANAAPAYAAY'A
Y'KDKKAYAALAA'ANLDPA'KAYNEYMNAANAMKKAPYE KLADALMMEYNA D 'LKALDENNAMYAMAL KEYMPNK
KAP'AYKDAAAMAKAYAK LAADAMAAAY KLKAKADA KKAKNEAEAEAKAAEAEAPMYAN AL'KAAA'PLMNLKAKK
DKAKADKKPAADPEDYAADAAAAMAAYAAMLAEANKAMDEYADPMAAAAA'A DA'KKMEMEENAAP'ANALKPLPMKAP
K'AA'A'KKEADAENAAKYKAMADLPP KA PAMLNAAPDADY YA'A KDKAPADAPA'NAPAAALLKPAMA'YPDAMA
ALAEKAAKAEAK AAMEMD DPA AYDEYKPPNAADKKPALAAMYKPA AAYMPAM'NK'AA'EEYAKD KA A'MALDA
YAYMAYN'PAKNAAAADNAA'EKAKAAAMPDELAANAMA DDK'KYAKLYYAMDDNNYAE DMAAADAAAAYDAKAAYAN
YAADAKAE'YAAKEAPAKAENMPN PPMNKDA'' MDYAK'ELNAA PPAA'AEPAK YYKAMNNEDAYLKAYAKLAMYA
NAM AAKA'KKAAKKAAAPK'PAAAAKL'KNLE'DAEPAYDKLAY'P AAAA AKNNKKAPMAYNYYMKAYNMY NKALA
AANDKA 'NAAALAYYPA'AKNKAAYKDDYAA AAALA AKALPN'EKAENEYLANNYNAKAAKAPAPPMALEKE EKYA
NPDPDYPNY'AA'A APNKNAEA'KEAAAELAPAEK'DAAAAYAAYKKD AAEMLDKDPYLDAPKMNEADA ENAADDN
DP AAAA'KKYPMAAPEM'KAKAYKDKMDAAMAKYMYAY'AE'A AKKMYAYA AAEMAMLDEKALKAPAEAAPAYAA
AAAP LYAELLYN'P YKLDKAEA ANLA DAALAAALAK'AAAAADKDNAAA'EADKNMKAAYDAAD KKANAAKNAAP
AADYPAYADLEKKKKEPMAKAAA'A'AAYLE P'K'EYYAP'A'AA'YAAKMEAAK'KPANKKKAYKAEAPAAKKYAK A
AAAAYNYDEKA'AADLNEEAEANAALYAAAKAD KMAAAAPAYD AEAA EAKN'A'LPAALANAYDKAYMAMAANLLNA
DEA' PMALA'LDAPAADDE LYLAAA AAKEKPEKAAAAANANDAEYDYADE'NAAANAAEA'MANEDLKMNAAAADEA
KMAADKP MAA YPEKALMKPANK DKAEAENEAKD ADAAKAKPLANDNNYADYK'YEAPDYAEAY EKDAEAALAAA'
AAAMA KANEKEAAAPLAAAAALAANA AALK KAAAA AKALAEELAAMPA MAADYAAA'YDAKYALL A'NLAL'DD
EAMKAM'AAYAANDLAPDDA L MP LANNAA''N MAKD YKAAMEDEADEDAAKAAA AEAK'A PK KLAAAEYAAN
YEDMAEMNAAMAP'AYAAALEPNAKKKANY'ED'ENAA AKA'LAALKAEEAAA'YMMK'AYPALAAMANYENANAMDY
MAALNKMAP M'A'PNAEAN AMAAADADAKAALMAYAKYKP MADEAAMADEPE'EAA AA KEDMMKKYLYYAKPA'
AEPDKAAELAKNPNAA PAAEAANEA' ADLKNAYALAAMPAEKAAA EAKA ANM E KKAAA A ANANALKEP'YA
AAPAAAE'DAAKDL KAAMLEAPLE AKMD''DAKYAKAAAEAMADAKMAYYMLAANAAKYD PAYMANDD DYMANNAK
NKLAMAMKDPDPY MNYAKEYMAAAA'AAAAAPYAMKK'AKKA'ADDAKLYAA AAAAKAYY'MADAAAAYAEKLMALAM
MKNLAYNNEMYAPYY'YKAAADNKKKKKNAYADADMEPMEAAKYY'AA'AAAYMYAAAYEA P'DYPKNKAAEME AALA
''AAAEAAAALYY YEY 'PLKAAAK'A A' 'EALA KEPAEAYMKYDPD YLAAEKMAA AAAMAAKLKKKLAAMNPE
AAA AAEPKDDLKP'AMA AAYAKEAKLLAKAK KAKLDYAAAKE PKKAPAAD ''KYYKAKAANNLEYYAEELLAKAA
AA'AAAAAP AEK AAADAMLKMAEANMA'NYAP'AYPAKA AYKAMAAAAAADANLKMKP'KMAPEA' LNDAL AAY
KAE'AYLAAKMANPKEAYLA'ADKLYMYK AEAPAPAALAKLANAAAEADAPK 'AAAEAAKKLPAENEAADLAEPEAAY
AAYAAADKMPDPY'AAN 'NMAPA'MANYLKDA N'LDAANLAPAKMAADMAAAAAYLNPDKLNDPAKKAMAEDANAAMY
PAMN AA AAKPAYP A'KAAKEAAYNLAYDY APNDKKM'ADYAMAAENNYPDAAMYKEPAELLLNAYMYEALAKM AK← К списку тредов