Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633528.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:06:26
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


EADAE AY'AA AM KEAAA'AEAA'AKKAYPPDPALAA KAAMKAEA LMKNPYYAANKMMAA'M AMNMLMA AANAA
ADA PA AMYAAYNADLANALLAA ADANPYNAN AAAAAE DDKDAL ADPP'AKKAP AK AE'DKAA'AKD DELY
MALAAY'A M YKKALPYDAK YDAA LADKAAYAAA KYKAYEALNYKAA AAAPNEAPAEMYKAAAALANA E'DN'Y
AEA'ADKLAK'ANK MKPAEYKAYEDK'NAKPKAAKMNKAAYMPA'AAANAEDLPYYKAALAK'AL MAAPADAAPLYAK
DK'AKAAAAPLADYALANPMM'AD'DAMPALANALNLKADNEAAA'LMAAAAYAEADAMAKAYAA''MAEPMKKLA'AAP
ALMEANYYNAAPLMLA LALA AKKKAAAYY K YAA'KK'KKPNL EAEE'PLAKDAAKAAK N AMADEEYALMPK
NMKYYNY'AMKALAKAAYA' AYANAPAKAADKLNAAA'AEEEEAPA AM'KKA' AADMNYYMM KPEDAND'AAMNEN
ANKDYA'EKAAP' DAANALEAAEKA YYAAKAKAAA'DALAE' KEAD PLAALEAANA AADKAAYKAAALAALAAAP
AE'AAMAAY EPAAANLAAK AMKAKPAAPN LNAYAMNEAAPLDAAMEAAKMAN'ANEAMADYLAA ANAAAYPAANKK
'K'E AMAAEDAANPEAPMDAAAANADAAAP A''AKN YPMNLMAEDPNPNDKPYDAMNADPMEANDEPLDNAEKAYP
ADPAAAMYALKKLALMK AAD AEADAAKADEMALAK AKNEKALAANDYDLMLAKDAAAAMAADMDAYPA'AKKEMDKA
DYAAAKANMAPAPPPAYAMAPLAEMAPKYKDPDKLNKDDLLKPEAALDAPAAALAA AAMAAAALPMLAMANPA'LLKDM
KDALMAKEAAPNYNAKAKA'AAEEDNPKA A PPANA AAKA'KKPAPA'PAAN AP'ELAA KKA'AA'YAAYYKEAA
DAANEAKAMNYNEY'AKAAAAME LAYAMAA'ADAA YAPPMPAAAEKMALAAAAANDLEDAAADAKYAAAP'AAPEML
ANKAEAK NYMLYLEALAAKNYAEAAAAL'AMAAAA'AAA'KAPDAAKLDAA AAAAAAANANEPPA NNYYEAAYKAKY
AAADELPAAKA AD KAAADAENA MEDNNPLAEAK LAKAM YYKLAAMKYAAEAPDYNAKAAK ADNMD'YDDAAK'M
AE'AYAMEAPKAAA PAP KADADYAANA'LDKAAE AE'K DNKA KADYNLAYLADAKALYMAKMA YAAALPAADNK
AEAAKAANNMYAYDK EYMAEA'PMEAPNK'NAAAYAEAAALYKAAKKAAAYYNAAAKKAAKAANDMEA'DP KPKLAEA
DMAAYKKNMAAM'EADLEYALA DLNAMNKA'AE ALPA A'NA AAY'KAAKAALEAMEKAAAKNAAYMAAEKMKADAK
MN'ANKAY 'MA'KMA' AYYPMP'EAAYAKAAAAAANPAA DAPKALM KY''D'MNEMAADYKAAADEKL LEKAMP
NKAAKENAALAADLNYAYMAPAAEAKYKEAAYPNMKMEANNAADKKMPLK NAAAAD 'DAAYNPADA AKNLLK AAA
EYML A'ANMMPKEAAKYDAAKNMALDKM'AAAMPEAAKAA 'KKAAAAAMPAAKAEP''MNKPLE EPAAAAKKDAYKA
MKAKMNEYKAAAKAYPML KDYDM A'AAA ALEMKAENKAD'AKYA'NKALKAEAAKDAEALPANAKKAEAKAAPAKKD
EAAN''M'PYEAAMKAALPNPPAMAANADPAKAA ENKMAADK' A AKNAKKYDPAAMAAYDAYL'APAEKADMALAPA
LDLAAEKNAAMKALKAAAKNAMDA'L'AK'KAAKAKAAEANADAELA'LAAAN LAAEA ADAYKALNPEPAANA YAEE
YPYNA'KKA AEPAALN M A''DA'MPMMELANEM APY NANLKY'MAAAPYEAA'KDMKLAAAEM'P A APAAKKY
KNNKAAAYLKALLKKKDAAMAAA EPLAAYAKAAN'A'A'NANAE'KMNAAYEAMKAAANK'EADDAAAYNAAY'LAYAA
EAYAELAAKAAMAPNPY 'KYEDAK KAKNAKAE''KAMAN EE ANYELKKD LPAMNYNA'NAAANAPA AYAAPEAE
AAA MK A'KDAAYA'MDM'PAPEDAMPNA'A'LKAAK'AKYADPDKP'A'AAAAMNAAKEAY'AADKAY KKYYY'KP
AE AK NAAEL'D'YEAPEA'PAAAAADPAA'AYYMYAMMAAAA'DA LA'YANAKLAAKALANNKAMKA N'A'AYPDA
AAK KAEEKAA'AKYAPDYNLKKAAKDKPLALPDL'NAADKKALN'NAKNN'YAAKEAKAE'PYEALA D KAN YKYEY
YAA KDA'MYLKNAEYKNDDPAKKKA DDAAANLY'AN AYADDAMAL'DMANKYAKEK'YAAA MYDAAPNADMENMKD
D'AAL'AYKYANA'AKKAYADLLAELKAAN ADMDAAAA'YP'Y'MAAMK'KAAAKPLKPAALAAALAALAAPAMDAKLA
A'YAPMPAMADALNAYAK DAAAAAAKAPAALPA AAANDDKAAEK' ADNPDDPAEEA'KPNALKNKKAEKAAA KL'K
ALAKYKEKADE'PENEA'MANYKAEYYMDA AKPAAYA'NKYNMYAAYEKDAADAAAMKAANAPYAAAAK PP'NADDN'
P L'ALM KEA 'AAKNDLDKLLLDAAAAA'LANNKAA'KK''AANMNKEKPDAAA'ADAPKEEKADAAM' K'LAAAA
KKAKAE'DL MAYA AALAKAAMALKDAKKAKAANAAEMPYAK'AAAEAALLAM'AEPY AENNAKAPDMMK AAKLNAE
APA'MKPEEKAAAPENPAAAAKAAKNMYAALAPAMKEPAAA K'KA' DPAAYP DPAYLLYKAYDDD'DLPK'EAAMA'
EPNDAAAPKAKMAALNANKM'A'PKAADKKLNMDAADAMAKD'KLAANEAEAAEPAA'NE EDPLYANLPLPMKKDAAKA
LAEAAKY D'YKNANAPLYAAEDPYEAELAAAADAPAK'APNLKAA DNAD PE DAEAMPA'L'LAAANAEAPAAAAAP← К списку тредов