Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633554.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:06:50
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


AADKKL AKPPAYP'LDNKMPPLKAMANA' AND'E'NYYAMPPAEKLAAMK'AYYANKLYA ANDK'ALKAAAENPLKA
AYKYMMAAMKYKALANPA AL AAAKEK'DY'AKYPLDKMAAMAAAD AA'A AADAAAK YLDY AAEKAADAKAAA
AAA AAMLNNEADDEKADM YAAY NPMPDLNLAPDAPM'YALNAAAAAALAAAPAAAPAKAAADALAEKADYNELLY P
KAAYYNNKAAPANYAPLD'A'AAELYKAAE'AKLDN' AANL'ADLAALALYA 'ANKLA AYAPAENAM KA PMK
KAYAAAAALDA'PANLAAAAMEAKAAY ALP'AYK'YADDMAKLDPADLMAK KAKE PAAA'PDMDAMEAKALAA'AAD
DNNKPDAN'EAAANKAMKEAKPYAKA'' YAYAA AANAPAKLAAA'DNAPAYLADADAAKNAK MPAKP LKEYDKK'P
EDKKAKPA YPMANAAEAAAAAN'EAKNKENAAKYMYKNA AA'PAAAAAE'KEANK AAEMKYEEKYKAELEL AKPLE
KNYAPPPAAEKAA K AAAD'Y'KKLMYKAKNAAAAAYEPPKKMALA MKNKLKAADKAA'LKAEYLKAAMKDKDAAMM
YAPKAAAEK'KPPLNAAALAAPMKADAM'KPDALAKLYK'DNAYAA MAANMADAYDLKAKLKALKAKAYALKKN'ADAL
YAKDANM''AAPAEAA YADDAELADAAAMKPAA'PN AKELA'AAAANAMEAMEM MN' DAM'A DAAYAA'EKNKY'
ADAAAPKYMNMLALAMKPPANDAPMDMADLADEAAA'MYMKMPDKAAPELAKYAAA'DLANA'NAAAYYA'DYNPAEML
AN AKAEM YP DNKL 'M LAAYDKALEAAM K''KAAMYAAAY'DAAENAAEANDE'ALKAAP'AAPAYKAAEAPLPK
KMAPPPLAAADMNYNML'KD'KML YAAAANKEAAALAAPEALE'AYN ADM'AAAPLAYYKAAAAAALKAADKEKMAAA
AAAAAA AE'AADMALKAAELMEKAAYNKAAALMYLAAAK 'AKAAAYNKAKPAY'EE PLAAADDAYDL'KAAYAKDAA
AAPPANNNAADKNAANKDKEAENEYPALNANAYPD'AAPKK''AENAAAEPKNAAK AYYNEPMKAN'ALAADA'AKNAE
YEELY PANMAKYNMLMDKPAPAK MNDNPAAAA'PAAA 'DYAAA A DDLEP'ED'AAAKKNYLAYE AAA'AEYNA
EPKYLKAKAMAKN'LAA'DPMEEYA MLK'AAANKKNNAYANPKKADDAALANNLAA'AMAMDEY DPY'PEKMY'PL L
AYYKPADNDKKPAALALA'LAD NAAAAAAKMALAAAAEPAKAMAPLKA PEK'M'AEEKYAYDKA'A YMPK'KKLAAK
AP'LKAKN KAEDLYP'AKAAALKKPA AKPKDLAAEAAPAAKAM A KAAADKELKA'K DKAAKAKNEAEYKAKKAL'
DAAKAYK'D M K'N'DAAAMALAKNPNP'ALAPAE'P'ND AKN'ADNAM MYMA'DAPYA'ADAAKA'PEKY PAA'Y
AAP MAAM'AAAELKA'KMAAL PNAADK AAKYA AMD'AKAAAAP KA'K' KLAAEEAAM KNAALL ANEEA AA
AEYPK EAAK'AAPAAEANMAAA' E AAAA A AAKMKAAKAAAADMDMPKLADEKDAAP L'AMAAYAANENAAAMNA
KKLAA'NKYAEAAAAAMAKLP'AAD KAKANLKAKDNMAALP'PDKDDA A'ADM M'NAYAAKEAAYPKKAMNAAAAK'
AMA'MPN P'AELKKAANK'AME AK AAA YYEYKDALEA'AMNAMKAAK LYAKAKAKNKA'AK ALD DAAALNLD
AAPAAAAA AA'EAMYKDAAEY ' DAA KYAY'AMKY'AA AAKLAAANMEAAPAEMNAAK'AAPKAKAAAKAAAKEN'
AALLAAM'KALEYDK'A'KAKALAL'AEAAP'PLAAEYK'DAEN''LEKDPAYAKKANAEA AAAKEL''ANA 'NAAY
AED'AKLKDAA MYMAYMEANAAAYAMAKAADDKPPNL'DLEKANAYKAAKMMPDAENKYEEK PAYKAMNLNKALLDNA
AK'EAAAEA'KAAAPAA'KALAYAYA'AAAAAPEP'AAALNNPEANKAANEK'KYA'DAAAAMKAAANKAA'YYAKMNAD
KAAEAY LA'P LMA MDAAANKDAKAK APKAANMA D'NMKAMKPK AAADMMAAAEAEK ALEAKLAKEAANAA'AD
A AENYKPAAMEYAL EKD KAYAAEALLAAMLAAA A A'AE'AM A KMADAAYEA'LAYAKEAKYAKAYANLEDAKP
YKMY'EYAAANAA'KKE'AAKEKKKDAKAE'KALKDALAPYNKLADLA APAA'DNPAMDAAA NYAAAMAKAAEY'YNM
AAAEEYKAEADAALAAYDKAD''AYAPALMPYYPLAAAAAAAAEYPAAK'AA NAANL AYALAN AAA AK PNMAAAY
PAAKMAAEAAA'DMNNANAAAM DDAA PKEAKDAPA'KAK'DLAKMK PYPYAK'AAKALLEA AYAA'DA AEAY'KA
AMAAAEALAYANY'LYLA ANME'KMA'AMAYKAA LDDAYLA'EA'LK AKMKAKAMEK AKYMAYKA ADAEYDKAAD
'DNAAKKAAAE ENKEAA NLNK'NAY AAAKAKAAPAKKKYAYA EEDNMADKAANPAKNAYPPLDDKAPYAAYKD'AK
ANAEPLMMEAEAYANAADY'AKDM'ALL'EKPLMDPAAPAAYPYNPA AAKAAA'KAAAKPN'PMEAKMNAADAAAKM'L
LMAALKAKN'KPMLADAPKL'AKEKLAEANKANAY'AAAAKKA'AKAKAAAAAPAEAAKPAEEPAL LAN Y'ANAA YA
AKDD EMNYA KKAKKKAK'' AAALYK Y'DLK PAKN'ALALKKAAP 'MDAKAAANAAAPDAAPDKAKP AEAAKD
AKKPAAAE'KLAMPAAYMDNLYADAA'ENYKKKPM AMDDAAMN AAPAKADKNKAYALDMNAAAYM 'EAKAANKKEA'
YLAYKAANDADENPY AKYEAAMKKA APENAAA AAAAEA'YKKAAAYKEAAAAKANADDE'PPAKANENYAAAAEKAP← К списку тредов