Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633580.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:07:09
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


KKADKEN APYANAEKA ANAPKNAA'DDADAAE'KADAN'AE NLPALAKEKKLKE'D'AAYAA AL LLEADELAAPA
NNAKAEEYKAAAAY EAAAAMK'PAA' APKK'AKNNAYAAPAEAPELAAEEALP EKAAKA KAAAAALM NADM'LYK
PEKKAAPN''A YAEN 'MDYMLLAMYEN'K'PNANAKPAKALADPKAELMAKAENK YPKAPAYLAELA A'L''N'D
NAYPE AYLL'ADNAYAA'YKYAA' K AAAAYAD'AKK' ALKKDYN'AADEALKKAAYAAKAY'PALMEALAADAPAD
DA'AA KMDANMDN AKNLAEADMMYADADMAAA'DKEKKANAPLNAK'A'AA'PNA AAAKMPAYK EAYMANDAAENL
MAKAKKDAYAA'KADMMAAA AAAK NNA'A'AKKKADAKNAEEAAKAAAE M MADA DNANAAAEAMNMY'MNNDADA
ANAAAA LN PYPNMAK'LDK'KAA'PL''AKK'AYMPAKYALAMP''AALNA EEAA L 'APAA ANDDADYMPPPE
APAAKEPALLKEMNKDDAAAYNAKANNANAPPNKELKAAADA'YAPYYL'YLAYAAAKANAA 'AKMK' LNALNLPEYA
KAKPAAAK'AADKKL' PLY'MD EEAAELD'LAYAKAAAAAAAKE AAPMPAAAAMLA'P AEMYAN'ANPDKKAAAAP
YAAE DY'ALD YADKNALAAAA APD AAAKAPPKAAPADPLKA 'M AA KLYPAP'ADA'DAMMNEDAAA EA'A
DLMYADAKDAAP'AL AAMEAAKAAYKKNDAPMAAPA DDNAEAEAYA AYKA'A'AKYLAAANY'KAAAKAAKDAKDY
NKKAALYLAAPAEKAA A'APAKANYLLDAY AAANMP AKYDAAEK AA EKA APPALPLEALNLAPA'ADEKAA'A
'A LA AKALA' ANAAAKAAKMAAAPAMKP AAAMAADAA AA AADKKNEKDNAKEAE YEKAA NAMK L'NAAMAA
DAAKAKM KMA'DPANAMAAA'KEDAAAKA'AE AA''YLDP AAAYLNA'AAA AAEMMEDKANYLYEAEADA AMNDA
LADKLALKAEAA KDPANDAAAADKENY ED AKAAAPAML'YAYA NLA''AAALNPAA'KLKADAMN PAAYDAYAMP
YPAPAANLNDDADK'AP A'MKAMADAAAMKA'KMLALDDAK'AYEPMDMKAA'N PAY AMAANA NEPKKAAAA KDY
DAAAAKAAAEAPKADEAAKYAMADKPA'KMALNAAKEAAYAMKAKAAAAAYPA PY APAY AKEAMKENANA'AKA 'A
PA 'DALAKADMKAP'ADAAAAK'YD'MELAAEEKKPA DAKAEA'AA'A'AKYAAKLAPM MMAD AAE'AYME''MEA
AA'KADA 'ADAP YELAAPMAALAAEENAAEDMAE'AAPAANAA AAAAPEKEYAPEPAEDAAAPANANKYYKEAY''L
AAANNALEAMPAMYAAKYKKPA KDA AAALAKKPKLKYAKADANAKAALKAYNAAAPLAALDANLAKYEAAPKD PEAA
A DMALAN P'LA DYLADEDKYKAAAMLAAY MDADA DEE'AA'NNM 'LK'AADNAA'YEPEK KYANADPPP PPN
AAP LMALA'PKYAAAALNAMYKMLYDK'AAD'A'AYYKNLNADK NAAYP' EAE ''AA KAEKAKAEPYYPMLKKKM
DAAKNKYLALEDDPK AAEADAAEAYA NALAAM AKE'DADEAAKNAAEAAMKYMAMNKEKAAAL YAAA' AAPNKEA
DNN'AAAADKDLAAEYL AA'APL'YAALY'KAAAAYAAYEANAKYADAPAAANALNEAEAYA AAAKANAAKMMAYAYA
KEAAKA'D ANAAA' NAA KMNYPAKKAAAK DDD AKPAALLAAAENEPKYAELM'DAMANKMYKN DADKAAAADYY
AAYMMANAPKYLEANNANAYKKALEAAADKKAAMEKAMAAEPNMMMEK 'APAAAANL KDA DEAANKAAYAAAAAA A
KKAAKKAAAENAEN LAA MAAPPAAAAAAYM APAAAA'A AKAAAKLD'ADKAPKKAAKLLA AEK'NNMPLA LAAD
PEAAMLYAAA'KKAAA'AAA YAAA AKAAKAEKAAKA'NL'KNEYALAP'APNYY AMPP AAAAAP' KAEAA' EKL
KAPALKAALAALA'' KADYMAALEAADAAAYKALEANA'AEA'NMLKYAADKL KAKENDAYEEMAKELENLA AD AA
AM MA YK'EA'KD'A LMAYMLADKEMPKNA KAKKANEKAAD'EAMLAY'DADLNDYKYAAAAKMPAAMAK LYKDD
EYNNELPKAMKYAKA EAAAANNAKL'AAK 'LPA'EYM'MALNPAAL'AA'AMAMEMAAK AYP LMYLY AKAADPMA
'EEAA' AAALAKANEAK'AMLAEY AKKPAPAMYKYMAAAMLKAPMAAMK'ALAPNPPDAKMAAAYL' EP APPAEY
KPLLAA'AYAAY DDPK AAAAKEA'EKAPAKAAAAALAKKAADEAAY'AA''KY 'DYKAK'AP PAA Y AAMAKA
LK YAKEAMMAALKEMAAADYAPKMNMAYAAPADAA AE APNA N'AYDKAD YKKMKAE'PAKKMEAEEN'KAAPLL'
PALNLMAKMNEKMLY AKAMMAANEYANAPK NAKDEMDEEKADADAE'AADL AAA'KAYY AYAY'A'AA KAENK
AAPAAM'KKKALNNL 'KYY YAAPDNAAAE ANPEA EADMNAKLANAPAAAALLAEKALKAEAKKA'ADMAYNKEPEA
DPAADDEADKK'KMAAA'MEYPPNAAAPA'DDAELLPAKAAAKA'AKEKAPK'PLDAYDLKPEK ANAAAAPNANLAYEP
ADLLL'AAKELYA KADPKAAAMNPPN'MPAYAD'KKAY'ANK'DM'KD DDAYAKAKLLAY'KEKE 'PALY AP''AN
A DPAKKAAA'A LNNEEANAAADMA AKYADMKA'''A'ADPAMEMLL'AADKKADP'PAAAPEADAMPPKDKAAMAA
D'AAALPKEAD'AKDKAAMYKA A'DEALN'AAAAALAAADL DKAAAKMYMPAMAAYDAAKMALMKLPL AYA' 'A'← К списку тредов