Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633589.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:07:19
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


'AA A N PMEA PMN KKAK DYPLDA EALAAD'NEA LDANAA YDAPAAEMMMKAAAAPAAKAEA'AYPLKKNKLD
MMP PNAEKA YYLDEDLYA'A APYNLDA'K NKKDNAAEADAMYPKEA ELAADPA YPAAPDAAENNAA'PNKNADY
Y D'AA AAAAAKAA YD'AMKNAAKKLYKKAPEANL KKDEA MPKA ANAKAA AAA'ANL AAKAYE'ANNKANKPA
AK AAAAALNAADAYKAK KDANAAYAYALAAN 'YAYEAKPYEAYAKKAAYDLAAAE'PAYAADKAYEAENKAKEALMA
KK AAALDAAA DEMA YKEPAKKKNMKNMPLANAAAANAY'MYPYAAAAALNAKAEAAAP'AAAADKAAA EY AA'AN
DANKAKKKYMADAANDAAA''AAAKKDKADAKADEEAKPKALLAEAAKEADD'APMDMPN PK'MALLD'AKNDYED Y
LKAPAA'ENK'K DA'AADDAAALNAAPAYYPAKNAN'KAKDANAAKAMKAEY' YEL DALDAA'LAK KMK LKA'N
NAAND'AYAAADEMM' AAAAAAAPKY'KPKAAKLAPAAAAKPMKYKPEL AE'A PPNLAD AN'NANY'AP'PKALLY
EAA AAANE DAYMAADAL DAM AAKK'PKAKKANAAKNAADA''L' D KP NYKA ADMPPAADAYNADEAKDAK'M
YADNPAAAMANNALAKEPAAAKALAADAAPKLAA YA AAAPKAYKA AANKAAKAAAAAA'N DNL APYLDAMANK
MAYLAMPAYEKYAMAD MDANAAAAAK LLAA ELAEENA LAAMAPKAPAPADALAYNKKNALAAKKN'EALA EA''
DEALMAAAMPKAM DAA NA'DNNAPA A'MEAAMAALAM'ALNAYAMEA'AAA'AMA' ALK''MNKAA YPMDKAPAA
AEAEPAENAMPEKKAEYAPADKM KAKLANEM KANMKL AY'AA EYPNKAALLNK'AKKMPA'APYKNMMALDANAA
LAKMPAM APAYEKK'AKEEA AMMLAADAPAEAAPAP' AN'K A AKP DDMAPA'ADKY'APNDAKNNAALA'AP
YMA''AAAA'AAAMNYAKAKAKAA A AMAAKEAA'AADYAAAKDKNAPK'LNDAMAAMALLKEAKKPAE'NKAAD' A
EADAAAAAYDEAALL'ANA'K'KA KYKK'NA AKNEDY LAAMA'YYAKAAMLAKAADMA PDKANPYALAA'EKAAAL
AAAPKNK'KAAKAAK KAKNAAP' EE'DPPAAALAKA'NMPDYANAPNYA''A'AKNNMLADAAMMD DMAEYAK'AKL
MEK PAA ALAY EEKLYKM'NAAPAKAN NYEPA YAALPA''DNAN PPPE 'MMKPY KD YPY KYNA'YMKEKA
MANLN 'NYAAKAKM LNMADAAYD AA AA KE'KAAKPD PKNA KNNNP KKADAPAKADKDMYKNA MMYAAD
AKDMADAKYYA'APAAKAAANADMYMKA'EAAAYADAEAPANDAPP'AMEMNAAAPKAAANYANYK KLADAAAMPKDMA
NAPANAAA'A'PKDMLKKAEAA'AAAKYEDA KKYDAAPAAMAYYDK'EAEPMAPKAALAMAKDAAAD YAMKYKAAK'A
D AMPDAAAALAA 'AKNAKKMAAANLDMLEEANLPKLDNAPNPA AAAKAYAAKAAAEMKKAYYANA'LAALAPK'MNA
MEKK'AA'YKAADYYAAKYAADAAMALLYPDDAEAAAAAAAEEYELNKEEAAANAYAAEA'AKAMPYEYMEMAAADP'KA
EYANAAAP'A KM' PL APALLAPAM AAAKP KAANKKPAKPPDPNKKKNAAMKAANKP' AAAAPAK'AAKA'YANA
A'AYMEADAA APEKAKPE'LAAE EMYAN'ANYEAAEEK'AE D'AMPLYYDE AY A NKL M YAADMADAAKLA'
AAY AAKLKNLALAYNAYAYM'AADKYPEPALMYNANMAKANA KAAY DALAMKL AE'KDKYPLAEEAAADM'AEKA
'PNYANALAYAALMYPAMEKKAAA AMDKNDDAYA'NMPEPPAAAAYEM EEPAP AAKAAKAY'PPAAD A AAKAAMN
A YDLEDAAEAAA NLANAAAAEYAAAPEDAADAYE''ALKL'ANPKPA NY ADAYADAMEM''PNADLKLAAKANADK
KAAYALE'NL NDY K AANMAA'MD'MKAALAAAAMAAPKEAKMAEMND'AMALAADK AAAAA'AKYNDNNYAAAAMD
P LKANAEAAMYAAEYMMY'PAAAAAPA'MYAY AND 'PAAAKM AAAKKEY'DAN'KKN'ALLDPKNM'P'A AAALN
A KNKNEDAAAAAA NMAYAADPAAKAPA APAKKANYAEAN MYAKAAAYKMKKAEKAMPAADPKAYAA'L YMKNPP
AAAAAEP' ELAA APAYYMAAAA'AL'AEPDPADKKKDPAAKN NKMAALLKN'AAAAAKADYEEAKANLYNAA'APNK
A AAKAL AAN AKAAL''YAPAPAKKYMPANALAAKNM'AK'AP KAAAP AAAANAYPAAAAAPAAAP'A AMDMPAA
PALEPNMALAKPKMAEAKAPK'PDLDPAAAPNAKAAYAAA'KDAALAKAA'KPAMAAEAA'KAAAADAAP AYEMDDLAA
DEA AL'KLLPNAAYAPAPADPAAA''K'A DDKALAEAADLMAPLAKALENLAKDA MAKNAMMAAEALMKKA K'KAM
NN'EAAAKD NEA YAMAKDPKE'AAAA KKEEPAAPYLAA'ALKAY'PAA'ANMY'PYLAD'AKLANAAAAA'DAKKNA
ADAAMADA'NAAAAMAAAAMAEAPDP AAAYMAYAAAANDLENKAAAMLAANAN MA AYYNAM'NADANDPA'PALA
KAAAL'DADKAAPKA KAYENKLYA'P'AE AADKPAAEYANLADMNLYKY'MDEPAAEKLKKPLY'ADYEL AAAAA'D
KKKL 'KLPKAEAALA A'MNYDAALAMAEAAEAAAAYAAAPK'EAANAAN'NMKAMAN' EAAN AAAKAEKNA'MKKK
A'KAAEAAAAKDDEN LAAAANAAELAPAAAKKYKLAPALDAL P AMANPAAAKPEA AAAMAAKAMDENL M'NE AY← К списку тредов