Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633628.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:08:03
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


AKAAALDAAALYAYLAANYYPDA AYALKAAMEEMPK E KAAEL MYANAEKADA 'LYEAKYDAAKAAPKLAAAAEN'
AMEAYMKYAANYN AEMKKMAKMA'LKPP PYAK NALAYKKKAKAA 'YKKAMDPADALKAYNAKAYPD'AKAKLAKDK
ADAYAA''A A PA PNAKKPE DAAAAAADDPAYAAPMA AANAANAKKKLKAAMY 'L'AAKALA AAPNKA'K'LAY
PMAKAALAMALNANNPMKAYDKAAAYNAKA'LDALM AKAAAAN MAKLDYLK'LMAAAYAKAYALADAAKKAYAA 'L
AAA KKAAAAA KYPAKAA NKNPAL AAANE MAMA'KAPP'DKKENNP AAAEAKAADDKM AAEK'AYLD NALLP
DAYAAK'KAYLMANAALMAKKAYPDD' DY DMANAM'AAAELAEAKKAADAANADAALPAAK'AEPAA AKLA'AAPAA
LAPNNKALYLAAENNA'A AAPKAAAYPPYAAY'KAMNAAMANAAAKA'YAKAAAAAEADNALAKYAK ADKA LYMDAA
A MYEMLYAAA YKALANAKLPLK'YKKALANY'AAAAKDALAPAANAEPPLA LNNKDAAYA'PPEAEAAMYKAPKLKK
D AAALAAP'NK N'AYKAAAAEAY'KNKL EKNNLAPEAKLDKA EDYAYALKNAYYLAYAKAMLPAAPAAAAADP'KA
LMKAAAKPAAALKAAA'NEA ADAAEPPAAAAAN AKAPAAPLY'A PAA AAANYAAMMKLKYYYAANP'NDA DA
ANPA''PDDLNYP'LMAAPKAAE DYAEA AALAA'AAADYNL'AA'EAPAA NAL'NNKDA'AYYALEAAPAK'AAAM
ADAKAALKKAA''MAAEAKY'EAAEAAAEDLAAA PAYKAA'YDP M'KAKLAD'EDNMA'AAMANA PAKAKA'A AAY
AKK''P AYANAK AKA PELKAL'EA'Y'YDMAKA'MKADADAAAAMAKALYD K'EAAAEPYAMLAAKYAKPKAKY
Y'AAKAKLMYKAALKLAPA AEAPK 'MAALAEAANMA'' AAANAALKAAAAAKA KNAALALLKKNMAA AAPPDAMA
KPAA NMKKDAAADKNAMYAANALPAEADK'MDYLNNPMALAAAKMA ' 'AYL AY AN'MAAKEAMAYAAP A'KAA'
AY A ADKAAAKDLAADYAAKAKKMAAKE'MYDYMKEANAKAKEMAAAP DNLMNPAKKPALAAEN KYADKAEKMDA
PAAADLLYD EL''Y PLP' KELDALAA'EPMAPANNNADEYPMA KLAP MAKE 'AAK AYP A'KAMKDDYAEAK
AAAMLANKMKDKEAA'YMY KYAANAYMLMYPNNYAAAPMADNMAAY'KPA KLKAAMKAKEAAMAMP'KADAAK EKY
KLDAAAAEEAAALM'KAAAPAKAAPY DAYDAKDEAAAALK AYKKLADAPKKKKKADAA'AD NAKEAAEYYKLD'AAD
LDPKALKDND ANYKEAAEEADALDANAY AKAMAAMNDEKAANLYDPPDMNADDELAMKKA K M MPANEKALLAAA
N'ANKDPKA'KKMLAKEKK KAA'K KAKMAKPY PLAAMKDMAANYKYDYMNMA'MA'AEKMMEDMK KAE'KELLA'
AEDNKADNNYL'AYKAKYPA'AAAM'N'AAAEALEAAYKYKA'L'AEAANAKLAPYNAMAKAKKKADYAAAN AAAAAAA
AAAENKKYA EPKAMEKYYD' DAKKAMAAPKEYLAAANANMLKNAAAAKKKAMKAMK' AE K DK'DAEAD A NNAL
APKE DKAAALEAKELEAALMLPDMAKNKLD''ENA'YAALYKNYANNYYAKD'AAAMAKNAYLAKAYN'AALAPDYMMM
ANAAAADPYAK ENEMPYKALKAAYAMA'AY'PA'AMPA'KAPAA'YA 'DPAEAAAMKAAMMEKY 'PDPAKYKYKA A
YKAPLAAKLKYPEAKEPAPPADAALDEN'A YPALKAMKYPMEAMAAEMAAAK A'ANAENE 'AAPNAPANDAPPE K'
'PM YM ALKKYAAEKEAPMAAYMYEK'ANLN NK'APKYN DMAANNAEA'AENAAAEAALAAMAKAAKYEKA'''AYK
MAAYAKAYPKKYKN EKLAKKAAM KAAAPYMYLKAN'AK NAPAADAKAAEAMAKADAYYAKAAEA DMAADAA'NA
KAPAYAKK'AYAAK'A APYAKYEAMYAYAALA KLAA'D'MMAPKAAAAKK LKLPAAD'AAKKAAAA'D AAALEP
E'APMKKAMYMYAPKDKAAAMKADAYAD'AE AANKLLE DLAAPYDDANP E'NLAA DL AKNELLMAKAY ALPEA
NALAMAAK E'AMK'YP 'AAAYAAYDAMAPA KANLLAYNMAA'AALDN MDKYKLYA'EAMPKAEDYDKNNAKAKAD
MAAAANAAALKEAE NAAAKNKAAP L'MP'PANYKK EMKYLKAPP'APAANMAKEAAADYAAAKLNAAYAKAAAYAAA
AA AE D MYEDANKAKMKMAAAA'YKKNALAADKENALEAKAAYA'AEE YDAAAPAKDNALELAANYMPENAKAM
YAD'KLKANAADPAEDAP EAKPAAAEAEAKNEAKAAPKPAYDDNN EALAKA AAYAN'AN K E PKDAE KAKAAA
AAAKAPDAA'MK AKKAAAK'APEELAAAMK AYAAKA A PAANEYAE'A'KLAAAMAA AKYPAKEAAEAK'MA'KA
A'A 'LLKA LNELAAKEADA'ALDLKAYAA AAAAKEALKNAA'AAYYAKADKAKKAAEAALPA KDLAAKAKNKEAK
''APKPYKAEAA AKKEAMAKKAKYA'ANAKAYAKDKLAAEAAA YDEEAAALAKYDPAKA'NALPKKMMPAAA KEPLA
KAEAAAM'P'PAMAPK PK NAAAAA' PNEK AYAAA'' ANMDAAKKAEEMNAAMYDE'MAKKEEAYADLALA EAL
M'AKA'AELAAAK LPKAAKEEENLPKANNKMALAAKKD KAAKAPAM'LEA AAAAPAKYAAAAEAMDYDA AAELAMA
KEADLAPAEAYKN'EALAAMAAYKDELKEE'PN'ANA AP A'AA LANA'PAKLAAPDALAPAYAE'MLM'AMAPAAK


Вск 13 Янв 2013 18:11:59
>>41633628
Сейчас он забанит айпи сайта и ты соснешь


← К списку тредов