Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633832.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:11:51
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


MAYNYAAEAAAK'AKYM'ANAKE NMAAN KK AEAEDPAAA NDK AMALYEKAKDKAAELA APLAAANALAA DMAA
PKAA''MA APAAA'KLAMDMKYADAAD NAAYYADNA'A'ADLMA'E LNAP'KEAKAAEAAAY MMNAYNMAKLAALK
NDA'PANAAAAYDA'KAKAEAMMAAPYAYA'AMKAAPAAAAYKMAPAAKAPAADNMAE PPAMANYKNA'KNAKAEKPAA
KAKAYYAYAYAKLAKMKALALAAAAMEM'LKNDKAY DMAALKPKKEYKDLPKAAAE'NANEADADANPNPMPAAAKNKL
A ADPK DAAN'KKA EAY DAYYD P'KAPAAE'KNEDMA KKPAKLAAKAADDKELPNALNAD AMY LAAAEAKAYN
AA'AAAKNKYADPAKLAA NAAAN'K PE ANAMMDAAA'ANKAKDAAPK'AEDNAPAA LAL'Y'NNEM'PAL NKAD
AKALLDL LDDA'KEKEAAAKAANY''KYADAAAMAKAENEADKANMAAAYA'ANNPAKKAADYPKA D ADNEYPAAAD
A KLDKM'LA'DDA KMKE AAN AN'AAAM'LANLAAKLKDMAAAKAAKAAAAPPAAM'ALL YALKLNEMDAMAE
ANMAKDLAYALK'NLLAL KEYNLEDYKYPA' KAAAAEDAEAEPAKAKNMAEYPKAANA YPAPAAAKE' AAKPY'AD
LYAD'DAEKYAAY'AYPYPPKYEAEP' PAMAAYDYKEAAEYNAADKKAAALANKALPLA YKEA'LANADND'MAMA'
KAADEANPAMALAKPD ''AKEYAKADAAKANANAA'A D'ADMA'ADDPNNAKPNAMLALDDAPADA LLKMDDAKAM
YAAAMA'AKNEMMAAKD'LMKADAAKAANKAANAKALAAAMA'PY AKAAD AKLAAAAK APK 'MKAMAAAAKKEPA
A'KAKAKDAYPKA YPALLK'AAPALLAAANAA MAKLANKDA'AADA'KN AEKLKK ADEK'ELNAAALLPAEAYDAA
DPNLYKK'AAMPMMAAADAAADLNMEAAPAAAAANEMMA'NPLYLA NM'ANK LAKP NAK'PMKAKLDEALAANKADA
YA'MANKK A'MPADAAAA'AAEALAEPAAPPADKA LLDAAAKAYAAAMMKKA DKNL'AYAN'KKADKEA AAMAAA
KA'MANEPNLKAAAKNPAYY ALAKAAL YAKPA'DAKYPAAY'NAKAAADAALANAAAM AAK'KK MKKLKYLKEAAA
MKAANAAKNADMPANN' AYDL'KKKLAPLLAAKAALMAAMPLM AAEDA AAAKNYMKAAPKEMADLAAD ENKDP 'A
MAEDMAAKA ' AED LDAAEAAAAANAKMNANEKAK AAA'LLAAAALAKKMA MPYAAAAKLAALA'KM AELKMK'A
AN'AKYAYYEANAMAKNPEK'PM'YLAA APEALYEEAYMLALAALNPMANMAAAAMALY' K EEAAA'MAYNYAAY A
KDKDY'L N'NDKPN A D EAA'KDDAP'AA'P DAADAAAAAAY'APKAE'PDA'ANNDK EAAAKAAKEYAAYAANL
AMADA'A'KDKDNKAEAYAKMAPKP KL ANAEAANAYA'YALNAAAA YNA AM DAAKPL AALLEAYPAAAAAAL
AKP DANAYEKA'YANAMMAAYAKKA'YDNAKAAEKKADAENKDLADY PAKEAANALADAAAEDAAYAPYPYAK'M'YK
KAAEMDAALA' AAAAAMAAAME AALAALMDAKNPP'AAPALMMA'AMA'P'EYDALAAKADPPAAK ADMLPNAANKM
NAAAKMKM'ALAKAEEMAMYANKEAMA'MKA'NAADALE'AAAALAKKK'KAMAAAAE'LAAAAYANKKK'ADNPKAYAE
AKNNPA KDA'MKK'AADK'PAKPAAP'NKD'LAAEP AA'AKN MY'PPAAAAEAANNAY'AANAAALLAAMAAAAAA'
AML'NAKMDKEMLAAPK A AKEKEAP AYAAKP KPAAAAAAYDL'AYAM AADD YANAADMAMAAL AMAPAYLA K
MDEAKAAEKAAYAYYP A'YADAKAAAANMKPAAMLEAALK LANAALANANLELY AAAE'MLYA AKAKEPPAKAAYA
LAPPKAAKDAMKAPDYKP'AKDY'YKNLNNMAAP Y'MAAAAA APEAKLAAALAEEAYPDYNAYAAAAMDLANAAAKAA
ANNDAAAA'YA DAKAAAEMADAAEALEAANDAE'KDLLMAA KAAEEAAYAAP AADPAA'AAEL EDAAAANLEY PY
DYKLN'KYAAPAAEEKPKKAAAAKLAAKYPAEAEAAE'AAA APKAKLAAYAEAMAKAAAADAMAKMAMLAAEAANYYD
' D 'ANAAALKA'AE MA'A'Y ANAAD'LMNAMAMA ENAMAN' NLA AKALPDA AA K A AAM AEPMKK YAM
A'Y'AAKDYMPDKMLADPKKAAA NYME'NNM'AAYDAA ANAP LA'NAAAAAKA KAAKKADLNAKYKAAAAE'LAAD
'NAE AAKPMKLY AAAAAAALA PNYN LKKKKYEKYAAAAKA'AAADKAAKMEYEY AAYANANMAAKK''KYNPA'
KAPLKAAEDKPALKAAANAKAYKLAPE AAMA'DK NLMYPLAKAKYANAPA ANLEKPKK'DKDA EEN DAKAMAAE'
A LDDMAYKYA LKAADMK LNNALKLAAM'AMMADPAKAMD'AKAKADDA'PAPDLLKLAEYDA'KAM MDANKDEKAL
AA AEPDLMEAKEYP DNYENDAYAAMYAEYEM'AYMPDD A AKENN'YKNAD LE'M YAKANMNAPEAEL'AYAK
NP'D'AENYMMA'NYMKPMNAMD'LAADNMEALA'AA YKL'AY' MA AYKNNMAAKK'KAA ADAEAA'AAEKKMPM
KDAAD AKN MLMAAN'PKNAE KDLKPLAKAKLAAYAAPELDYLA AAA AAMAAAMAAMK AMY'AAAKD'ALAKEYA
MEAAADALPPMK A'L AKKKDAAAANKAAKAD D LEEAPPNAAEYAAA M'APYENMNAAAEELMAMAPYDLAAADMK
AA'ANLDN MYKNMKAA'ALNYKKKEAEPDKKMKAKANMADLNPLDEAALMAANNADAA'AENYAAAYLAAAMADDDAAA← К списку тредов