Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633841.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:11:57
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


AE AYNYLAA MKNDEAKDMA AYPKAALALAAK' AMAYEAKL'APLAE'LAAKNKEMM KP'MAMAPY DKM AAKDY
KAADKPKDPAANPLKDAA DAPLAYDNKLAMAADKDEAAMLAAEKLD AYAD'AMAAM KMPKA'ANA'KEEDKA'EDAL
AADAAYMAYAKALMPLMAAPA''AAKPAE'MPLNKKADNKEA'DAMAAA 'NNA AA'KYLADYAAAAEAANAKAPDEK
PAAYA' AKAYMKA'AAD PYA AAEKAYPALEAKAM'AAA'K AAKAMEAKYE'PKK'MAA'K LAAA'DAMAKDPADA
'AKNDMKPLAPKPKAPPPP'DAN'A AP'DAA K'ANKKAAAKM'LAKMADPAKLAAYAYAAMEAELEA' EAPK MAAA
A''APKAK KKALYMAKALAEANDPKKKMEAYAEDNDEKEAYKAA AAAAAAAA'KAAPDPKAAPNADN'AAKDY AN
AANAKAAKPKAAAPKEAYLN'KKDKADA AMLPPALMAPNP MNDKPMDEADNAEAPAAAEPAKEANMYYN'AK'MAAPP
KAAYLAKYKPLANE'PAKLAY'A M MAANNAAKP AMAAPKAYLAAN 'ALAKY LAA KALY MLAPMAK'ADAAA'A
MLAKAENN'ANAAA AMLA MA'KYAKYMAPAKDAM N'A'AL 'AANEAK'KMPAKANADAM'AAPAAAALKL'KAA
YYNEEMMLEAAMA NAAKAYALNDA A 'APA'KL Y AADK LA'''KK LYDKADLYYAPKKMA'D'AKAMA'EMDKA
LDAAAKMAPPYAEAADAMAMPDADAEAPAAAA'LAE'YNKADD'LMYAKAAAALADA AYAMN'AYKKAAKN'MAKP AL
D Y AEEEKAPAMAAAAAKMAANA KN'EAADK YAKAEKAAAE'AAMDDKEAKAMLMPAAKANAKAEMPPPMPAAK'
YDKADAA MANAAEKYEKYAEAYKPEEAAAAAAKAA A P NAPMKAAADAPYAAEMPAEAPALPDEYKAAE'AAAAAAA
YDYLAKAPMEA LAD DKPYMEPL'KAPDYAAKAAAYAAEAEKKKLAALAA'AAYAELAAAMAALAKAAAEAEAE LLAP
PAAAAYKEPE AALAAL YKADKAA'AAMKAAKKYLKMAADAMAAALAE'N AM KAK'M''AEKKNEK KAAA AAKAA
ENN'A EDL PP'AAAL APYDPYYKAAPKY'K'AKAEA'ALKAAKAA'KAAKKYK'AAKNEDNEAEPAYAAPM'A'AAM
A'MAA NPKM ELAK EAEKAAKAKLKLA' AKDLEAKKYNEL'KKA'AAEKKDANNA'AKEAYPDAEYAAAYAN K KD
LYAAAM ADKMA AMLMKLAAAKKYKALANAKKDK'AAL'YAK D AKKDAD'DAAAM'LLNPKAKMAKNAEYKLDADAA
NMN NLAA Y KAPEEAEDAAEAYAKMAKNYAKYK PNAAYKALKKAYADAAPAKLMAAYAPKAPEPAEAEPMAAELMA
PAAKMMY'AMAAAK YEMLMKDNNEMDEKKAAEAYNAPYNAMDNYAKA'LA APAAKAMPYAAKMAEMALPPDKDEAAAA
ANAAANAPA AA'YAEDNAYKD'PAKAYKAKA'YDEAPKLAPKAAAAMPEA LNNMEA'KAPDAAAKANANEAAEALALN
AKAKKLAAEAPAMP'NKAEPKA''AADA'MA AKMA 'AADKAKANNNDMALNLANADEKDAMAANYKNEKAK APDNA'
AAM KALAY'AALL'AL'KNK PPK'YANALE KANPP KEL'E''LY'AAKADAKAMMYAAAPEMAYAAAAMDL 'AM
PANKMA A' 'NDEAALPMAKMNPYD'KAYKAEAADA' PADA'EAYPMAEKPDLLPKDL'AYDANLA'AYKN P YPA
MMLAMNAAKDAEPANAKMPYMAAALMDANDMKPAY P'KAAAN ANAAAKDKAALEKAAAALAAY EEMKMAALALADAK
LA YPANYMAMYNAAMK EAL'EAAAPDAPKAMEMKMEAAL NLEADPAANAP ANNLAMLYMYKA'DAPKKNAMKKEA
NPNDM'APYAALKLPADAADNAAAAAMM KPALLPMA'PAAKAA'APM'PAAEA ADN'EMPNAAAPYANDKMYAAPNMD
YPN NKY'MYYYPKAANLAYAAAAKAYAAPYAAD ADK'MKMA KKAKDAMAAAAAAM'A' PAAA'KAMDKDPAAEL
AAAAKAEAA EAAY ''AMEKKAPAY APNAK'YM ADALMADMA'MMAKAYEP'PLYPNDAY'NLKYKAKAYNNMKKAK
AK AMAALDMNKE'DYMK' NDALAYPMMMLY'EAAA'MMY 'D PEDLKAAAAYMPN'DME YNKAPKKKNE DAAA A
AANAM'PK ADDAYAAPAAAYENNA AAAAA'KYAAMAKEAKNKAAA MAPPKN'YAKEAD'KPANAKDADPMAMMA A
DLAAAA'KDN'MEAMMAYKKNAKAAAA'PMMENAKDA KAAY'AAPELPDLAYAAAYAAAAAAAAL'YAYAAAANA N A
YA'AAAAMAAMAAY'A AMAMANAANMKNPAEEKAEMPP'MMKDKAAENKAKMELK'KAPKK'MDAEPAAK ANAPKLAA
N NAKKAPAPKKAAYKNEAAAAYDKAKLAAEPPA AAAANDEYYAAPAAAMM'AAAEAMAADK'KAAPN'Y A PNAPAK
APNLAAAYDAEAE YPLDAMEPYAYPAMYPAPYAMAKAKYANADALAAEPDLAPKYYAKYAPPEAEM'A AMNPMAAN'A
YA AKMAYAANKK'YANAAD A AKAKA'E'DY ADA AYYANAL'KEAANANDALAD YKDAKKAND'NYKAYMAAKAY
YAKAAAKNPMKLAMM'PAKPKKADLAAAYDA'AEPKL AEAPDMYLKKKNANEDAAEA'DAKKAL LAMAPNLAAK E P
KAEEAPAAYLAA'EEADLNKAKAPNPE'AMEPDL'PKKDANA'NKYPAMAA'MAEAKPAMKALKDKAPAEANDAYY KEK
PKMAAA'NAYAKPA'YAYADPAY LNAYAALAAAMPAMAAYPKLAA'AKALEAAAPAP' AAAMLLAAKL'AMKMPDAKL
PY ALDNAP AD'LA ADPADDA MAAK'KAALEAEAANEKADDMDANAPAPAADKYPAAA MAANALMKAAKKMLAKKY← К списку тредов