Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633880.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:12:51
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


KADMMEAD'ALMMA'PLANAKAAAKLA'AEA AKNNEYPKALAKKYMMLKD'NMKKAAKAMAAAKMAA KAAAYLYKLA
LAKPMA AKAAA AL'YAPA'KPNKNKKN'P' AKAELLAAAAE'EALKAAL AKAMAAA'NMNYPPA'YAAKKAAAL
ALAMY'APP EDDAANDPDKA'EAKAAAYADKKAN'P KNAYAA D'AAN KKPMEA KPKEADYLLAKA'YDKAE'M A
E'PEA'PAA'DAAA YKKANK N'PEMPAAAYPPKAEYADLNPY'KMLDAAAAAAYKMPDMAPDA AKADNNAKDY KPD
ANAENAKKANANAKYLNAAMAA'P'KMKE'KPMKALDKK'KM AAPAELAEAK'MAPKKAAKMAYAMAEADYEMKKLKA'
A ALAENLDL'DAAKAAEP'AAEA MAAA'LNAAALA 'A'LKAK'KKAAYAAPA AY YAANAAAAAKMYDKAADPEK
'A'APKYKN''AAAKANKEAA AD'N'AAE' A 'KAYNEAP'DAAAAAA AAEPM'DEMYAP'PALNMPAAAAAA''AN
KDAAYE NA AAAAAKAADMMDAAPAMAAANANAA' DAKDAKPAAAKAMA'APMM AAAN K'LYPAALLKDAAK'AAA
'AAKNEKNPAA 'EAYEYAEYAKDNPDPAK'PAAAYEKAAMMMMY YE EAAKNK KNYNKKKDAMEKMPADAANAPLMA
YENNDALDYA MNALAAAAKA N M 'LAEAMAKKKAAANAANKAAAALYEANAAAMAMADADNLKA MYAAAA'AAADA
A'PAPELAAPDMAALAKPAAAELKEAKAY D AMAAMNA DEMNKNDAKKAP AKPANDAL'KNAEEAAYE 'K P A'
YAK KAEAAKKA'LA'ADLNA'NAAAAMAAANKE AYMEAKEYA AKNNAKANE DNPAEANLPDNKA AADPLA AYDM
AD'DAKPAYYEAAPEAKAMLKAKAAMKE A'AKYDAPE'LNDADANMPAKKNKKKNNYAEEKDYDAAAANYMDAA AMN'
AKKADKPP A'AMADAPAAAAADAAELNPLAADEE'PANLAA'EPAPK'A MMDYL E'PMMANA NAEAN KAPLNPKA
E'E MAPA AAAE'AYAAKAAAAAPAAKEAAALAAN NMNAAAADNYYDAMAD'KMY AMAEKNPDALNAKALYAEA 'M
ANKAANAKKLKAKPNAA AAMADA AA AKAALKA ''A AKNE'AALDAAAN'ALLKAEAKAEPPMKKAEAAALKAP M
PKAPLNAKAANANKAK''P'LAYA'NEAEENAALPL'AAMAKKKNAKAD'AAA'AYAPMAL AAADNDAD AANAY AEK
AEMAYALAAYKLKANAKPAAAMLAAAE AAKAAA'AKENAKYLL''EAAKAAYA AAAPKKMLA E'KMAPKMY'MAP N
KNNADLA'AE KAAN LPAKKKAKPAKAAE ADPYAAAA LAKAPAEYPNN'NAKAMYAA'AYDAAKDMANNAAAAP
PAAAAAYMLK'LYKA LLN L KKKEAAYA'AA ADKAAADMAKADMALLLANALMA NAAKKPNAAEKYNANDDA'P
KLALAPLAKNE LDAA'AAY AAAAKAAA ''YPALYANAEALMKKE KAKAAYAAA'YMYE''EKELMAAKNYNMMAE
AKALKKEAPEYYAEMAP A PAAKALAANE''AL AAKAYP'PAAAPAMPNPMLEPAPAAAAEAKD KAAAAEYAAKMMA
ALA'ML AAAALPMKLPNPEE'AADAAANA''A'APALYYPAAA'APKAYALMKDANDA'AKA'YAMAEKYKKYE'AAA
DKNAKYEMMD M AAEDKYAD''AAAA'DAKYYLNNEKAAAAPAADAEMAKAKNAA PKYAYKNED''APAAMP 'KLA
DAMAKN EAAKAAP'MPAD'AYKAAAALNDYK'AAMEKKPYEKAEA'K'NAD AK EA'AKNAAEAEM'MAA'DAAAPAA
NYKAANDN'DALYMEDNNMEAM K'KYEPKPEAKNAAAMKA'AD'A EAYNNMNAK'AAAMLLAYAPAMM YA'A'AYY
AANAA APEYDYMDDAEA DMANPAKA'MNAKA NLKAMKKPAAADKAA'LYANKAP'MMAENAP'KEAAY'LA'MAAY
AE D'DAKNMKAAPPMMMPDANAE'KAADPLAAAA AKPAENNNA ALLPMPKP'N'AKAAKKNAYNMEADK YEKANAA
KMKDNLYAA LPEYNL PANLLAAKKNAKYNA'EAYAMPDAADADEMDDAAKNAAYYEAYAEKPA'MAAANAPKNMDAMK
AA'E'YAA AAKAA'K EAAAMALAAKAYKNKNAL AAAAAANYA AAYYEPYA'AKP DAPAAAAAA'MDANYEL'KAK
MAEAMNLYEMKMA AAAYMMDADK'N PKELK KYEKPAAKAK AYYK'NPKAKMELLMLALMAAKENDEKALAAAMAAA
AKMAEAAADNKM'KM LKDAAEMAAKAAPANA'AAAALKPAALALDANAEKKNAAADYKLKAKMAE'YYAPPADKAAAKN
KDAKA ''AMAEN EANAAAANAKPKKAAAKDAY'A'KDNAAEKKA 'P'K'AAAA' A KEDAKMYK'NDYNNAA'PKE
'AAKNAAAKKAMPAAMAAPLAAPMD'KALAALAKLNKAKAMMAYAYYKKKAAA ANYAEMEAAADKALAA EAAKAAMM
AEPAAKLDDAANYAAAEKKKALA E'NDPAAAAEAAEEAKKKEAA'D''PMA KE AANNNDELAEAAYAYP'DKKDANA
APKPAALKA AMAPNKMKMDAAANY YPLA P AN'PPPA AKAA''AEDNLLPYAAYAAAKAANMEKPA KMLELANM
''KKDE'A AAKYAKEAAM AAYA YA PAALEALKAPADEKYEKAD'ADNYLAYEKPLMYMA YKAMAKDMAAALANKE
'LKAAMA''DEKAAMNAA KAAEAPM'AALNNDA'AKAEKKY'EKAK'ADEKKPNKDKAA'LEEKAKAAAA'KKAAEPAK
APAPAY DAAPDPAAMNLLENNKAAAEAPAKD PD'NEK'EMAEN'' NLKAADANLA'YN EMMKAAED'''AAAMMPN
NY KNKNY APAAAKYAPAYKNYAAAAKDMM NKEAA'LAAEN'E' KEYA AA AAAKANA'AEAAK'PYLKMKAAAE← К списку тредов