Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633899.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:13:12
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


P'AAMEYAAA'AEALAAAAKKPAAE'AMAMA''KKM' D'APAMY 'AEEADMADPNAKNEAN'PAKLA K'AEKALAA
AAAAALMA ALYAAAAME AMPAYYAAL'NAE 'NA' KK'PMY'DAAADEYMMAKMELPAAALLAAYN'MPAALMNEDN
ALPALAAA AAANA'AYAADLAAKAP'KAEA KAADN'ALAKAKDAM'YNDAAPEPPDKLM YYKA'YLAYAYKNNA'AP
NALEK AAAAELAA ENNPAEDP'AAYAMAAANAAA'AA'AAAAEAMK'LAA'AKLKAAADKAPDNAKAKKAKMAMN'L
LM NKAAAAAKNA APLA M'AKAYAA YLK MAAADAAKAMK'ENKAYMN AALNKAAKAKA MDM AAKNYMAMK 'E
ALEKALKD'' KANADA' KAD'AKAEEA AAKA AAKAALA'ADAAEAAM ANNEA'PADALMAAPAKAAEAAMAKA A
AP LAAAANYYNKKLALMAMAA'AD PKMALAAA'DLPAALAALAPDMKLKDPKANMAE'KNAALLMA DDLAAAYNPYD
ANAALDAK'KANKNDA PA'AEKEMALYNAMNAAAAAKEPKNMMK'AA AAAAKPLP'AAALKAAPKYALAAKKAPAE'
N MKYLMKAAAYENDP YMAANEA'MPE 'PAAPA''NAMPAAMYAD'AAAAADAAAKAKL AAANAPAAALPPKA ANA
AM'AYYEKYAKYK ANPKKDAEDKDAYALPNEAPLA'YNNLKAAPAAAAYAA LNYAN KANAYAMEK'KPYYAAAYDKK
DEAAA YAMKPAAANKAEDNDMEMAPADNAANAMKKAAPAAKEAAE EPKAAAAAAAALAN'KAA AD YANPAAAAYKN
NDDAAYNKA'KMA AAENAAAAAAAKNPNYAYAKPLA'A'A ALAEKAE'DAAAAKMALKDNYAAAKMAA KNAAKLDAE
PKKPNMAAPD MEEDADKADADKAM'K'AKMYADKAAAPKAMMAAAM'LDKA'AKKPNNPKNMEAEEKDANMKPAYYYAA
AEADADMLPAEEAA'PAAAAKALADMLANAAK NA'AAAAAMDK'AKAEAKYAAALKMPAALAA LAANAK KKADPYN
AE'AYPEKAAAYK EDKADEELKE 'AKNMAL'AAKKKEADMAAALMDKL'Y'LY 'A'A''NAPLAYK'LKY ANL M
NM PENAAPKEAM KLALDDDEDAAPAPA'D'AAAYAL'Y''D KKA'ANEDDAYLYNAPKAAMKKADMNYAA AAKANA
YDANAAA'PMP'ALAAEAKPDAMAAADYAMNKPAAKLAYKAAEA'AAAPLAAK'AEYLAMAAA'LDLAMK'LAPYA'MAM
MNALAKEMAY'P'KKAMKMDKDELAAAKAMKKNKPALYN'E DAYLAAE EAAMAY'ALYY'AKAY AKYADN'E'PAKM
YLMA AKMDYEELAAAALYAMAA EKD AYAAAPLM LYMALLNYKAYNAKNKPKKEDAEAEAA MMK EDAALMLDA
P DAAAE ADAAAANYAALAKAAK'AKAA' MAAMAEKALAEDMDYMAAKAAKAKKALAAAMEAYKAKAKAAAAAAEEAA
A'AKYKKNAK KPN'KAKDNKA 'KAKLPMKYPM K'MAP'DK' KNMLAAKNEPMAA AADMLA'AMMEMA 'A A'A
A AA'YADAMA AE DDAMY'AMAAPA'P AAKAMNMDNKADPAAAADAALDEKNPALKLYAD'LPADNLYPPAADKMAA
AK'K'LAE'MAN'DLAPMAAAMAAALEALLELPPPMA'PPDMKAAEMK EDAAYPYEAEPA KEADNLEAAMMAAPKAK
AD DEK'APA AAKYAADMANAPKAYLKA EMYYPP AMAKLAAAYAKEAAAAKA' LMNEMEKYAAYKYLAYAKD'P'
KK'AKALAA'AA'LLADA A KLE AA'NPPPAAA AALYLADDEPKAAEAAMAADALAAAKEALMK'AMP'KEAP EPA
PADLLE'ALAPA AA'A KNDAKYEAE NMAYLMKAKA'ANKEAMAAAAAAAD AYE DAAA PAAAMAA 'MPAAKAY
A PAEA' ALKAMYA 'YAE'AAA'AMYAAPDA E'MPYALAANM'AAANKAAADAKEADAAEPLAAPNKALAYAKPN'A
AAPDLPAAADA ANAAYADKKAAAAMPAKNAYALDPKKAAAAALA'A AAL'ANPPNAA PKEPDKAAAA AKNANADE
ANAYDM'NAD 'ADDKNYEYYAANK 'LA MA' NM'AKY A'PALAKK EAE 'APMA'PN YNPAAYAK APANAA
DYYNYKEMAEMLK'D EMAALAE'DLLAKAK DNKYPEAL' MKAALYLAAAKLLAAALAMKALE KA'EE ALALAYK
NAAA AKMKEN'KAD NDNAAE'DDKLA 'PAALA MNK''AAAAKLAMMAEPANL KNAMKEAEN APAAP'EA LYAN
Y'AAKAAKAAAAE YKLKADAAEAAKA'APD PEAYEAAA AAEPLAKAAA AKKALADAMDYALAPAPKAADYELA
YYYNPENAKDN'K EAAYAAAPAPKKYDYAAAM M YLDNALAKEAPKYMAA'KKY'AYE LYELK DKAAMNALAK'AA
KM AD'LAAA'PKPKAKD LEAKPMAAAALMAY'AK KAAK'ADAA'AEK MAEEK ALEY'AA'AYAA ALMALYDKA
PAPYYP'KAEDPA APYKAAANYKY NPAK MYLAYKEYPA'AMAA KMKMAEL NDPK 'KNYA'K' AMMMKMEKAK
AAA'PK A ANKAAAAKADLALDDEP'L AAAEEAEYN KAAAKAAYKEMDAPMAAPDKKL'AP'NMDA YA AYEANK
AAYAAAAKAEAE'AMMNAMAKD'KAA AKDKA AM'AD 'YLEAADEKAEKKKDEAAAAKPELDAAEANKLAPD'KLLK
PYPLPPAME DPNAKLNAKPEE'AMA'KKADAYAALPAAD AADLAAAAKKK'AKAAA AAPKLADAADAAAAKANEA'K
AAMAAAMLPKEAAPAAKAME'' MM'AYAAAADKLDNE'LYLA'A NANKANALYMAPA PDY ADANALAAAA PALLP
AAEAKYAA'AANAMA'AAN'AAADMKKDMAKMADM PMMAA EDEAAKALLKKAAAAADEALAAMY MA LELK KKPA← К списку тредов