Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633906.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:13:26
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


DAYNNEEYDPA'LLNYLAAAAE KAALDAAA LAMKEAAELN AEPKDLYA'AAMEEMAAAAK NENAAAA'KMEYKAN
YEAAME AA KNYKL'AAEMAA AEPADD AAKAAAEAKAA AK PNAANYYAEAAYPDMDYL E YKAYAPEYA'NAAE
MA AEE'ADYLENAALN AAYAAPAYA'EDAAAEPAAYYA'MKALE AEAKKAAAAAAA MAAAKYL'AANAEAMA AKE
A LNAKK YKP'KK''KKEAA' L'EMPYAAAAYKPANKE KNAEKAA'KAKELYAAEDDAEKLAAAEL APADAAAAA
DYYAKAMMA'EAL AAAADNAYELANKKKPKAAAP NKPYKAAKAKLNPNM EPMMNAYAKAAANNDA '' AM ML'EK
EAKAN'MADNLAA APEPNKAAKMPPMANPNEDM'YAAAPM 'LEDA'E AKLELMLY'MLDDADEKLPAKANDDYYAK
A''KAAAAAEA MANAADLKEAEPAMPADKADM ANK'AKAAADAAAMAMMNA AAA'NAA MMNAKEEAADAYKALAAA
YNAYLNKPKPA AP NYYKAMDAAEAKAAAALAALAEANPAALEKAAAKA'ADND'KANAAA'KKADAAKL'DA KAYAD
NYKDMYEENKPYAM AALAAKMD'PAAKNA'NANKNAD'APPAAAAADAAAA''AA AMKM'AYAD 'MLN'KAKAAAA
ADLKDPDPKKEA'YAAAE'P KDAAAELNYAAALEKNYKA EMA YPAYAPMYNKAAKE'KAMAKEAEAMKALAAYD AL
KLK AAAKN'K AYAAAL YAANKKKN AA NKAYMEPAM AAEKAKA'MEAANLAAAM KAKKMAM PA N'AAAL'KA
PML''KNAA KD''AKKKNAYDAYEMAPYE APA DAY KPEENEYEAEE'YKAAAKKAMLNEYPLENAMLNDYANE'N
AAAAE KAAA'KMMP NANALNKK'APKK N EMNMAK YAPAYELKANYAAAK'A AKAAAK NMAALNKAAKDLK'
KE LN'MKADNKPADNKAEADANKAPAYNLAEMLPM ' KALA A'P'KPAAPANAKKNADADN'DKAAK AAKAAMAA
MAAALAA E AKYAKKEE'''AAAPAAAD APAAAAAKKAAYMAYADKYDYENKMD'NYA DYYAKAMYAKAAEAKAPNE
LKAADEMMDAA NP 'PAAAAY'K'LKLPAL'PAAAKYN'AAYKKAADYAKMLK'KYA AAAMLLA KYAAYAN'AANKD
AKAAE PADANAAYDKAA N K ADLKKADAEYYANMADMYNKKNAM'AA'KKAYYDA'AKDAPKLA'EKEMPAAADA'A
AAMAKELAPKLAA'AN KKEP'LAY AAML'LMDLNAAAKPA'AANKAEAANAAALAAND'ALAAAPAPYKKAEEPPEKD
AAALMA'AKPALYPA MA 'PA YKKKDDAD'L'NMPE AA'MLA Y'YA'KKLDAADN'AAPALMEKMAAAMAA'A
AA' AAMAAYEA'AAA'EDLAPAYAMPYND YKA'KEMKENAKAPNNLYANE EDYNKEAAA 'AAKAKADMDEAAAMYA
LAAMAYKMAAA' A'ANY'A ANA MAALNLA'AKAAAA'MEMPAKENA NM'P 'NAPEA'ANAAPAANAAAPKAL'AK
AAMPAALLA LKYK' 'YDK'AN AA'LEEEALAAYKNANKYLKAYYAAKKAKPLPYPEADAAYALMPKAAAYAPALAA
AAEADDADADAAA'DLK'KAAAANAEA'EPAAKD PDPN'DAKAAEMNYAAYNAAAALEDKEAMLEAMYL LAK'AAAA
P'AAKKAAAPA'KAANPAAAAYAAA LEAEDADAEAKYAKPAA KA'AA'A'AAY'DNA EDMKMD'ANAYKNAAMNAL
AKKAKAAAAAYKDLAKADAAKNAAEKNAAKAAKE'MALAAAAK'AMNAA KYMLYAAPKPAKKKAAAPKYAD'ADA DPA
NAAAA''M AAAAANAAAA'K' AA AKDMA'PN ADKKNLAAELYMA'D MAA PAAA'DNAKPKAEAMKLDDP AAY'
KAAAPAALAAYAAYLA AP'' LMNNYNMPA Y ANA KADKN A LMKAP'ADP'AKAMMN ANAMNPAAAMDAAL YK
EKYAPAE' EAAEADKL A'KK PAPMNAAEAAKAAAAMAK'KAKPKAANA NDAAAYAPDANEPDYL LKPKMAADMED
ELNA'YALKNMNAMAPKAAKY KAYDMA LPYNPKA'AAYMLNA AELLY NAL AAMEDKMM 'AAKKAAEAAELL EK
EAYEM KENYAMKAAAAKAAADAMKAALDNAAADENA AMNKYLDELAMDMYAMNKAK'EAYKPLAEMANKAKDPMMAAA
LAAPMADAKANA'AYAAYAAA A'NAMAMALKA AAKANAAAALA'MAMAMDAPA PLMAP AEA LMPLKDEADAKANP
PAAYPE DAAAMDNAKPK''PAKALAPKKAALA K'AAPAPDAAPAAAA'AAAEPEKAAYPKLKNAAAYAELKA'KDENP
'KAAAAK AA'YYKAAKYENAAMLYAAKEKAPAKMKMAYDEKMMKAL EPL 'MDDA'AMAPAKKL' DLDAAALYAPA
AKNMPMEAAAAANPK'E'AAYNMYKKP NN AAAAAA'YLAAKAAAKAAMAAAAANLAAD YNDEAAYPPAAAADKAAAL
EANMDAAAK YAYNMAA AAP'DDKA'NEPKAK EAEMP LA AALLAKKAAENAAALAMDNKAAEMALKEA E'YAM A
AAAD'K'AA'PAK'YA A A NAKKD'APMPP 'YLKAYPAEAAKLKL AAAEAAAMMNDYNAA'ALAALEKLAMYKAPA
NPNAAEKA'MAENNANAAMKP'ANNAAAYYKYMKAAPAALEAEAMAYAPLAAADAE AAA'NKAAEA ENAANKDAAMN
YAYLYAKALMAPKPKMKLA AKLKKN'D'NAN'KNYKM'PAK'KLNAAYDAAKPA A'DNAAAKAMA NKLKAA A'MY
A DDK LAAK''A AMYEKMKAD'AEN AELAAAAEEAKANPKYAAMKAAEAAAAAYKAALMKMMAYMMN AAALA' A
ANA LAPPAMAALAE AAAAPYPD ''PKAEKKAAAMEYM AYAKKNADNAADKAYNAAKMADA AML' K MYAAAPAA← К списку тредов