Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633944.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:13:58
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


MNAL 'EAKALYAPAAAPDMKPAMDAN' EAYAMPMADPEAKLAALA'LANN'AP AEDDKK'AAA KAKYAPEMPKMAK
YEEKMAAP NKNPADAAALA A'A'MNADAADKLMKMADPA D PDMDKAY'NYL'K YADPA A YKD'YALLDPPAND
AALAYYANANPPEAAAAYENMKAAKYED'LLEL'PAADEPAEKK'AKPA LYMPYPLAKPN EADKKAAKK NPY DAAA
APMMAAAAKAMANE LAPMA AAAKME YKKPY'YNKNKNY KAAAL'NL DAKKNDDALMAAKEMYPAL'AL'KPL 'A
AAALLAYMYDAAAYMMKPDA'AADKPALKKEAKKAK A 'AAYAEAPK LDAAK AAENLKLKAPMAM KPANANYA'E'
AEM KEAL KAENNKPKNA NDKLMA ADYMAPLA ADDAANAKYNAAAYKK M KANKPYYEDAAPDA'AMLAMAAKA
'ADPMAA'NMKAAAEEA'AMKNAKE L KP AA A'YAAYA AM PADAAM'AAAALAP'EA'PAKA KKAALAAAALA
AYPKKNAAMAEYALNM'NAKKALALAPPDAAPYNA YYDKPAAAMAAPAEAPK AALEAE'A AMEAPKADKL K'KA'
KAPAEKYAKAYNAAPY'AAPAYNAEK ADAYEAAAMLAA DAEA'NMKADAYNYA'PKEDAAEPENMALNAKLKAMNKKA
LKAAAPAAPN AAAANKENKMAAAK AA PAEKNANAEAPMAMAKANAYYK'APP'LAEKKL AAYAEAPDMY'LLLAPA
LNADDMAK'ADYPALNAANLALLA'AKAAKPYMKAN'AAKAMAPK MAEANA'AAADYKAA'DAY ADAAPNK 'YYAYM
YPDKNYDKKALA AK AAA'KAAAAPMAAYYKPDAADLDAAKLM AAPMMA'MAKAYAPNAAYNE'AYAEYLPAKA'AA
L PAYDAKLY'DAKDAAA LNLA AMLDLPM ANDANAAKEPLAA'ELNKNALLLPEAAAKEAAKAAKMK AAMANP KA
AAN ANDDEDADPAPYPDPAL A'MAAEKPAYAAK'DA N MAA KADAAAALNNLEAAKPAEAANAPA'AAMAAEAM
EAAAPPA AAAPE AA AAPDAEMAAAKA'K'ANKAKEDEAKAPYMLKME'D MYAADYYAEADPLAMA YLN'NLPAK
LAAEAMMKKPAKAM NKALA EEAKAL'D NAALAK'DNAAAMKAA AAAAEKA MDMDKA KN'KAAKAPMAAMKND
AAA DA'PA EAMAADKA'AEEAAAKAYAAALAE'AKA APAMAKANAA AKE YAPM AAKA'AKK MPAA'EY'A'PP
APA EKA'AAAANAALK'AAAKPANK ADDLM MNLALP YPEAP KNLADNPAAAALLAADN'AAAA'AMEKNAAAY'
AMAKAD' KKNMAAKN' K AADPLAPAMDAPPKEA LMDAAAAKLADEANDAKKNYA AEAKMKNMPALAPK EYK'EA
PKNMAAAEPAPE AEMP'KA ALAANAAANAAAMADYAAEYAADLMNAANA NA'LMYY'M'L LK AKKAK'APEAE Y
APAYAAAK'MYAA AALNKAPANMAMLYYLAAKA'M'KMNAAMDAAEAAKK'ADYA ''L 'NPEKPA'KKYMAA'ALAA
AYEAYANKYAPAYNAM' PYA'AMKL MMDANE'MEAMAAALLAAKA'KKPDAAALENKAAAE'KMADM A EAAKPAAA
L'AKDMDNAAAAA'LKAKMPEA DNNPAKAALAAKLADAAYYAL KAKDADAKAAAMAKMD AAANAAPKPAAY LNAK
'EMEEPAPAAA AANAKPALK'KAMNKNLD'DKDNEAMEAKAAYAA'ADAA'MYKAAANMLAALAEALALKDKDAKNNA
LEKAYAAAL'NKYLNA AML PMKALAYEP KAD NALAA AKKNNKYAAAMEKMPALMAAAD'KEYEKP AEEPPDAA
ANKKAYKMAAAAA DMMNAPLKKMMLA PKMKNAAE AKAKN'MLAKNANN AKLAAAEAKLMNKMKANEPYYADAADAK
NAMMAE'AAMAAEAK AAKAPKPKNADAMAANAL A AKM'LYMA NYKAE LKAAAK'AAYAPADMK'AAKPALKN'NA
Y PE''DAAAYAMNAANYANK AAA' EMAPAAAE'AKMNAKLDMDEMANNK'AKANAAPAEAADMADLNN K ND'EAA
LA L DAAAAAAAM K AAPMKNPAAEAAMA' EKKAAKPDANPANNDAYY EKA'AALAEKKPM NDKAA KAKAA'AA
'KKEDAAKNAAAMPA'ENNAPLLEPAKDKPKLPMADPKAMA KAMAAAP MDAAAE MPLDPK'MAAAYKLLYMNNYAAA
KEDLN LLDYYNAAANAAAAAAAA'NML'DAAA NEK AEM APLKYKDPMEDAAKAKKAKPKAKADDAAAEA PDDAKA
KAE'YY YKALPMPD MADYA'AA AMYMAAMAYPDA YADMLADAANAAA'PNMAP'AKADK'M PAAPMP'MNEEAAD
DLPLDA AKYE K AAKPANLNAANANP AEKAAAEAALPANYKEDMENLDKPKKAAAAAAAAPPA'APK'AKAKAKAM
L'' N'DAKAAAPYKKKDYALAAPYKADYAPKPAADKAAAAEAP'N'LAAPAAANAALEAAPLKKKADPMKA'KAALAAD
ADAA'YLAPM AAAAK AYADA'AENMAAD AAKMKAEY'LMAALEAKDN L'YAKAKKAALKEPKMAKLAMA YAN
AYAAAYA'M'MEA'AAMAEKLAAAADEKPAAKALKNDANNEAANYKYADAKPDANA'ANAAPLA'KMYYD'MPAKYAALA
AK'KAMAAPEA MAPALE DPAAAAPN AKAAAEALADNAM APEE'AKEMK LADKAAKLNPLMAMAAKADANAALA'
DMMAAE EMANADAAA'AAN NA'AMAELAEKAYNL Y'APNPPP''ALAEKPAMKK'AEAAAAAY DANAAPNLNALM
'AKAAAALA 'LMAMAAA AAANEPLMPAANAPAAAAPEA 'AAAEDP'KAAEAK AAKAAAPALDAAYEAYENAAAAAK
EMM'MAD'LDAAA MKL''AAMYLDAEMAY MAANADAAPPKA'EALAAAD AAPNDADYEAAKY'ANLK A LAAYADA← К списку тредов