Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 13.01.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/41633959.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Вск 13 Янв 2013 18:14:10
Анон, мне нужна твоя помощь! Пора отомстить макаке за всё.
Будем вайпать /b/ впервые за пару лет.

1) Заходишь сюда: https://sladkii.eu5.org/
2) Вбиваешь капчу
3) В /b/ Создается тред с обезьяной
4) Поделом макаке!


EAK MNLYNKANPYPKLLAKPA NANMAAAMA KANMA AAYKNKA'KLAAPAKYKAPLMKPADDAAADN AAKAPAAA
A'YAYAKKALEAMDKAAEMLEY KAADEK'AAALAN'AAA'A YPAAMP AAAAMKAM' AMPYKDYNLAKAELKLKDKA
KAPLYYAA K ANA KDMAAANYADKAKAPAKKME AP'NAANKLAANLAAAKA'EAY'AKKDAPA MKPEENYAAPAY
ADAAP'DAA'PEAMAAAAYAAAP L' PAAYPAPNAL'DAKAANAKAAMKNLAAKNDA'MMEALKPED'L'YAKAA'MA'
YA'YALYLDA'LPYKKAAAAAADN AK KPEADAAAAPNAYAA'APAAPDMNDEYAEAKAAAYEKADPLAPDAPLAAKNA
NA NM'PYANKENE NKADAAMAEYAEAYP'AN LAMLYDAAELEAK AK'LMAAEYKAADANELMKY'AAA AAKAA
N ALAAA'A NA'KNLAAAPANNALP D KDN YAPKPAEAADEDAAKNALNNKPLAAK KMKYPAALALEALKPALND
AANLAAPAAYA'KDALLAMPAAD EMAEYAAA'APNAAAMPNAKLKDAM KA 'ANEKDYDKAKKAAEEDAK APAY''D
YLAAPNNPLM'M'EYD EALAENYKPA 'NKAAAAAAKAYAAKNADAAYAANAEAAKKPPAKMKK LNE MAL'MP'AM
ADYAYL'AAAAAKMK'A LKPYADKDENDDKAAAAMDEL'K A DKAMAAA'AAAYL'P'DK NE'ANADDK'KAAAAP
KMAYAMAKMK'NAPKDAPDAAYEKA PYAEAP'D ANDMYYAYYALKAKPNKMAA MKKEALAKKNAALNAAAP'A LA
'A MAAANEAPE N AAKMANAKDNAAN AMPNKYAA AEPPADL'AYKEEAKA KAL'DNALEAMKAAA A MNLKAE
AEAYKMDAAA'Y'KKMLAP'MD NDAA'AL'EAAAEKLANAA AEA' MPDPAANLAAN'AAAAYAKEEAAAA AKA LM
DA KD'NPKA KDDPAMYKYAAAAD'ED AKKMDNADKAKKLAAAE YAAKD'DK'A AALKAAAAAAAKMALE KAMA
EM M K AAAEYAKAAPEA'YAMAMLEKAAP'EMK' AAPADMAM'DPPAAAL'AAPKPNAANPAKNAKKAKYMDNAKEN
DPKMADPAAMLMAA'AKMYAK'EEAKN DEPEA LMAMPEKM A LALNMAYAAYKKKEDKNAE DAAA E APLMAA'
AELYYYM DAAPAK'NEAAAAA'AEYKADLDP'KAMDE DYAAAKAYADMDD'AKAKANP AAKLMAKKMLAKAAAAAAY
AAAYEPA'KAA MAYKKALAAAKAAAAAPAMEAKPNAKKAKNKDAMLNKANPY MLNNEAAK'DEAKKYDKAAPLAK K
AKKK'MAEAKAYAANPEAEEKAAK'ALANLAKA'KPPAAAAK ADAPKMLNEAAAYAEYANDAA'AAYP'AAK KAAEMA
AYKEKNAA'AEAPEEPEMAKAYA'LADKMPMAN AA' PKAAD LPYKAAKDMKDPAYAEA'Y'KAAAAAAA YKA'DPL
'N'ADYA YAEAKAMMPAKEAEKNDAADAAM AAAAAMALPAKMDAMMKLDY'AKLYAMMKPAAYYAAAAMNMYPYDALL
KK' KALAAA'PAYNALND AAAAAKKKK'DLAAAPMEA'AAYKYMNDDEAKE ANYNPPNAAA'ELAM'LD AAYKMAK
NMMAE'AD AA'EAKANPAANAYAKEDAD'AAKE AKA'PKDAAKAPKKMEKAPAADKPAAAALAANAEDKMANALKLPA
PL'YLA KAEAAM'AKDMAPAEKAANAKAL KKDAKMAPADAAP KANA EAPA'AAAKANKYLAMAANKLMMKKEMKDK
NKLKAAAKKAYEMAE'ADAAAAAMNNALEL' AAAAAMEPKAKNNDPYAAEYLAEAKAAKA AAMKMAAYK'EADLM LA
NEAYDK'AAYAALLDDAAMYYLAAKKAAPA'A'AAKEANKAAALAAEKNPYAKKAE''AN' APAAMPANEYKKAEAYYK
M NP'A'YY'AKYP KAAPAAPAAKAMDA MKKKMMLDM'ADAYALAKAPAAALM MNENADMA AA'KMPDAAEYAPM
AAAAKENAEEPKE'DPAAK''LAL'KAA' DA'AN'AAPYLA LKKAKAK KAANAAMYPM LAKKA AAAAMNEAMANA
K ANPN E KANPA AD'EA'AAEPEA YEALKAPAAAAAAA'ALA AAMYA''AAYLALAAAAMLAAKA'MKALKAAK
AAMAAANAAA'KAYLKAAA'PAKAA'KEAEMAAYDAAAAPL'ADYLAAYELKAAKEMKAYALYYEEAE'APALMPMAMLA
A ANKANLMPAKKA'AKNPNEMKEEEADAEAAMPKDADMAAKNLAAAPNPKY AAKMA'A'AA KADKLDLMAA DL AA
YAADANKDAALAKKYEKAAPMAAALAKLAMEAAEKAAAEAN 'APKKAEEYDAKAKAMKAAAA''MAAEEM'NDMPAYA
AAKD AAM DPKAYELKAAN'NAAPADAAEA'PAYPKAKDNAKMEDKK'AKKAENPPAEAPAAYDMAKPEYNAAPN LKK
YNAKADAAAAAKNADDPLANLDKL'Y' EPAKDDA KE'AKKL EMPKMAN'AN N DAMALAAAA AKYNKAAA'ADDM
YAKA EPKYNP Y DAPA KPKEAYANAALYAAADA'MKADAMAAAA'NA'DYL A'MAAAAAAK AALNKKADDMKA
PPKAA'KMLAE KMDLKAAADKKMAKNAAAA KPAMEEAAMKNA MYDMALMDA LDDDEAADKAYMKYAAAAADANKPE
AAPEAKYANAAAAD YK EDAAMLLAADKAAAEE ADP APAYYALAENMNKAKEAAKAKY'DAENAKYK'AADDAPDNP
ANKDPENAAKD'AKYMAYAYNAAY'MKMKAAANKAEYAAPP AAAPAAMAMYMK K'A''MAEKMKN NDAAAAAPAA'
D P'A'AAD 'AD M'AKKPEDAL'EALAKAA AAM DA AALAPAAKADADPMLPPKPD'YALPN APAEPAE KAA'
MEA''AKK'AMAEALYAAAMNKYAAAEAA DAAMYLKMAAAM'A'AA'K DK YAA AKANENMEA'ALPAKPNLMYLNA← К списку тредов