Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 24.01.2014. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/61494076.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Птн 24 Янв 2014 21:26:44
Суп бе.
Есть несколько интим фоток одной малолетней шлюхи. Какие профиты можно извлечь?
Историю про неё писать?
Если анон заинтересуется, выложу весь пак, а также всю инфу о ней. Шлюха, кстати, так себеПтн 24 Янв 2014 21:27:56
ее случайно не слава зовут?

Птн 24 Янв 2014 21:28:44
Давай пак, чего уж там.


Птн 24 Янв 2014 21:28:59
>>61494123
Нет.

Птн 24 Янв 2014 21:29:12
Оп пик неплох. Выложи пак.

Птн 24 Янв 2014 21:30:15
>>61494156
Нахуя выкладывать пак, если профитов никаких?
Мне, может, еще всеединственные и неповторимые паки со шлюхами выложить за раз?

Птн 24 Янв 2014 21:31:12
Ты знаешь что делать ОП.
выкладывай пак

Птн 24 Янв 2014 21:32:09
>>61494076
Клево, реквестирую пак.

Птн 24 Янв 2014 21:32:57
Нет.


Птн 24 Янв 2014 21:33:40
>>61494224
Ну охуеть теперь. Говна наверни, юден.

Птн 24 Янв 2014 21:34:59
>>61494369
Без проблем.

Птн 24 Янв 2014 21:35:05
>>61494323
У меня плечи и то уже.

Птн 24 Янв 2014 21:36:34
>>61494224
Не нравится - не дрочи.

Птн 24 Янв 2014 21:39:22
Ладно, раз ничего не ожидается, я съебываю. Не ради подрочить начинал все это, лол.
ОП


Птн 24 Янв 2014 21:40:04
Видишь, ОП? Зажал пизду /б/рату- тред утонул. Енджой.

Птн 24 Янв 2014 21:41:43
>>61494702
Нужна пизда - держи. Её, между прочим. Но я еще так-то полностью не готов, честно говоря. Когда будет полная инфа, я вернусь.


Птн 24 Янв 2014 21:42:57
>>61494671
ну в общем да пошел нахуй

Птн 24 Янв 2014 21:46:37
>>61494785
Ты что, совсем дурак? Это что блядь такое? Пупок еще кинь, клоун.

Птн 24 Янв 2014 21:46:47
??inde sevgiliden ba?ka hi?bir ?ey bulunmayan ?u g?nl?me yemin ederim senin sevmediklerini ben de sevmem.
• Can?m? sana feda edemezsem, o can dertsiz kalmas?n, gamdan kurtulmas?n,ba??ndan bela eksik olmas?n! G?zlerim senin i?in a?lam?yorsa, karars?n; hi? bir ?ey g?remez olsun
• Senden ba?kas?na ?mit ba?larsam, umdu?um ger?ekle?mesin, olmas?n ve ben hayal k?r?kl???ndan kurtulmayay?m. E?er senin i?in ya?am?yorsam, varl???m senin de?ilse, ben bu varl??? istemiyorum; y?k?ls?n, gitsin!
• D?nyada hangi g?zel, hangi g?zellik vard?r ki, senin g?zelli?inden onda bir par?lt? bulunmas?n. Senin ?????n?n vuru?undan ibaret olmas?n. Hangi padi?ah, hangi em?r vard?r ki, senin dilencin, yoksulun olmas?n?
• G?nl?mde d??manlara kar??, d??manlara ait bir dilek bulunmas?n. ??nk? benim g?nl?mde senin r?zan? kazanmaktan ba?ka bir dilek yoktur.
• Sensiz ge?en bir an? bile kaza edemem. Fakat ne ?are ki ba?a gelen senin takdirinden ba?ka bir?ey de?ildir.
• Ey g?n?l! Sevgili u?runda can?nla oyna, can?n? ver. Sen kendini ?ok seviyorsun. Onun ?st?ne titriyorsun. Titreme; feda et gitsin. Allah sana kafi de?il mi?
• Sen kendi ?st?ne titreme de ba?kalar? senin ?st?ne titresinler. Can?n?n ?st?ne yemin ederim ki, sana senden ba?ka bir d??man yoktur.
212. Senden ba?kas?n?n elinden yedi?im helva a?z?mda m?zrak olur, dama??ma batar.
Mefa'?liin, Pe'ilatiin, Mefa'?liin, Fa'?l?n
(c.I, 478)
• ?nat et, huysuzlan! G?zellerin inad?, huysuzlu?u tatl?d?r, ho?tur. Bahaneler uydur! G?zellerin bahaneleri ayindir.
• Senden zaten vefa beklemiyordum. ??nk? vefas?z olmak, cevr etmek g?zellerin huyudur, adetidir, dinidir.
• Azizlerin tertemiz canlar?na yemin ederim ki, senden ba?kas?n?n elinden yedi?im helva a?z?mda m?zrak olur, dama??ma batar.
• Binlerce vaatlerde bulun, s?z ver; hi? birinde durma! S?z?nde durmasan da sen vadetti?in i?in bu ?yle bir serapa benzer ki, bu serap, y?zlerce tatl? suya de?er.
• Senin g?zel y?z?n bir hazine gibidir. K?t? huyun ise o hazineyi bekleyen y?land?r. Hazinen var olsun. Y?lan zaten d??ar?dad?r.
• Senin akl?ndan ge?irip de i?ledi?in her hilenin de?eri binlerce incidir, binlerce la'ldir.
• F?k?h dersi okunan medresede nas?l d??ar? at?lma, kovulma sebepleri nizamlara, t?relere ba?lanm?? ise, bil ki a?k medresesinin de kanunlar? vard?r.
213. A?k bende meydana geldi, geli?ti.
M?fte'il?n, M?fte'il?n, Fa'ilat
(c. I, 516)
• Ey mest bir halde vakitsiz kalkan ki?i! Belli ki sen ?arap i?mi?sin. Hem de ezel ?arab?.
• A?k seni kadeh gibi elimizden ald? da ba?r?na bast?.
• Allah'?n hazinesinin mal? olan her inci, her m?cevher senin o la'l dudaklar?nda var m?? Var.
• ?stemiyorduk ama, a?k?n g?n?l ba??n? kopard? da s??rad?, aleme yay?ld?.
• Gece yar?s? dilimin ucu ile hafif hafif s?yledi?im o s?r da her tarafa yay?ld?.
• Nas?l ki k???k kurt, tahtay? kemirirse de tahta i?inde kal?r, yine tahta ba??n? g?sterir, meydana ??karsa, a?k da bende meydana geldi, geli?ti. Sonra tuttu beni yaralad?.
214. E?er ?u d?nyada akl?n akl? olsayd? bizim hayat?m?z? g?r?r, ?a??r?r kal?rd?.
Mefa'?liin, Fe'ilat?n, Mefa'?l?n, Fa'?l?n
(c.I, 474)
•A??k ay gibidir. Y?ld?z?n aras?rida panl par?l parlar, g?r?n?r. ?unu iyi bil ki, ?l??ktan yarat?ld??? halde tecell? ile mest olan Hakk a???? "ay"a bile k?lavuz olur, yol g?sterir.
•A????n etraf?nda y?z binlerce ham ki?i olsa, benim iki g?z?m? de ba?lasalar, yine de sana o kalabal?k aras?nda a???? bulur, g?steririm.
•Yan?ma gel, kula??n? bana ver de sana baz? ?eyler s?yleyeyim. Ama s?yleyen ben de?ilim. Peri y?zl? bir g?zel benim a?z?mdan, dudaklanmdan sana seslenmededir.
•Benim a?z?mdan konu?an g?zel peri k?z?na g?n?l veren, a??k olan varl?k da adem'in o?lu de?ildir, Havva'dan da do?mam??t?r.
•Ay y?zl? g?zelimi g?ren g?ne? gibi ate?ler i?inde kal?rsa, g?k gibi elsiz, aks?z dola??r durursa buna ?a?ma!
•?u d?nyada e?er akl?n, akl? ba??nda olsayd?, kalkar gelirdi. D?nya ?zerinde ki acayip hayat?, bo? yere birbirlerimizle didi?ip durmam?z? g?r?r de ?a??r?rd?; bu ne bi?im hayat derdi?
•Ak?ll?, fikirli adam; g?nl?n y?z?n? g?ren ki?i, halk? ?a??rmaya lay?k olan can?n kametini duyan ki?idir.
•Akl?n varsa sus, s?r a?ma. Bizim sevdi?imiz peri bizim yan?m?zda bulunmad?k?a bizde ak?l, f?kir arama!
215. Senin cefan da ?eker gibi tatl?d?r. Onda y?zbinlerce vefa hazinesi vard?r.
Mefa'?l?n, Fe'ilat?n, Mefa'?l?n, Fa'?liin
(c.I, 479)
• B?t?n alemin haline g?l! ??nk? g?lmek senin hakk?nd?r. D?nyada do?ru g?r?nen her?ey, senin selvi boyunun; e?ri olan da ka?lar?n?n kulu k?lesi.
• Devlet, zenginlik senin ayaklar?na kapan?r, ?n?nde yere ba? kor. Insanlar da, periler de senin a?k?n?n yolunda ba?s?zd?r, ayaks?zd?r.
• Evvelki g?n can?m a?k?n?n tesirine kap?ld? da g?l bah?esine gitti. Fakat seni orada g?remedi. Birazc?k oturdu, sonra kalkt?.
• Akar su gibi secdeler ederek g?l bah?esinden d??ar?ya ??kt?. "Kendi asl? olan zevalsiz mutluluk ?rma?? nerede?" diye aramaya koyuldu.
• G?n?l ehli olan uyan?k ki?i! G?nl?mden senin hikayeni duydular da hepsi birden: "Bu da bizim dilberimizin sarho?u!" diye nara atmaya ba?lad?lar.
• Insanlar da, periler de ba??ma topland?lar; bana: "Senin nefesin seher r?zgar?na benziyor, esip geldi?in do?udan bize bilgiler ver. dediler.
• Senin cefan, ?eker gibi tatl?d?r. 0 ne g?zel cefad?r ki, onda y?zbinlerce vefa hazinesi vard?r.

Птн 24 Янв 2014 21:47:40
?ekil, s?ret noksanla??rsa mana azalmaz. ?amurdan yaratt??? insana arslan gibi kuvvet vermemi?, kaplana verdi?i k?rk? giydirmemi? ama, yaratt??? canl?lar?n hi? birisine vermedi?ini insana vermi?tir. ?nsana kendinden vas?flar vermi?tir. Lutuflarda, ihsanlarda bulunmu?tur. Bunlar anlat?lamaz ki!
• Sen ?imdi cana dikkat et; kendisi ?telerden gelmi? ilah? bir varl?k oldu?u halde, bal??ktan yarat?lm?? beden hapishanesine at?lm??. Pislikler i?inde kalm??t?r. Fakat onun, yani r?hun, can?n hapiste olu?undan, pislikler i?inde bulunu?undan haberi bile yoktur.
228. Beden Hakk'?n g?ne?inin yere serdi?i g?lgeye benzer!
Fa'ilat?n, Fa'ilat?n, Pa'ilat?n, Fa'ilat
(c.I, 398)
• G?rm?yor musun? B?t?n ebrar, ermi? ki?iler; "Rableri onlar?n susuzlu?unu giderir" ?arab?yla mest olmu?lar. Hakk'?n zevali olmayan g?zelli?inden yedi kat g?k de, be? duygu da, d?rt unsur da hepsi, hepsi mest olmu?lar, kendilerinden ge?mi?lerdir.
"?nsan Suresi 76/21. ayetten iktibas var: "Cennet ehlinin ?stlerinde ye?il ipekten ince ve kal?n giysiler var. G?m??ten bilezikler takm??lard?r. Rableri onlara tertemiz bir i?ki i?irmi?tir."
• Gayb aleminden beliren, ortaya ??kan ?u k?yamete bak! Cebbar'?n ?arab? ile k?p de, testi de, havuz da, cennetteki Kevser ?rma?? da mest olmu?lard?r.
• Beden Hakk'?n g?ne?inin yere d???rd??? g?lgeye benzer. Bu y?zdendir ki o, bir g?lge varl?k olarak yery?z?nde s?r?nmektedir. Halbuki Hakk a??klar?n?n tertemiz canlar?, k?y?lar?nda ?rmaklar ak?p duran a?k cennetinde mest olmu?lard?r.
• Cenab-? Hakk'?n yaratma g?c?, san'at?, g?zelli?i eserlerinde tecell? ettik?e,iki alem de Hz. Musa gibi zerre zerre mest olmu?, kendinden ge?erek bay?lm??t?r.
• Mest olmu? ki?ilerin isteklerinden ve "Beni g?remezsin!" cevab?ndan ?t?r? Ahmed-i Muhtar (s.a.v.)'in v?cudundaki her k?l ?efaat etmek i?in mest olmu?tur.
• Ey M?s?r'?n Yusufu! Gayb aleminden ba??n? ??kar da ?u M?s?r'a bir bak! ?ehir karga?al?k i?inde. ?ar??da, pazarda hepsi mest olmu?lar.
• Karde?im, e?er s?yleyebilsem; ?u ?a??lacak ?eyden bahsedebilsem sen de ?a??r?r kal?rs?n. Ar? da mest olur, k?rs? de, g?kler de mest olur!
229. Can?m, g?nl?m rahatt?r, huzur i?indedir. ??nk? can?m da, g?nl?m de odur!
M?fte'il?n, Fa'ilat, M?fte'il?n, Fa'ilat
(c.I, 464)
• Benim a?ktan ba?ka i?im g?c?m yok. I? yerim de odur, i?im de odur. Hep s?yl?yorum, durmadan s?yl?yorum. ??nk? s?z?m? be?enen odur.
• S?yleyen bir dudu ku?uyum. ??nk? ??k?r yurdum odur. Durmadan ?ten bir b?lb?l oldum. ??nk? g?l?m de, g?l bah?em de odur.
• Meleklere do?ru kanat ??rpmaday?m. ??nk? benim kolum, kanad?m odur. Ba??m? g??e vurmaday?m. ?iink? ba??m da, sar???m da odur!
• Can?m ve g?nl?m rahatt?r, huzur i?indedir. ??nk? can?m da, g?nl?m de
odur! Kervanba??m oldu?u i?in kimse benim kervan?m? vuramaz. Kervamm emindir.
• Beden evim neden halk?n secde ettikleri yer haline geldi? ??nk? gece g?nd?z benim kap?mda da o var, duvar?mda da o var
• G?nl?m onun elinden ba?kas?na el vermez! ??nk? dertli g?nl?m?n gam?n hekimi odur!
• Biri bana; "Sus! Senin s?z?n ne bitmez, t?kenmez s?zd?r." derse, ben de la derim ki: "Azizim! Ben ne yapay?m? Benim ?ok s?ylemem .de odur! ondan ibarettir."
230. G?zeller g?zeli padi?ah y?z?n? a?m??, yaratt??? eserlerde kendini g?steriyor!
M?fte'il?n, Fa'ilat, M?fte'il?n, Fa'ilat
(c.1, 461)
• G?zeller g?zeli padi?ah y?z?n? a?m??, yaratt??? eserierde kendin? g?steri-or. Fakat onu g?recek g?z nerede? Padi?ah?n ?arab? g?llerle, nesrinlerle opdolu. 0 ?arab? g?llerin, nesrinlerin kadehinden kim i?ecek?
• Nurlar sa?an g?ne?in n?runa kar?? durmadan d?n?p duran kimdir? Yani bizim g?ne?imiz de, g?kler de, g?klerde bulunan say?s?z y?ld?zlar da hak?kat g?ne?inin a???? olduklar? i?in, O'nun etraf?nda hi? durmadan d?nmektedirler.beden bulutunun ?tesinden do?acak ay kimde var? Kim kendinde bulunan? bulabilir?
• Padi?ah?n y?z?n?n g?zelli?inden her an bir g?zel mekans?zl?k aleminden ba??n? ??kar?r da der ki: "Kimde nikah paras? var? Benimle kim evlenebilir?"
• A?k deryas?n?n k?y?s?nda ?e?itli renklerde g?zel su ku?lar? var. Onlar? avlayarak g?n?l, onlar? yakalayacak ?ahin, do?an ku?u nerede?
• ??te a?k buraklar? ?urada onun ?ay?rl???nda otlamaktad?rlar. Fakat onlara ula?maya imkan yok! Onlara vurulacak eyer kimdedir?
• G?m?? bedenli a?k g?zeli geldi, g?n?l ?ad?r?na girdi. Fakat o g?m?? renkli bedenli dilbere lay?k, lekesiz, parlak alt?n y?z kimde var?
231. K?rm?z? bir g?l ol da elden ele dola?!
M?fte'il?n, M?fte'il?n, Pa'ilat
(c.I, 510)
• Kara toprak i?inden ??k?p geldi?i halde, getirdi?i ho? koku ve g?zel renkle biz gafillere Hakk'?n l?tfunu, ihsan?n?, yaratma g?c?n? belgeleyen k?rm?z? bir g?l ol da elden ele dola?! Kederli, dertli insanlara, hayat?n ac?l???n? unutturmak i?in ?arap ol; onlar? mest et!
• Sevgiliye gitmek i?in yola ??kt?m. K?skan?l???n yolumu kesti; "Git, git, sana yol yok!" dedi. Fakat merhametin; "Gel, gel, yol a??k!" diye seslendi.
• Senin l?tfun bir deryad?r. Ben de onun i?indeki bal???m. Fakat k?skan?l???n orada da kar??ma ??kt?. Beni olta haline getirdi. Ben olta oldum!
• Ben senin a?k?n?n oltas?na d??t?m. Yaraland?m. Fakat gam yemiyorum. ??nk? senin merharnet merhemin yaral?lar? aray?p durmada.
• Ey bana nefsimden de yak?n olan aziz varl?k! Ben senin yan?nda ancak ha-fif hafif nefes al?r?m. Yava? yava? konu?urum.
• Y?suf bir tanedir, kurtlarsa y?zlercedir. Fakat Yakup lutf etti, duas? ile Y?suf kurtuldu.
232. G?n?lde binlerce zevk u safa kap?s? a??ld?.

Птн 24 Янв 2014 21:47:42
>>61495046
Держи. Но я не хотел это кидать. Слишком мерзко.


Птн 24 Янв 2014 21:50:00
A??klar?n g?zya?lar?ndan nergisler biter, g?ller a?ar. Nergisleri toplay?p demet yapan ki?i sadece bir i? ba?arand?r.
• ?sterse karanl?k olsun, ayak, kendi ayakkab?s?n? tan?r. G?n?l de zevk yolu ile ula?t??? menzilin hangi menzil oldu?unu anlar.
• Akl?n? ba??na al da, maddenin h?k?m s?rd???, imans?zl???n artt??? ?u t?fanda g?nle gir ve kendini Nuh'un gemisine at! Menzil korkulu, ama ey karde?, senin g?nl?ne korku girmesin! Allah seni korusun!
• Sana yap?lmas?n? istemedi?in ?eyleri, sen de ba?kas?na yapma! ??nk? ?u huy dedikleri, tabiat dedikleri sende de var!
• Her s?z? duymamak i?in kula??na pamuk t?ka! ??nk? sen, tertemiz cans?n. K?t? s?zlerden kirlenmeyesin!..
• Hakk'a yakla?mak istiyorsan ariflerle d?? kalk! Hakk'a kavu?may?, Hakk'a kavu?mu? ki?ilerden iste!
242. G?zel hayalin, g?n?ller mahallesinden ge?erken g?n?l;
"Can nerede?" diye kap?ya ko?ar.
Meful?, Fa'ilat?, Mefa'?l?, Fa'ilat
(c.1, 450)
• Senin y?z?n? g?rmek bize hayatt?r. Ya Rabb?! 0 g?zel y?z, bug?n ne kadar da g?zel, g?n?l al?c? bir hale gelmi?, ne kadar da g?zelle?mi?.
• Bug?n y?z?nde ba?ka bir g?zellik var. Bug?n ??lg?n a??k ne yaparsa yeridir, do?rudur.
• D?n bana ???t veren ki?i, bug?n senin y?z?n? g?rd? de geldi benden ?z?rler diledi.
" Fuzul? merhum bir beytinde ??yle s?yler:
"De?ildim ben sana mail, sen ettin akl?m? zail,
Bana ta'n eyleyen gaf?l, seni g?rge? utanmaz m??"
• Seni bu iki g?zle g?rmem kafi de?il! Seni g?rmek i?in y?zlerce g?z bor? almam gerekmektedir. Bu g?zleri kimden bor? alabilirim? Seni g?rme?e lay?k g?z kimde vard?r?
• Sana "be?er" (=insan) desem, seni insan olarak g?rd???m i?in a?ktan utan?yorum. G?zelli?ine hayran olup da sana ha?a "Allah" desem, fan? bir varl??a Allah dedi?im i?in Allah'tan korkar?m.
• "G?lge a?a?tan ayr?d?r" diyen ki?inin k?rl???ne ra?men senin g?ne?inin meydana getirdi?i g?lgede dola??p duruyorum.
• Senin g?zel hayalin g?n?ller mahallesinden ge?erken g?n?l heyecana kap?l?r da; "Can nerede?" diye ba??rarak yal?nayak kap?ya ko?ar. Senin hayalin g?nl?n can? olursa, acaba sen kendin kimin can? olursun; ey sevgili!...
• Yery?z? senin ay gibi parlak ve g?zel olan y?z?nden ?yle acayip bir n?r al?r, ?yle ayd?nlan?r ki; sanki g?ky?z? olurda orada binlerce z?hre y?ld?z?, binlerce g?ne? parlar.
• Sevgilim, g?klerin "0 ay y?zl? g?zel vefas?zm??" dememeleri i?in, ne olur g?n?l penceresinden ba??n? ??kar da bir bak! G?ne? gibi n?rlar sa?! Her taraf? ayd?nlat!
243. 0 g?zelli?i g?r?nce hayranl?ktan a?z?m a??k kald?.
Mef?l?, Pa'ilatii, Mefa'?l?, Fa'ilat
(c.I, 449)
• Sevgili; r?hun y?z? ?ok g?zeldir, ?ok parlakt?r ama; senin y?z?ndeki g?zellik b?sb?t?n ba?ka g?zelliktir.
• Ey y?llarca r?hu, ruhun g?zelli?ini, vas?flar?n? medheden! Bana bir s?fat g?ster ki, o s?fat, ruhun zat?na uygun olsun.
• Onu hayal etmek g?zdeki n?ru art?r?r. Fakat g?z onun kendisini g?r?nce nur art?ran hayali vuslata kar?? pek s?n?k, pek zavall? kal?r.
• 0 y?z?, o g?zelli?i g?r?nce hayranl?ktan a?z?m a??k kald?. Her an dilimde, g?nl?mde; "Allah'?m, sen pek b?y?ks?n. Allah'?m, sen ne g?zeller yarat?yorsun?" diye o y?ce yarat?c?ya sena var!
• G?nl?m senin havanda, senin sevginde yer edinen, oradan bir t?rl? ayr?lmayan bir g?z oldu. Oh, o sevgi ne kadar da ho?! 0 sevgi, g?z? de, g?nl? de beslemede, olgunla?t?rmadad?r.
• Sen art?k ne h?riden bahset, ne aydan, ne ruhtan, ne de periden. ??nki bunlar?n hi? biri ona benzemezler? 0 b?sb?t?n bamba?ka bir g?zeldir.
• Senin a?k?n?n yapt??? i?, k?lesini ok?amakt?r. L?tuflarda bulunmakt?r. Yoksa 0 a?ka lay?k g?n?l nerede bulunur!
• B?r gece bile olsa senin havana kap?l?p, seni hayal ederek uyumayan g?n?l, karanl?k gece i?inde n?rlu bir g?nd?z meydana getirir. Hava onun n?ru ile ???klan?r, apayd?n olur.
• Murad?ndan, iste?inden ge?en, sana m?rid olur. Istemeden, dilemeden is-te?ini bulur, dile?ine eri?ir.
• Bu a?k ate?ine d???p yanan, yak?lan cehennemlik ki?i, kevsere d??m??t?r. ??nk? ey sevgili, senin a?k?n kevserdir.
• Ayr?l???n?n ac?s? ile i?im yan?yor. Elimi ?aresizlikten ba??ma vurup duruyo-rum. Ama sana kavu?mak, seninle bulu?mak ?midi ile aya??m yere basm?yor.
244. Rahattan, ?zd?raptan, benlikten kurtulmad?k?a

Птн 24 Янв 2014 21:50:52
Sa?dan, soldan ?eki?tirmeler, ay?plamalar duyulsa bile g?nl?n? bir g?zele kapt?rm?? olan ki?i a?k?ndan d?nmez!
• A?k y?z?nden k?nanmak, ay?planmak nas?l bir adet ise, a????n kula??n?n sa??r olmas? da bir adettir.
• A?k u?runda iki d?nyan?n y?k?lmas?, viran olmas?; asl?nda mamur olmakt?r, yeniden yap?lmak, meydana gelmektir. A?k u?runda, a?k yolunda b?t?n faydalardan vazge?mekte fayda vard?r!
• Hz. ?sa d?rd?nc? kat g?kten; "Haydi ey a??klar, elinizi, a?z?n?z? y?kay?n?z! G?k sofras? kuruluyor. Manev? yemekler yeme zaman? geldi!" diye ba??r?yor.
• Y?r?! Yokluk meyhanesinde sevgiliye kar?? yok ol! Nerede iki sarho? varsa, orada kavga ve g?r?lt? vard?r.
• Sen ?eytanlar?n bulundu?u yere; "Yard?m, yard?m!" diye gelip giriyorsun. Akl?n? ba??na al da yard?m? Allah'tan iste! Buradakilerin hepsi de insan ?eklinde birer ?eytan, birer ifrittir.
• 0 kadar ?ok mana ?arab? i? ki, mest olas?n da dedikodudan kurtulas?n. Sen a??k de?il misin? A?k da bir meyhane de?il mi?
247. Sevgili dedi ki: "Zerre zerre b?t?n d?nya bana a??kt?r."
Mef'fll?, Fa'ilatii, Mefa'?l?, Pa'ilat
(c,I, 448)
• Bug?n sevgiliyi g?rme, onunla bulu?ma g?n?! Bug?n en b?y?k g?ne?in do?du?u g?n!
• H?riden, aydan, ruhdan, periden hi? bahs etme! Bunlar?n hi? biri bizim sevgilimize benzemez! Bizim sevgilimiz bamba?ka bir ?ey!
• Kim onun y?z?n? g?r?p harap olmad? ise o insan de?ildir! Cans?z kayad?r, mermerdir!
• Onun a?k?ndan, ate?inden haberi olmayan m?min, a?k yoluna d??m??, Hakk a??klar?n?n g?zlerinde kafirdir!
• R?hu'l-Kud?s kap?n?n halkas?n? ?ald?. Ay y?zl? sevgilim; "Kap?y? ?alan kimdir?" diye seslendi. 0 da; "Kap?daki senin eski kulun, eski k?len!" diye cevap verdi.
• Sevgili; "Yan?nda kim var? Bu kap?ya kiminle geldin?" diye sordu. Ruhu'l Kud?s de; "Yan?mda senin a?k?n vard?." Sevgili; "A?k nerede?" dedi. 0 da;"A?k g?nl?mde." dedi.
• Sevgili dedi ki: "Zerre zerre b?t?n d?nya, bana a??kt?r. Sen y?r? git! Getirdi?in meta', mal bizce pek de?ersiz bir ?ey."
248. G?nl?ndeki gamlar? sil s?p?r! Oras? tertemiz olsun!
??nk? g?n?l dostun hayalinin evidir.
Mef'fll?, Fa'ilat?, Mefa'?lii,
(c.I, 447)
• Ey g?l senin ?ok nazik bir yana??n var! Fakat bu kadar nazik oldu?u halde yana??n? sevgilinin yana??na sak?n koyma! Onu incitirsin. ??nk? onun yana?? senin yana??ndan daha naziktir.
• Hatta ey g?l, g?nl?nde bile onun nazik g?zel yana??n?, kendi yana??na koymay? hayal etme. ??nk? yana??n? yana??na koyunca g?n?lde oldu?u i?in senin g?nl?ndeki a?k s?rr?m anlar. G?n?ller alan dost pek naziktir.
" G?l yanaklar?n hayalen bile incinmeleri bendenize Ned?m'in ?u beytini hat?rlatt?:
"Buy-? g?l takt?r olunmu? naz?n i?lenmi? ucu,
Birisi hoy, birisi destimal olmu? sana sevgilim!"
(G?l?n kokusu imbikten ge?irilmi?, naz?n ucu i?lenmi?, imbikten ge?irilen g?l kokusu sana ter olmu?. Naz denilen manev? varl?k da sana mendil olmu?.)
• Arzu, istek haddi a??nca gizlice kimseye belli etmeden ona secde et! Fakat fazla da ?st?ne d??me. ??nk? o pek incedir, pek naziktir.
• E?er sen kendinden ge?mi? isen, zaman kayd?ndan da kurtuldu?un i?in b?t?n vakitler senindir. Senin vaktindir. Fakat kendinde isen vaktini bil bekle! ??nk? pek incedir.
• G?nl?ndeki gamlar? sil, s?p?r! Oras? tertemiz olsun. ??nk? g?n?l onun hayalinin evidir. 0 g?zelin hayali ise pek incedir, pek naziktir.
• G?n?n birinde g?l?n g?lgesi dostun hayaline d??t? de, dosta ?yle bir i? etti ki, ger?ekten de bu ?ok ince bir i?tir.
" Hz. Mevlana'n?n: "G?l?n g?lgesi dostun hayaline d??t?." m?sra'? eski ?airlerimizden Nail?-i Kad?m merhumun ?u beytini hat?rlatt?:
"G?l hare d??t?, s?ne-fikar oldu andelip,
Bir hare bakt? bir g?le zar oldu andelip."
(G?l dikenin ?st?ne d??t?. Bu y?zden b?lb?l?n g??s? yaraland?. B?lb?l bir g?le bakt?, bir de dikene, feryada ba?lad?."
249. "Ney"in sesi kendinin de?ildir.
Ona ?fleyenin "ney"den duyulan na?meleridir.
Mef'dl?, Pa'ilatii, Mefa'?l?, Fa'ilat
(c.1, 444)
• Sak? ?arap getir! G?nler pek ho?, pek g?zel! Bug?n ?arap i?mek, sohbet ota?? kurmak, g?n?lde a?k ate?ini uyand?rmak g?n?! Onu manen bulmak, ona hayran olmak g?n?.
• Sak? nazik, ?arap latif, g?nler de?erli, ?erefli g?nler! Meclis g?ky?z? gibi ayd?nl?k, sevgili de ay gibi giizel!
• Ney sesini dinle! Asl?nda o ses ney'in de?ildir. Ona ?fleyenin duygular?n?n ney'den duyulan na?meleridir. Sen a?k ?arab?n? i?me?e bak! Gam kendi derdine d??m??, ??rp?n?p duruyor.
• Bug?n t?vbeden ba?ka bozulacak bir?ey yok! Bug?n sevgilinin sa??ndan ba?ka da??n?k, peri?an bir ?ey yok!
""Baz? ariflere g?re insan?n "Ben bu i?i bir daha yapmayaca??m" diye t?vbe etmesi, kendinde bir varl?k, bir benlik duymas?n?n neticesidir. Bu davran?? ( Allah'dan ba?ka fail yoktur.) inanc?na ayk?r?d?r. Bu sebeple "T?vbeden de t?vbe etmek gerekir" demi?lerdir. Ama bu demek de?ildir ki, ne yaparsan yap bu senden de?ildir, Hakk'tand?r. Bu g?r?? Cebriye g?r???d?r. Islam? de?ildir. ??nk? insan c?z'? iradesini kullanarak su?u bir daha i?lememeye t?vbe ederek Hakk'?n yard?m? ile kendini iyiye g?t?rebilir. Mevlana "Bug?n t?vbeden ba?ka bozulacak bir ?ey yoktur!" demekle bu inanca i?aret buyurmaktad?r.
• B?t?n d?nyan?n heves etti?i, a?k?na kap?ld??? o g?zel, bal??ktan yarat?lm??t?r. Fakat o, gizli olarak Hakk'?n kudreti, yaratma g?c?, san'at? ile s?slenmi?tir.
• Bug?n ba?ka t?rl? bir g?n, bug?n nerede bir ?l? varsa canlan?r, dirilir. Bug?n k?r bile ba?ka bir g?ze sahip olur.
• Nice beden vard?r ki, toprak esiridir, mezarda ??r?me?e mahkumdur.Fakat g?nl? g?ky?z?nde em?r nice tohum var ki, toprak alt?na d??mu?, ondan biten a?a? y?celmi?, boy atm??.
• G?nl? m?cevher, inci hazinesi olan bir varl?k nas?l olur da kirli toprakta ya?ar? Sevgilisini ba?r?na basm?? olan bir ki?inin nas?l olur da g?nl? daral?r, s?k?l?r?
250. Benim "A??kl?k"tan ba?ka bir i?im yok!
M?fte'il?n, M?fte'il?n, Fa-ilat
(c.I, 505)
• Benim a??kl?ktan ba?ka bir i?im yok. Ben a????m, a??kl??? bir su? saym?yorum. Ve a??k oldu?um i?in de utanm?yorum.
• Sen ?u a?k denizinin i?inde ne kadar da de?erli bir incisin! Senin y?z?nden dalga gibi karars?z?m, ??rp?n?p duruyorum.
• Ben ?imdi senin a?k denizinin k?y?s?nda oturup duruyorum. Her ne kadar benim g?n?l denizimin k?y?s? yoksa da, ben a?k denizinin k?y?s?n? seviyorum, o k?y?n?n sarho?uyum.
• Senin a?k?n?n ?arab? bana g?ky?z?nden gelmektedir. Bu sebepledir ki, yery?z?nde ?z?mleri s?karak ?arap yapanlara benim minnetim, ihtiyac?m yoktur.
• Senin a?k ?arab?n da??n bile s?k?netini giderir, onu oynat?rken; benim vakar?m yoksa, ben yerimde duram?yorsam beni k?nama, ay?plama!
• Sevgilim ben senin oturdu?un mahalleden bir t?rl? vazge?emiyorum. Ne olur, bana mahallende bir ev tut!
• Sen g?zelli?in ile, e?sizli?in ile d?nyan?n kutbusun. Herkes y?z?n? sana do?ru ?evirmi?, seni g?rmek istemektedir. Benim de senin ?evrende dola?maktan ba?ka bir i?im yok!
• Benim akrabam, yak?n?m, e?im, dostum hep a?ktan do?an ki?ilerdir. Bunlardan daha g?zel yak?nlar?m, daha ala soyum, sopum yoktur!
• Iki d?nyadan da ?st?n, iki d?nyadan da de?erli ne vard?r? A?k ?ehri vard?r. Benim bundan daha iyi bir ?ehrim, daha iyi bir diyanm yoktur!
251. Allah'?m; bedenimizde bir tek damar bile yoktur ki senin emrinle atmas?n.
M?fte'il?n, M?fte'il?n, Fa'ilat
(c.I, 506)
• Allah'?m; ?u d?nyada senin emrine boyun e?meyen; kul, k?le olmayan var m?d?r? Senin l?tuflar?n?, ihsanlar?n?, g?zelliklerini g?r?p de hayran olmayan, mest olmayan var m?d?r?

Птн 24 Янв 2014 21:51:47
?lkbahar gelince g?l uykudan uyan?r, k?rm?z? elbiseler giyer. Ben g?le o elbiseleri kimin giydirdi?ini biliyorum.
• Bahar gelince s???tler de uyan?r, yaya olarak gelirler, ?rma??n kenar?nda namaz k?lacaklarm?? gibi saf haline girerler. Onlar da b?t?n varl?klar gibi kadere boyun e?mi?lerdir. Kaza ve kader neyi takdir etmi?se ancak onu yaparlar.
• S?sen k?l?c?n? ?eker, yasemin sipere girer. Her biri sava? tekbirini getirirler.
• ?lkbaharda k?rm?z? elbiseler giyerek s?slenen g?l, kendini be?enir de o aciz b?lb?le neler eder, neler eder!
• Bah?e gelinlerinin herbiri, bah?ede bulunan b?t?n ?i?ekler; "0 vefas?z g?l bize i?aret ediyor!" derler.
• Burada a??k b?lb?l de seslenir, der ki: "Bak?n arkada?lar, ba?s?z ve ayaks?z gibi olan ben zavall?ya g?l ne cilveler yap?yor?"
• Bu hali g?ren ??nar a?layarak, inleyerek el kald?rm??t?r. Dua etmektedir. Ne dua etti?ini ben sana s?yleyeyim.
• Goncan?n ba?? ucunda durup ?mr?n az oldu?undan ?ikayet eden kim? Menek?enin s?rt?n? iki b?kl?m eden kim? Sana anlatay?m.
• Sonbahar ba?lara, bah?elere ?ok cefalar etti. Ama ?imdi dikkat et de bak! ?lkbahar ne vefalar etmede.
• Sonbahar?n ya?malay?p g?t?rd??? her ?eyi ilkbahar birer birer geri vermede.
• G?l? de, b?lb?l? de, bah?e g?zellerini de hat?rlamak, onlardan bahsetmek birer bahanedir. Neden bunu yap?yorlar? Neden g?llerden, b?lb?llerden, bah?e g?zellerinden s?z a??yorlar da, onlar? yaratandan s?z a?m?yorlar.
"Hz. Mevlana bir ruba'?sinde ??yle buyurur:
Ba?. g?l, b?lb?l, g?zeller hepsi birer bahanedir.
Bunlar?n hepsinden maksat odur "
• Bu hal a?k?n gayretinden, k?skanmas?ndand?r. Yoksa, dil Allah'?n inayetlerini, ihsanlar?n?, l?tuflar?n? nas?l anlatabilir?
260. Kendini nas?l, ni?in, neden dikenli?inden kurtar?rsan ona kavu?ursun.
Mefa'il?n, Fe'ilat?n, Mefa'?l?n, Fa-?l?n
(c. II, 959)
• G?nl?n? d?nya gam?ndan ay?rabilirsen, beka ba??nda, ?l?ms?zl?k ba??nda ne?elenmene, safa s?rmene imkan vard?r.
•Riyazet suyu ile y?kan?rsan b?t?n g?n?l kirlerinden temizlenirsin.
• Hevesler ve nefsan? istekler menzilinden bir iki ad?m ilerlersen, ?eref ululuk haremine konabilirsin.
• Ey g?n?l! Manalar denizinde bulunan o e?siz inciye, de?er bak?m?ndan paha bi?emezsin.
• Himmet eder de, bu toprak dura??n? (yani d?nyay?) kendine mekan edinmezsen y?celerin y?cesinde, ?telerin ?tesinde, mana aleminde kendine bir yer edinirsin.
• Yaln?z ba??na oturup ba??n? ?n?ne e?er de d???ncelere dalarsan, ge?mi? zamanlardaki hatalar?n?, yanl?? g?r??lerini anlar da onlar? d?zeltebilirsin.
• Fakat bu yola d??enlerin vas?flar? uyuyup kalmak de?il, ?evik davranarak, acele ederek i?leri yoluna koymakt?r. Sense bu cihan?n nazen?nisin. 0 ?evikli?i nas?l elde edebilirsin?
• Sen ne ecelin elini aya??n? ba?layabilirsin, ne de d?nyan?n renginden, kokusundan, nimetlerinden vazge?er, kendini kurtarabilirsin.
• E?er sen bu al?ak nefisle, benlikle sava?abilirsen; g?nl?n, can?n R?stem'i, kahramanlar kahraman? olursun.
• E?er a?k derdine tutulursan, e?er yarat?c?ya a??k olursan, imtihan i?in onun verdi?i belalara sabredersen; o zaman g?nl?n huzura kavu?ur.
• ?u anda; nas?l, ni?in, neden dikenli?inden kendini kurtarabilirsen ona kavu?ursun. Daha d?nyadayken cennette ya?ama?a ba?lars?n.
261. S?rg?n olarak geldi?iniz bu d?nya gurbetinden sefere ??k?n!

Птн 24 Янв 2014 21:53:20
• A?k benim uykumu ald? g?t?rd?. Uyku da a?k? g?t?rd?. Zaten ger?ek a??k , uyuyamaz. A?k can? da, akl? da yar?m arpaya bile almaya tenezz?l etmez.
• A?k kana susam?? siyah bir arsland?r! 0 a??klar?n g?n?l kan?ndan ba?ka bir ?ey i?mez!
• A?k sevgi ile sana yakla??r, seni tuza?a d???r?r. Sen onun tuza??na d???nce o senden uzakla??r. Uzaktan senin halini, ayr?l?k ate?i ile yan???n? seyre ba?lar.
• 0 ?ok g??l?, ?ok kuvvetli bir em?rdir, korku nedir bilmez. ??kenceler yapar. Su?suz oldu?un halde seni ezer, h?rpalar durur.
• A?k?n eline avucuna d??en, bulutlar gibi a?lar, g?zya?lar? d?ker. Fakat onlardan uzak duran da as?k suratl?, duygusuz, so?uk bir ki?i olur. Kar gibi donar, buz kesilir.
• A?k her an binlerce kadeh ?arap i?er, sonra o kadehleri k?rar, d?ker. Her an binlerce kat elbise diker, sonra onlar? y?rtar, atar!
• A?k binlerce g?z? a?lat?r, sonra da a?latt?klar?n? g?ld?r?r. Binlerce ki?iyi a?lat?p inleterek ?ld?r?r de hepsini bir sayar.
• Z?mr?d-i anka Kaf da??na do?ru ho??a u?ar gider. Ama a?k tuza??n? g?r?nce art?k u?amaz olur. Gelir, a?k?n tuza??na d??er.
• A?k?n ba?lan ile ba?lanan ki?i hile ile yahut i?i delili?e vurarak, o ba?lardan kurtulamaz. Onun tuza??na d??m?? olan hi? bir ak?ll? akl? fikri ile bir ?are bulup halas olamaz.
• Onun y?z?nden akl?m peri?an, darmada??n. Yoksa onun yapt?klar?n?, tuttu?u yollar?, etti?i i?leri bir bir sayar, d?ker, sana g?sterirdim.
• A?k?n arslanlar? nas?l avlad???n?, onlan nas?l yakalad???n?, onlara neler etti?ini sana g?sterirdim.

Птн 24 Янв 2014 21:54:17
>>61495107
Дай оп пик без звезд.

Птн 24 Янв 2014 21:59:06
?emseddin'den yine ilkbahar?n sesleri, ilkbahar sevin?leri, zevkleri, safalar? geliyor. Kadehlere d?k?len ?arab?n ??kard??? ne?eli sesler, ye?illiklerden bayg?n nameler geliyor.
• G?nl?m sevin?ten, sak?nin verdi?i ne?elerden dolup ta??yor. Onun visali kucak a??nca, kucakla?mak zaman? geliyor.
• G?nl?m?n g?vercini yine av avlamak i?in u?tu. Onun avdan d?n?p geli?i ne mutlu and?r.
• Davet davulunu ?al?p duruyorum. Sevgilim duyarsa gelir de, ?u sararm?? y?z?m y?zbinlerce defa g?zelle?ir.
• Madem ki g?zellik saltanat? geldi. Ay y?zl? sevgilimin y?z?ne yerle?ti. Bu durup dinlenmeyen g?nl?me o y?zden rahatl?k gelece?i umulur.
• G?l bah?esi a??l?r sa??l?r da ?u dikenin kuca??na gelir diyorum. Bu hevesle y?re?imin ?arp?nt?s? duruyor, heyecan?m yat???yor.
• Bir g?n olup da o k?v?lc?mlar sa?an kadeh, yine elime ge?erse art?k bana bu mahmurluktan gam yoktur.
268. D?nyaya g?n?l veren bir zavall? bir hayal y?z?nden hayale d?ner.
Fe'?l?n, Fe'?l?n, Fe'ul?n, Fe'?l


← К списку тредов